Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

ZetaDisplay: Delårsrapport januari–juni 2018

Mer än fördubblad försäljning och solid rörelseresultatutveckling

ANDRA KVARTALET – APRIL – JUNI 2018

* NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 118 % TILL 90,8 (41,6) MSEK
* REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE MED 86 % JMF MED FÖREGÅENDE ÅR
* JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 11,7*) (6,4) MSEK
* RÖRELSERESULTATET VAR 6,6 (-0,5) MSEK
* RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING UPPGICK TILL 0,04
(-0,08) SEK

FÖRSTA HALVÅRET – JANUARI – JUNI 2018

* NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 81 % TILL 155,8 (86,3) MSEK
* REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE 89 % JMF MED FÖREGÅENDE ÅR
* JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 19,1**) (13) MSEK
* RÖRELSERESULTATET VAR 9,1 (2,1) MSEK
* RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,20
(-0,02) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* TECKNAT AVTAL MED ATG VÄRT 100 MSEK
* FÖRVÄRVAR WEBPRO AS
* STYRELSEN GENOMFÖRDE EN FÖRETRÄDESEMISSION OM 74,5 MSEK
* TECKNAT AVTAL MED DNB ASA

*) exklusive avstämning förvärvskostnader LiveQube på 42 TSEK samt
förvärvskostnader WebPro AS 665 TSEK.
Föregående år var det exklusive kostnader avseende listningsprocessen till
Nasdaq Stockholms huvudmarknad
på 3 486 TSEK samt förvärvskostnader kopplade till förvärvet av Seasam Oy
om 1 137 TSEK.

 **) exklusive kostnader för justering tilläggsköpeskilling ProntoTV på 705
TSEK, förvärvskostnader Qyn på 35   TSEK, förvävskostnader Seasam 16 TSEK,
avstämning förvärvskostnader LiveQube på -186 TSEK samt förvärvskostnader
WebPro AS 665 TSEK. Föregående år var det exklusive kostnader avseende
listningsprocessen till Nasdaq Stockholmshuvudmarknad på 5 284 TSEK samt
förvärvskostnader kopplade till förvärvet av Seasam Oy om 1 137 TSEK.

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

”Mer än fördubblad försäljning och solid rörelseresultatutveckling”

ZetaDisplay rapporterar en mer än fördubblad försäljning och en solid
förbättring av rörelseresultatet under verksamhetsårets andra kvartal. Vi
har tecknat flera nya avtal, där framförallt en omfattande leverans av vår
digitala medieplattform till Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) utmärker
sig speciellt som vår största order hittills.

Vi har vidare ingått avtal om förvärv av Webpro i Norge, vilket förväntas
bredda vårt erbjudande och vår internationella kundbas. Förvärvet kommer
att finansieras genom den företrädesemission om 74,5 MSEK som genomfördes
under kvartalet. Sammanfattningsvis har vi under kvartalet stärkt vår
position på marknaden i norra Europa, genom såväl betydande nya avtal som
förvärv.

FÖRSÄLJNINGEN MER ÄN FÖRDUBBLADES
Omsättningen ökade med 118 procent till 90,8 (41,6) MSEK, främst drivet av
tidigare genomförda förvärv i Norge, Finland och Nederländerna samt
installationer av nya projekt, vilket initialt driver hårdvaruförsäljningen
och därefter genererar repetitiva intäkter. Andelen repetitiva intäkter
ökade med 86 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till
motsvarande 24 (28) procent av andra kvartalets nettoomsättning. Den ökade
hårdvaruförsäljningen under kvartalet förväntas påverka framtida licens-
och tjänsteförsäljning positivt.

SOLID RESULTATFÖRBÄTTRING
Bruttoresultatet fördubblades i princip under kvartalet medan
bruttomarginalen försvagades något till 50 procent (55), som en följd av en
förändrad produktmix med högre andel hårdvaruförsäljning med lägre
marginal. Justerad EBITDA ökade till 11,7 (6,4) MSEK medan den justerade
EBITDA-marginalen sjönk något till 12,9 procent (15,4), främst som en följd
av investeringar i den svenska marknads- och försäljningsorganisationen
samt den lägre bruttomarginalen. Resultatet har justerats för
jämförelsestörande kostnader om 0,7 (4,6) MSEK relaterade främst till
kostnader i samband med förvärvet av WebPro AS.

NYA BETYDANDE AVTAL
Det är mycket glädjande att vi i stor konkurrens dels har tecknat ett
omfattande avtal med svenska Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) och dels
ett avtal med norska finansinstitutet DNB. Avtalet med ATG löper över fem
år och är vårt största hittills. Vi kommer i och med detta att leverera vår
digitala medieplattform till bolagets samtliga butiker i Sverige. Värdet
uppskattas till cirka 100 MSEK, varav omkring 80 MSEK beräknas att
faktureras under 2018. Avtalet med DNB löper över tre år med möjlighet till
förlängning om ytterligare två år och avser leverans av Digital Signage
samt kommunikationslösningar till bankens 250 kontor i Europa. Vi ser båda
dessa avtal som ett kvitto på att vårt erbjudande av en tekniskt
framtidssäkrad digital medieplattform för Digital Signage ligger rätt i
tiden och är attraktiv på vår marknad.

FÖRVÄRV OCH FÖRETRÄDESEMISSION
ZetaDisplay tecknade under kvartalet avtal om att förvärva samtliga aktier
i norska WebPro, som utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom
digital signage med leveranser till stora delar av världen. Closing
förväntas ske under Q3. WebPro har lyckats attrahera välrenommerade
internationella kunder och tillsammans med vår plattform och organisation
kan kunderna nu ta del av ett bredare internationellt erbjudande samtidigt
som vi ökar vår leveranskapacitet. I anslutning till detta genomfördes en
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i
syfte att finansiera förvärvet samt stärka ZetaDisplays finansiella
ställning. Företrädesemissionen övertecknades och tillförde bolaget 74,5
MSEK före emissionskostnader.
Sammantaget har vi under det andra kvartalet ytterligare stärkt positionen
på vår marknad. Vi har för avsikt att fortsätta expandera på både nya och
befintliga geografiska marknader liksom vertikalt, samt att utnyttja
skalfördelar för en successivt högre intjäning samt ökad lönsamhet, och
därmed nå våra finansiella mål.

Malmö i augusti 2018

Leif Liljebrunn
VD och Koncernchef

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Leif Liljebrunn, Koncernchef och VD
Telefon 0708-45 80 52
E-mail leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Ola Burmark, CFO
Telefon 0708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Leif Liljebrunns
försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl 08.50.

Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital
butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och
servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster
och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska.
ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig
globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och
försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och
Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad under kortnamnet ”ZETA”. Följ bolaget på Twitter
https://twitter.com/zetadisplaypubl

och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/

.

Bilaga

* Q2 2018 ZD

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.