Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Zutec Holding AB: Kallelse till Årsstämma i Zutec holding AB (publ)

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 10.00 i
MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Inregistrering inleds kl. 09.30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 11 oktober 2018, samt

· anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 11 oktober 2018.
Anmälan ska ske via e-post till brendan.oriordan@zutec.com, eller via
post till Zutec Holding AB, "AGM 2018", c/o MAQS Advokatbyrå
Stockholm AB, Box 7009, 103 86 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn/firma och person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud
och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett
eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas.
Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk
person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad och
skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara
högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller
fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets webbplats
https://www.zutec.com/site/investor-relations/financial-information

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) torsdagen den 11
oktober 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 1
416 666,80 kronor, fördelat på 7 083 334 aktier. Varje aktie
representerar en röst.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning
därtill anförande av verkställande direktören

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Brian McGuire väljs till ordförande för
årsstämman.

Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret som avslutades
den 30 juni 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och
revisor (punkterna 9 och 10)

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 186 000 kronor och
till övriga styrelseledamöter med 93 000 kronor vardera.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem, utan suppleanter. Det
föreslås att styrelseledamöterna Brian McGuire, Brendan O'Riordan,
Conor O'Brien, Gerard Jones och Hans Schedin omväljs för tiden intill
slutet av nästkommande årstämma. Det föreslås vidare omval av Brian
McGuire som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på
Bolagets webbsida,
www.zutec.com/site/investor-relations/board-of-directors/index.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS
SET Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att,
för det fall revisionsbolaget väljs som Bolaget revisor, kommer den
auktoriserade revisorn Bo Holmström fortsatt att vara huvudansvarig
revisor. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av
styrelsen godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera
tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att
öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att
emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som
från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och
konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap.
aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande
besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställa
m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet
och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk
betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av
Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets
produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att
vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den
verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som
nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Stämmans beslut avseende punkt 11 på dagordningen är giltigt endast om
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning,
koncernredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före
årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas
tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på
stämman.

___________________________

Stockholm i september 2018

Zutec Holding AB (publ)

Styrelsen

For further information, please contact:

Brendan O'Riordan CEO of Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com

About Zutec Holding AB

Zutec develops and markets cloud-based software solutions, primarily
directed to companies within the building and construction industry.
The Company's products help clients to increase their productivity
and cost efficiency. Zutec provides solutions within project
management, data and document collaboration tools, data enriched
3D-models, defect management, project handover and the operations and
maintenance of buildings.

To find out more please visit www.zutec.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zutec-holding-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-z...
http://mb.cision.com/Main/16903/2620630/910974.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.