Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Zenith Growth I AB (publ): Styrelsen för Zenith Growth I AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Zenith Growth I AB (publ) har beslutat att förlänga
teckningstiden i den pågående emissionen av Efterföljande
Vinstandelsbevis till och med den 4 oktober 2018.

Den 23 augusti 2018 beslutade styrelsen i Zenith Growth I AB
("Bolaget") om en företrädesemission av Efterföljande
Vinstandelsbevis ("Emissionen") och samma dag godkändes och
publicerades prospekt avseende Emissionen ("Prospektet"). Den 31
augusti 2018 publicerade Bolaget delårsrapport för första halvåret
2018, som en följd därav har Bolaget upprättat ett tilläggsprospekt
som godkändes och publicerades den 18 september 2018
("Tilläggsprospektet"). Teckningsperioden löpte ursprungligen till
och med den 10 september 2018. Den 10 september 2018 beslutade
styrelsen att förlänga teckningstiden till och med den 21 september
2018. Styrelsen i Bolaget har idag den 21 september 2018, i enlighet
med vad som anges i Prospektet, beslutat att förlänga teckningstiden
till och med den 4 oktober 2018. Bakgrunden till förlängningen är att
den administrativa processen hos vissa förvaltare inneburit
svårigheter för vissa investerare att teckna vinstandelsbevis innan
utgången av den 21 september beslutade teckningsperioden.

Mot bakgrund av att Bolagets styrelse valt att förlänga teckningstiden
till den 4 oktober 2018 kommer betalning för tecknade
Vinstandelsbevis att ske i två omgångar enligt villkoren nedan.

Teckningsperiod 1: För Vinstandelsbevis som tecknats till och med den
21 september 2018 ska full betalning erläggas kontant senast fyra
bankdagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 27
september 2018.

Teckningsperiod 2: För Vinstandelsbevis som tecknas från och med den
22 september 2018 till och med den 4 oktober 2018 ska full betalning
erläggas kontant senast en bankdag efter utsänd avräkningsnota, det
vill säga omkring den 5 oktober 2018.

Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att
infalla inom tio dagar från att respektive teckningsperiod löpt ut.

För Emissionens villkor i övrigt hänvisas till Prospektet och
Tilläggsprospektet som finns publicerade på www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Growth I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08.00 CET.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som
investerar i entreprenörsledda onoterade tillväxtbolag med en bevisad
affärsmodell, positivt kassaflöde och med stor potential att växa.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Growth I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett genom
det prospekt som Zenith Growth I AB offentliggjorde den 23 augusti
2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Growth I AB har
registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-growth-i-ab--publ-/r/styrelsen-for-zeni...
http://mb.cision.com/Main/17390/2623659/912949.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.