Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Zenith Group Real Estate I AB (publ): Zenith Group Real Estate I AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 23 augusti 2018 publicerade Zenith Group Real Estate I AB
("Bolaget") prospekt ("Prospektet") avseende en företrädesemission av
Efterföljande Vinstandelsbevis ("Emissionen"). Mot bakgrund av att
Bolaget den 31 augusti 2018 offentliggjorde delårsrapport för
perioden 2018-01-01 - 2018-06-30 har Bolaget upprättat ett
tilläggsprospekt (FI dnr 18-12236) ("Tilläggsprospektet").
Tilläggsprospektet har idag, den 18 september 2018, godkänts av
Finansinspektionen och finns nu publicerat. Tilläggsprospektet är en
del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Rätt för investerare att i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om
handel med finansiella instrument återkalla sin teckning av
Vinstandelsbevis som omfattas av Prospektet med anledning av
offentliggörandet av Tilläggsprospektet ska utnyttjas senast två (2)
arbetsdagar från offentliggörande, det vill säga senast den 20
september 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera
Fondkommission, Ärende: Zenith, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
eller per e-post till nyemission@sedermera.se.

Teckningsperioden i Emissionen förlängdes genom pressmeddelande den 10
september 2018 och löper till och med den 21 september 2018.

För Emissionens villkor i övrigt hänvisas till Prospektet och
Tilläggsprospektet som finns publicerat på www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 september 2018 kl. 18:00 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)

Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i fastigheter genom investeringar i främst
fastighetsfonder.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB. Ingen åtgärd har
vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast
skett genom det prospekt som Zenith Group Real Estate I AB
offentliggjorde den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB
har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-group-real-estate-i-ab--publ-/r/zenith-...
http://mb.cision.com/Main/17391/2620860/911166.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.