Du är här

2018-08-23

Zenith Growth I AB (publ): Zenith Growth I AB (publ) beslutar om emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis och offentlig...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Zenith Growth I har idag beslutat att genomföra en
emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till 491.220.000
kronor med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den 2 juli 2018
beslutade stämman för Zenith Growth I att bemyndigade styrelsen att
fatta beslut om efterföljande emission av vinstandelsbevis under de
nuvarande Villkoren. Styrelsen för Zenith Growth I har idag den 23
augusti 2018 beslutat om emission av nya vinstandelsbevis i enligt
med nedan. Styrelsen för Zenith Growth I offentliggör idag även
prospektet avseende emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

· Andelsägare i Zenith Growth I har företrädesrätt att teckna nya
vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive nuvarande
kvotandel.

· Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor.
Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 112,77 procent
av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.277 kronor
per post, varav 1.277 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.
Lägsta teckningspost är 11.277 kronor.

· Erbjudandet omfattar högst 49.122 Vinstandelsbevis, vilket
motsvarar 491.220.000 kronor, om emissionen blir fulltecknad.

· Teckningsperioden löper från och med den 30 augusti 2018 till och
med den 10 september 2018.

Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Zenith Growth I
genom sitt dotterbolag Zenith Group. Sammanlagt kommer Koncernen att
bestå av tre privata bolag, Zenith Group Holding och dess två
dotterbolag Zenith Group Management och Zenith Group samt tre publika
bolag vilka utgör AIF-fonder. Zenith Venture Capital I genom dess
helägda dotterbolag Zenith Venture Capital AB fokuserar på bolag i
uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på tillväxtkapital och
tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real Estate I investerar i
fastigheter genom investeringar i främst Fastighetsfonder.
Förvaltningen kommer att skötas av AIF-Förvaltaren som också kommer
ta Investeringsbeslut för AIF-Fonderna.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt
upp sedan omkring år 2000. Däri ingår sedan tidigare
kapitalförvaltningen Quesada och investeringsbolagen Zenith Venture
Capital AB (som är Zenith Venture Capital I:s helägda dotterbolag och
utgör ett holdingbolag), Zenith Venture Capital II AB och Varenne.
Bolaget är ytterligare en del i den existerande bolagssfär som består
av investeringsbolag där Quesada erbjuder traditionell
kapitalförvaltning medan Zenith Venture Capital AB och Zenith Venture
Capital II AB investerar i uppstartsbolag och Varenne investerar i
tillväxtbolag.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av
Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra
investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt
avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa
avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp
till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över
tid.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet.

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är
berättigade att teckna med företrädesrätt är den 28 augusti 2018.
Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets
styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga
andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär
företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra
potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på
NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX.
Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att
infalla omkring senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 112,77 procent av
Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.277 kronor per
post, varav 1.277 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis
fulltecknas kommer Zenith Growth I att tillföras cirka 491.220.000
kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 49.122
Vinstandelsbevis.

Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 30
augusti 2018 till och med den 10 september 2018 eller den senare dag
som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom
pressmeddelande senast den 10 september 2018.

Prospekt

Prospekt avseende Zenith Growth I:s emission av Efterföljande
Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och hålls nu tillgängligt på Zenith Growth I:s hemsida
www.zenithgroup.se och kommer att göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

24 aug Sista handelsdag i Zenith Growth I med rätt att delta i
företrädesemissionen
28 aug Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är
berättigade att teckna med företrädesrätt
30 aug Teckningsperiod
-10
sep
11 sep Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Growth I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 23:15 CET.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som
investerar i entreprenörsledda onoterade tillväxtbolag med en bevisad
affärsmodell, positivt kassaflöde och med stor potential att växa.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Growth I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer endast att ske
genom det prospekt som Zenith Growth I AB offentliggjort idag den 23
augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Growth I AB har
registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=511316...
http://mb.cision.com/Main/17390/2599806/896600.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.