Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-05-04

Hitta kursvinnare: Köp Partnertech

Partnertech är en kontraktstillverkare inom B2B-segmentet med fokus på den europeiska marknaden. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare bör man köpa i aktien …

Partnertech (31,50 kronor) har anor från 1889 i dåvarande AB Åtvidabergs Förenade Industrier, som tillverkade bland annat möbler och kontorsmaterial. Bolaget började sedan tillverka mekaniska miniräknare på 1920-talet och tog även fram Sveriges första dator på 50-talet. På 70-talet påbörjades kontraktstillverkning för amerikanska IBM:s räkning, och i slutet av 80-talet blev bolaget en renodlad kontraktstillverkare. På 90-talet togs namnet Partnertech för att tydliggöra nischen mot elektronik och mekanik.

1997 noterades Partnertech på Stockholmsbörsen och under de två första åren var utvecklingen relativt svag. Under 1999 steg emellertid aktien flera hundra procent, vilket indikerar att inte bara IT-bolagen var upphaussade kring millenniumskiftet. Därefter föll Partnertechs aktie i likhet med börsindex, men följde även med upp vid vändningen 2003 följt av en stark utveckling fram till 2007. Vid denna tidpunkt började de stora problemen för Partnertech, och aktien föll med över 70 procent under 2007 för att därefter falla ytterligare 60 procent under 2008. Trots en gedigen uppgång på närmare 80 procent under 2009 och med cirka 20 procent hittills under 2010 har aktien en betydligt längre väg tillbaka till toppnivåerna än börsindex.

Diagram – Partnertechs aktiekurs de tio senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

Partnertech är en kontraktstillverkare som tillverkar produkter på kontrakt åt bolag som av olika skäl valt att outsourca (lägga ut) sin produktion. Målsättningen är att kunderna ska frigöra tid, kraft och kapital genom att arbeta med Partnertech. På så vis kan kunderna lägga större fokus på marknadsföring, teknikhöjd samt att anpassa sig till vad slutkunden efterfrågar. Förutom flexibel och kostnadseffektiv produktion levererar Partnertech ett komplett erbjudande som täcker hela värdekedjan. Det innebär att Partnertech ofta är delaktigt vid kundernas framtagande av nya produkter. Tack vare detta upplägg kan Partnertechs ingenjörer fokusera på kostnadseffektiva produktionsförutsättningar medan kundens ingenjörer i stället primärt tittar på vad slutkunden efterfrågar. På så vis blir produkten billigare att producera samtidigt som tiden till marknaden minskar.

Materialet har ofta stor inverkan på en produkts totala tillverkningskostnad och Partnertech har även en inköpsfunktion som aktivt utvärderar olika leverantörer världen över i jakt på de lägsta priserna. Bolaget har även distributionscenter på flera platser i världen där kunderna också erbjuds olika tjänster inom logistik, lagerhållning och eftermarknad. Syftet med detta är att minska tiden till marknaden, men även de fasta kostnaderna för service inom kundens organisation. Kunderna väljer själva vilka led i värdekedjan de vill ha hjälp med och brukar över tid fördela allt mer ansvar på Partnertech i takt med att förtroendet ökat.

Partnertechs kunder består framförallt av mindre och medelstora företag i Europa som är verksamma inom B2B, det vill säga att deras slutkunder är företag. Exempel på konkurrenter till Partnertech inom B2B-segmentet är Kitron, Note och Benchmark samt mindre lokala aktörer. De flesta konkurrenter har dock ett betydligt mer nischat erbjudande än Partnertech.

Förutom att säkerställa god kvalitet och leveranspålitlighet har Partnertech en uttalad strategi om att vara nära kunderna för att på så vis även korta ner ledtiderna. Bolaget har lokala kundcenter på samtliga marknader vilket även underlättar vid utbyte av erfarenheter kring produkterna. Partnertech har cirka 1 300 anställda och har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Bolaget har även uttalat att det gärna, om möjlighet ges, skulle vilja komma åt någon ny geografisk marknad via förvärv. På de marknader Partnertech är aktivt på uppgår marknadsandelen till cirka 5 procent. Partnertech självt bedömer den underliggande tillväxtpotentialen som god eftersom en ökad globalisering successivt ökar konkurrensen och ställer krav på låg produktionskostnad och korta ledtider.

Partnertechs verksamhet är numera indelad i sex så kallade marknadsområden för att på så vis uppnå ökad nischning och kunskapsspecialisering. Dessa utgörs av: Försvar & Marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. Inom Försvar & Marin ligger produktionsfokus framförallt på kvalitet och säkerhetsaspekter, exempelvis radar, värmekameror och kommunikationsutrustning.

Inom Industri tillverkas framförallt komponenter för styr- och kontrollenheter, exempelvis fjärravläsning av mätvärden. Informationsteknologi rör framförallt inkapslad elektronik såsom övervakningskameror och bredbandsroutrar. Medicinsk teknik är främst inriktat på tillverkning av utrustning för blodanalys, dialys med mera. Miljöteknik omfattar exempelvis returautomater och värmepumpssystem. Inom Sälj- och betalningslösningar tillverkas bland annat kontanthanteringssystem, kortterminaler och kassaapparater.

Partnertech har drabbats mycket hårt av lågkonjunkturen, vilken orsakat kraftigt sjunkande försäljning. Förutom nedskärningar har bolaget arbetat intensivt med omorganisationer. Dessutom har en större del av produktionen förflyttats till lågkostnadsländer, som Polen. Även om många industribolag nu konstaterat att en vändning skett har inte Partnertech märkt detta fullt ut ännu, och många av bolagets kunder prioriterar fortsatt långa leveranstider framför att bygga egna lager.

Diagram – Partnertechs aktiekurs de två senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Partnertechs försäljning. Det råder inga tvivel om att lågkonjunkturen har lett till att bolagets försäljning minskat påtagligt – från cirka tre miljarder kronor 2006 till cirka två miljarder kronor 2009. Dock är försäljningsminskningen delvis även hänförlig till nedläggning av olönsamma anläggningar. Partnertech bedömer att den totala marknaden för kontraktstillverkning kommer att öka med 4–5 procent i genomsnitt under de kommande åren. Bolaget har dessutom ett finansiellt mål om att nå en tillväxt på 10 procent, och för att nå detta krävs alltså ökade marknadsandelar, geografisk expansion och/eller förvärv.

2010 blir sannolikt ännu ett tufft år för Partnertech som ännu inte vågar hoppas på en långsiktig återhämtning i ekonomin. När denna väl sker bör bolaget kunna växa minst lika snabbt som marknaden, men av försiktighetsskäl räknar jag med en genomsnittlig försäljningstillväxt om tre procent under de fem kommande åren.

I steg 2 ska vi bedöma Partnertechs historiska lönsamhet och det framgår tydligt att denna har varierat mycket med en rekordvinst 2006 (slutet av högkonjunkturen) och betydligt mer bistra siffror under de senaste åren. Vinsten per aktie har i genomsnitt uppgått till 2,16 kronor under de fem senaste åren.

I analyssteg 3 ska vi bedöma Partnertechs framtida lönsamhet. Som synes är marginalerna i branschen relativt tunna och den genomsnittliga vinstmarginalen under de fem senaste åren uppgår till 1,4 procent. Partnertechs finansiella mål är att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 7 procent, vilket kan tyckas vara lite väl ambitiöst. Inte ens under rekordåret 2006, då rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent, nåddes alltså detta mål.

Partnertechs genomförda och pågående nedskärningar samt omstruktureringar kommer att bära frukt på sikt och när väl försäljningen kommer igång bör bolaget kunna visa en uthållig lönsamhet. Jag förväntar mig, även om det är mycket svårprognostiserat, att den genomsnittliga vinstmarginalen kommer att uppgå till 2,5 procent under de fem kommande åren. Detta tal i kombination med mitt antagande om en tillväxt på tre procent använder jag för att prognostisera den framtida vinsten.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Partnertechs utdelningspolicy är att dela ut 30 procent av nettovinsten, vilket bolaget också gjort under de fem senaste åren. Dock innebär förlustår i regel att ingen utdelning utbetalas, vilket gör att man inte ska ha för höga förhoppningar om utdelning i närtid. När bolaget väl börjar generera stabila vinster bör det dock inte vara några problem att dela ut 30 procent av nettovinsten.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. När det handlar om ett bolag som Partnertech med svängig vinst blir det även naturligt att P/E-talet varierar mycket. Vid de tillfällen bolaget precis redovisar vinst blir det därför logiskt att P/E-talet är högt på samma sätt som det ofta är lågt de åren bolaget visar rekordvinster, vilket vanligtvis sker i slutet av högkonjunkturen. Det kan dock konstateras att ett bolag som Partnertech med en så osäker försäljning och begränsad tillväxtpotential sällan handlas till några höga P/E-tal.

Ett rimligt högsta P/E-tal är 16, vilket aktien sannolikt kan handlas till i början av en högkonjunktur, på samma sätt som lägsta P/E-tal sannolikt inte understiger 8 i slutet av den samma. Genomsnittet av de båda ger ett P/E-tal på 12 över tid, vilket känns rimligt för ett bolag Partnertech. Talet ligger ett snäpp under värderingen av börsen som helhet.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 56,60 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 80 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs baseras på ett antagande om att kursen inte går under 24 kronor, vilket är den lägsta kursen som noterats under det senaste halvåret. Nedsidan till denna nivå är cirka 24 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på 14,5 procent årligen varav blygsamma 1,7 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd på aktuella nivåer.

Partnertech är ett kvalitetsbolag med gamla anor som drabbats hårdare av lågkonjunkturen än de flesta andra börsbolag. När väl försäljningen tar fart på allvar kommer Partnertechs aktie sannolikt framstå som mycket undervärderad vid rådande kurs. Dessvärre har Partnertech inte känt av en lika tydlig vändning som många andra aktörer i industrin och i väntan på att vändningen ska komma finns det risk att aktien utvecklas svagt. För den som är tålmodig, beredd att ta hög risk och tror på en stadig och långsiktig återhämtning i världsekonomin är Partnertech helt klart en intressant aktie.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 18, 2010   

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.