Du är här

2018-08-23

Zenith Group Real Estate I AB (publ): Zenith Group Real Estate I AB (publ) beslutar om emissionen av Efterföljande Vinstand...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Zenith Group Real Estate I har idag beslutat att
genomföra en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till
446.910.000 kronor med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den
2 juli 2018 beslutade stämman för Zenith Group Real Estate I att
bemyndigade styrelsen att fatta beslut om efterföljande emission av
vinstandelsbevis under de nuvarande Villkoren. Styrelsen för Zenith
Group Real Estate I har idag den 23 augusti 2018 beslutat om emission
av nya vinstandelsbevis i enligt med nedan. Styrelsen för Zenith
Group Real Estate I offentliggör idag även prospektet avseende
emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

· Andelsägare i Zenith Group Real Estate I har företrädesrätt att
teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive
nuvarande kvotandel.

· Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor.
Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 108,08 procent
av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 10.808 kronor
per post, varav 808 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.
Lägsta teckningspost är 10.808 kronor.

· Erbjudandet omfattar högst 44.691 Vinstandelsbevis, vilket
motsvarar 446.910.000 kronor, om emissionen blir fulltecknad.

· Teckningsperioden löper från och med den 30 augusti 2018 till och
med den 10 september 2018.

Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Zenith Group
Real Estate I genom sitt dotterbolag Zenith Group. Sammanlagt kommer
Koncernen att bestå av tre privata bolag, Zenith Group Holding och
dess två dotterbolag Zenith Group Management och Zenith Group samt
tre publika bolag vilka utgör AIF-fonder. Zenith Venture Capital I,
genom dess helägda dotterbolag, Zenith Venture Capital AB fokuserar
på bolag i uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på
tillväxtkapital och tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real
Estate I investerar i fastigheter genom investeringar i främst
Fastighetsfonder. Förvaltningen kommer att skötas av AIF-Förvaltaren
som också kommer ta Investeringsbeslut för AIF-Fonderna.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt
upp sedan omkring år 2000. Däri ingår sedan tidigare
kapitalförvaltningen Quesada och investeringsbolagen Zenith Venture
Capital AB (som är Zenith Venture Capital I:s helägda dotterbolag och
utgör ett holdingbolag), Zenith Venture Capital II AB och Varenne.
Bolaget är ytterligare en del i den existerande bolagssfär som består
av investeringsbolag där Quesada erbjuder traditionell
kapitalförvaltning medan Zenith Venture Capital AB och Zenith Venture
Capital II AB investerar i uppstartsbolag och Varenne investerar i
tillväxtbolag.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av
Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra
investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt
avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa
avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp
till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över
tid.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet.

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är
berättigade att teckna med företrädesrätt är den 28 augusti 2018.
Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets
styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga
andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär
företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra
potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på
NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX.
Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att
infalla senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 108,08 procent av
Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 10.808 kronor per
post, varav 808 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis
fulltecknas kommer Zenith Group Real Estate I att tillföras cirka
446.910.000 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar
högst 44.691 Vinstandelsbevis.

Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 30
augusti 2018 till och med den 10 september 2018 eller den senare dag
som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom
pressmeddelande senast den 10 september 2018.

Prospekt

Prospekt avseende Zenith Group Real Estate I:s emission av
Efterföljande Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Zenith Group Real
Estate I:s hemsida www.zenithgroup.se och kommer att göras
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

24 aug Sista handelsdag i Zenith Group Real Estate I med rätt att
delta i

företrädesemissionen
28 aug Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är
berättigade att teckna med företrädesrätt
30 aug Teckningsperiod
-10
sep
11 sep Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 23:15 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)

Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i fastigheter genom investeringar i främst
fastighetsfonder.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB. Ingen åtgärd har
vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer
endast att ske genom det prospekt som Zenith Group Real Estate I AB
offentliggjort idag den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB
har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=511313...
http://mb.cision.com/Main/17391/2599795/896596.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.