Du är här

2018-03-06

Zutec Holding AB: Zutec Holding AB (publ): erbjudandet att teckna aktier övertecknades

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG
KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE
VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE
VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 5 mars 2018 avslutades anmälningsperioden Zutec Holding AB
(publ):s ("Zutec" eller "Bolaget") erbjudande att teckna nyemitterade
aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet, som genomförs inför
den kommande listningen på Nasdaq First North, övertecknades.
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars
2018.

VD Brendan O'Riordan kommenterar:

Vi vill välkomna och tacka alla nya aktieägare, stora som små, för att
de blir en viktig del av vårt företag. Listningsprocessen har varit
både intensiv och spännande. Med det kapitaltillskott som Erbjudandet
medför kan vi nu åter fokusera på att accelerera expansionen av vår
växande och lönsamma verksamhet.

Teckning, tilldelning och betalning

Erbjudandet att teckna aktier i Zutec övertecknades. Genom Erbjudandet
emitteras 2 083 334 nya aktier i Bolaget. Därmed tillförs Zutec en
emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader, vilka
förväntas uppgå till cirka 7,9 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6
mars 2018 och likviddag för tilldelade aktier är den 9 mars 2018.

Listning på Nasdaq First North

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars
2018.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att nyemissionen som genomförs till följd av Erbjudandet har
registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i
Zutec att öka med 2 083 334 aktier från 5 000 000 aktier till 7 083
334 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 416 666,8 SEK från 1
000 000,0 SEK till 1 416 666,8 SEK, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 29,4 procent.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst
med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets
produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och
kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning,
samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade
3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering,
projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets
huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en
molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler
kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som
har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt
som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser,
hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt.
Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley
Stadium, the Shard och Doha Airport.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Remium Nordic Holding AB
är Bolagets Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare
avseende svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala
rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O'Riordan, VD

+353 1 2013565

brendan.oriordan@zutec.com

Conor O'Brien, CFO

+353 1 2013559

conor.obrien@zutec.com

Denna information är sådan information som Zutec Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 21:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna
aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget
offentliggjort.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte
till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong,
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
med tillägg ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zutec-holding-ab/r/zutec-holding-ab--publ--erb...
http://mb.cision.com/Main/16903/2466866/801767.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.