Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Zenith Venture Capital I AB (publ): Zenith Venture Capital I AB (publ) beslutar om emission av Efterföljande Vinstandelsbev...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Zenith Venture Capital I har idag beslutat att genomföra
en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till ett
nominellt värde om 343.450.000 kronor med företrädesrätt för
befintliga andelsägare. Den 10 juli 2018 beslutade stämman för Zenith
Venture Capital I att bemyndigade styrelsen att fatta beslut om
efterföljande emission av vinstandelsbevis under de nuvarande
Villkoren. Styrelsen för Zenith Venture Capital I har idag den 14
september 2018 beslutat om emission av nya vinstandelsbevis i enligt
med nedan. Styrelsen för Zenith Venture Capital I offentliggör idag
även prospektet avseende emissionen av Efterföljande
Vinstandelsbevis.

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

· Andelsägare i Zenith Venture Capital I har företrädesrätt att
teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive
nuvarande kvotandel.

· Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor.
Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 113,49 procent
av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.349 kronor
per post, varav 1.349 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.
Lägsta teckningspost är 11.349 kronor.

· Erbjudandet omfattar högst 34.345 Vinstandelsbevis, vilket
motsvarar ett nominellt värde om 343.450.000 kronor, om emissionen
blir fulltecknad.

· Teckningsperioden löper från och med den 20 september 2018 till
och med den 27 september 2018.

Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Zenith Venture
Capital I genom sitt dotterbolag Zenith Group. Sammanlagt kommer
Koncernen att bestå av tre privata bolag, Zenith Group Holding och
dess två dotterbolag Zenith Group Management och Zenith Group samt
tre publika bolag vilka utgör AIF-fonder. Zenith Venture Capital I,
genom dess helägda dotterbolag, Zenith Venture Capital AB fokuserar
på bolag i uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på
tillväxtkapital och tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real
Estate I investerar i fastigheter genom investeringar i främst
Fastighetsfonder. Förvaltningen kommer att skötas av AIF-Förvaltaren
som också kommer ta Investeringsbeslut för AIF-Fonderna.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt
upp sedan omkring år 2000. Däri ingår sedan tidigare
kapitalförvaltningen Quesada och investeringsbolagen Zenith Venture
Capital AB (som är Zenith Venture Capital I:s helägda dotterbolag och
utgör ett holdingbolag), Zenith Venture Capital II AB och Varenne.
Bolaget är ytterligare en del i den existerande bolagssfär som består
av investeringsbolag där Quesada erbjuder traditionell
kapitalförvaltning medan Zenith Venture Capital AB och Zenith Venture
Capital II AB investerar i uppstartsbolag och Varenne investerar i
tillväxtbolag.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av
Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra
investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt
avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa
avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp
till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över
tid.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet.

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är
berättigade att teckna med företrädesrätt är den 19 september 2018.
Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets
styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga
andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär
företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra
potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på
NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX.
Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att
infalla senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 113,49 procent av
Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.349 kronor per
post, varav 1.349 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis
fulltecknas kommer Zenith Venture Capital I att tillföras cirka
389.781.000 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar
högst 34.345 Vinstandelsbevis.

Teckning av nya vinstandelsbevis kan ske under perioden från och med
den 20 september 2018 till och med den 27 september 2018 eller den
senare dag som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom
pressmeddelande senast den 27 september 2018.

Prospekt

Prospekt avseende Zenith Venture Capital I:s emission av Efterföljande
Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och hålls nu tillgängligt på Zenith Venture Capital I:s hemsida
www.zenithgroup.se och kommer att göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

17 sep Sista handelsdag i Zenith Venture Capital I med rätt att delta i företrädesemissionen

19 sep Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt

20 sep - 27 sep Teckningsperiod

28 sep Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Venture Capital I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20 (http://tel+460855509620)
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2018 kl. 19.30 CET.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 14 portföljbolag och har
hittills investerat cirka 170 miljoner kronor.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Venture Capital I AB. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer endast att
ske genom det prospekt som Zenith Venture Capital I AB offentliggjort
idag den 14 september 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB har
registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-venture-capital-i-ab--publ-/r/zenith-ve...
http://mb.cision.com/Main/17417/2618693/909462.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.