Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2009-09-22

Hitta kursvinnare: Köp Tricorona

Tricorona arbetar med miljörelaterade marknadsinstrument, som utsläppsrätter, och gynnas av ökade krav på minskade utsläpp. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är bolagets aktie köpvärd.

Tricorona (9,85 kronor) noterades på Stockholmsbörsen 1989 under namnet ”Wermlands Guldbrytning”. 1996 bytte bolaget namn till Tricorona Mineral och sedan 2003 kallar sig bolaget för Tricorona. Under de tio senaste åren har aktien handlats i intervallet 0,70–20 kronor, och den har överlag följt den allmänna börsutvecklingen. Aktien haft vissa perioder med väldigt kraftiga kursrörelse och sedan årsskiftet har den gått med omkring 40 procent, vilket är i linje med index.

Diagram – Tricoronas aktiekurs de fem senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

Ursprungligen arbetade Tricorona med guldbrytning, följt av mineralbrytning. Dock avvecklade bolaget all gruvdrift, som historiskt varit olönsam. I stället satsade Tricorona hårdare på utsläppsrättshandel, ett verksamhetsområde som var lönsamt redan i ett tidigt skede. I dagsläget har bolaget tre affärsområden; Utsläppshandel, Klimatneutralisering samt Mäkling, framförallt kopplat till den svenska elmarknaden.

En utsläppsrätt omfattar rätten att släppa ut ett ton koldioxid, även om det i begränsad utsträckning även finns utsläppsrätter för andra gaser. En industriell aktör blir alltså tilldelad ett visst antal utsläppsrätter, och behöver aktören inte släppa ut motsvarande mängd koldioxid kan denne sälja rätter. Köpare av rätter kan exempelvis vara bolag och fabriker som behöver släppa ut mer växthusgaser än förväntat. Med andra ord skapas ett incitament att minska sina egna utsläpp, och det ska även vara dyrt att släppa ut för mycket koldioxid.

Bakgrunden till utsläppsrätterna är Kyotoprotokollet från 1997, där deltagande länder kom överrens om att utsläppen skulle minska med 5 procent 2008–2012 jämfört med nivån 1990. Det finns i dag utsläppsrätter som handlas på internationell nivå, under översyn av FN, och EU har dessutom ett eget system med egna utsläppsrätter. Sedan oktober 2008 har handeln med utsläppsrätter varit helt öppen på internationell basis.

Det finns olika typer av utsläppsrätter och även tillvägagångssätt att arbeta med dem. Tricoronas specialområde kallas CDM (Clean Development Mechanism). Hela poängen med CDM är att aktörer i I-länder satsar på projekt i U-länder som syftar till att minska utsläppen. Den utsläppsminskning som sedan förhoppningsvis uppnås ger aktören i I-landet rätt till motsvarande antal CER (Certified Emission Reduction), vilka sedan kan konverteras till utsläppsrätter i FN-systemet eller i EU-systemet. Alltså bildas ett ekonomiskt incitament i västvärlden att hjälpa utvecklingsländerna bli mer miljömedvetna med modern teknik.

Tricorona går in och garanterar projektägaren ett visst pris för rätterna och hjälper administrativt till i hela processen avseende byråkrati och ibland finansiering tills dess att CER slutligen tilldelats. Skulle projektet inte betinga den utsläppsminskning som avsetts blir projektägaren inte heller skyldig Tricorona några CER. Denna trygghet som Tricorona erbjuder gör att många projektägare kan räkna hem projekten eftersom risken och osäkerheten minskar markant. Tricorona avtalar alltså med projektägaren om försäljning, men betalning och leverans sker först senare. Uppsidan för Tricorona är att rätterna med största sannolikhet i framtiden kan säljas till ett betydligt högre pris än bolaget betalt för dem.

Bolaget säljer framförallt rätterna till europeisk industri. Tricorona arbetar alltså med att hitta intressanta projekt i tidiga stadier att addera till en relativt bred portfölj av blandade projekt. I dagsläget är bolagets projekt främst förlagda till Kina och Indien. Antalet CDM-projekt väntas öka kraftigt framöver och antalet CER som utfärdats 2012 väntas vara mer än tio gånger högre än de som hade utfärdats vid årsskiftet.

Kyotoavtalet löper ut 2012 och alla blicken riktas nu mot den konferens som kommer att hållas i Köpenhamn vid årets slut. Det nya avtalet behöver klubbas innan årets slut för att kunna ta över efter Kyotoavtalet. Flera bedömare tror att det nya avtalet kommer att innebära hårdare regler och under förra året visade forskning på att klimatförändringarna sker snabbare än forskare tidigare trott.

En förhoppning är även att fler länder ska ansluta sig, framförallt USA, som valde att avstå från Kyotoavtalet. Många hoppas nu att president Barack Obama ska ställa sig mer positiv till denna typ av miljöfrågor. Flera länder, som Kina, kommer till stor del att basera sitt beslut på hur USA gör. EU länderna har redan i dag kommit överrens om att utsläppen 2020 ska vara 20 procent lägre än 1990. I dagsläget är det framförallt energisektorn och energiintensiv industri som omfattas av utläppsrätter. Efter 2012 kommer troligtvis systemet ökas med fler branscher och fler växthusgaser. Flygbranschen är, enligt flera bedömare, en bransch som är prioriterad.

Tricorona kan ses som en finansiell motpart, som låter projektägaren ta valfri mängd risk. Bolaget erbjuder exempelvis optioner och strukturerade produkter. Det finns ”Compliance”- och ”Non-compliance”-aktörer på marknaden för utsläppsrätter. Compliance är de som är tvingade att handla med utsläppsrätter för att få rätt till utsläpp. Non-Compliance är de som frivilligt klimatkompenserar. Tricorona har en tjänst som heter TCP där företag och privatpersoner själva kan gå in och frivilligt köpa utsläpprsrätter. Köps en utsläppsrätt så ”elimineras” den och man säkerställer att den koldioxiden inte släpps ut.

Tricorona erbjuder även mäkleri på den svenska elmarknaden via dotterbolaget Svensk kraftmäkling, vilket framförallt avser ursprungsmärkning/certifiering av el. Det handlar alltså om att koppla samman producenter som vill sälja och leverantörer som vill köpa el. Bolaget tar sedan ut en avgift (courtage) av båda parter efter genomförd affär. Bolaget är till viss del påverkat av konjunkturen eftersom det framförallt i goda tider med hög aktivitet i industrierna som priserna på utsläppsrätter är som högst. Hittills i år är detta dock inget som märkts av i någon större utsträckning.

Diagram – Tricoronas aktiekurs de två senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Tricoronas försäljning. Som vi ser i tabellen (i Hitta kursvinnare) har försäljningen ökat med tiden och i genomsnitt med 46,6 procent under de fem senaste åren. Tricorona är ett väldigt svårprognostiserat bolag, inte minst med tanke på att vi inte vet vad som kommer att gälla efter 2012, då Kyotoavtalet löpt ut. Innan dess lär dock omsättningen öka kraftigt, i synnerhet under 2010.

Sannolikt kommer det dock inte ske några extrema förändringar och Tricorona lär även fortsatt kunna kapitalisera på CDM-projekt i ökat omfång. Trendlinjen förutspår en genomsnittlig tillväxt på 30 procent under de fem kommande åren, men av försiktighetsskäl räknar jag med en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 procent.

I analyssteg 2 ska vi prognostisera Tricoronas framtida lönsamhet. Historiskt sett har lönsamheten varit väldigt slagig, med såväl förlustår som vinstår. CER-priset är naturligtvis avgörande för intjäningen, men i takt med att Tricorona renodlat sin verksamhet allt mer bör bolaget kunna uppvisa vinst varje år under de fem kommande åren, givet att det nya klimatavtalet inte får ett oväntat negativt utfall.

I analyssteg 3 framgår det återigen att lönsamheten varit ryckig där flera år av förlust resulterat i negativa vinstmarginaler. 2008 var dock ett bra år för Tricorona med en imponerande vinstmarginal på 32,3 procent. Detta tal bör även kunna uppnås, eller till och med överträffas, fram till 2012. Därefter är det återigen mer osäkert, och av försiktighetsskäl uppskattar jag den genomsnittliga vinstmarginalen under de fem kommande åren till 25 procent. Detta tal, i kombination med min prognos om försäljningstillväxt på 20 procent, ger en förväntad genomsnittlig vinsttillväxt på cirka 10 procent under de fem kommande åren.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. De senaste åren har inte aktieägarna blivit bortskämda med utdelningar, vilket inte är konstigt med tanke på lönsamheten. I våras delade bolaget dock ut pengar, motsvarade ungefär halva nettovinsten. Bolaget kommer troligtvis ha starka kassaflöden framöver och dessutom är belåningen begränsad. Dock är det inte omöjligt att förvärv sker för att stärka konkurrenssituationen och säkra tillväxt ytterligare. Exempelvis var Tricorona nyligen intresserade av ett köpa konkurrenten EcoSecurities, men blev överbjudna i budprocessen. Jag uppskattar följaktligen den genomsnittliga utdelningsstakten under de fem kommande åren till 35 procent.

I steg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Aktien handlas i skrivande stund till ett P/E-tal på cirka 11, baserat på årets förväntade vinst. Trots bolagets goda tillväxt och lönsamhetsutsikter ska man ha i åtanke att framtiden är svårprognostiserad, vilket gör att aktien troligen inte kommer att belönas med några högra multiplar. Jag tror att det högsta P/E-talet som aktien kommer att handlas till är 13 och det lägsta P/E-talet vid 5.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 28,35 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 190 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs om fem år, baserat på P/E-tal och aktuell kurs, uppgår till 6,80 kronor. Nedsidan till denna nivå är cirka 30 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på 29,8 procent årligen varav 6,3 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden bör man köpa aktien upp till 14 kronor. Trots väldigt goda tillväxtmöjligheter och imponerande lönsamhet bör Tricorona ses som en högriskinvestering. Skulle mot förmodan politiska beslut gå mot bolaget är nedsidan i aktien väldigt stor. Den investerare som tror på hårdare tag mot de globala utsläppen och att systemet med utsläppsrätter även i framtiden kommer att likna det vi har i dag bör dock överväga att köpa Tricorona.

Vill du ändra på något antagande jag gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 39, 2009      

 

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.