Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-09-21

Hitta kursvinnare: Köp Doro

Doro utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner och andra produkter speciellt avsedda för seniorer. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är aktien köpvärd …

Doro (24,70 kronor) grundades 1974 och var inledningsvis inriktat på telefoner som kunde ta upp konkurrensen med dåvarande Televerket. Aktien är sedan 1993 noterad på Stockholmsbörsen och återfinns idag på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Till följd av upprepade förlustår gick aktien svagt även efter det att börsen hade bottnat 2003, och aktien backade med cirka 75 procent 2003–2009.

2009 blev ett år med helomvändning (turn-around) för bolaget, och det faktum att investerarna anade svarta siffror för helåret gjorde att aktien steg med cirka 130 procent under 2009. Den goda utvecklingen har fortsatt under 2010 med en uppgång på över 120 procent sedan årsskiftet, samtidigt som börsen har stigit med mer blygsamma cirka 13 procent.

Diagram – Doros aktiekurs de tio senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

Doro utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner, telefoner, headsets och andra kommunikationsprodukter. Bolagets affärsidé är att hjälpa den växande andelen äldre av världens befolkning att aktivt delta i det moderna samhället med hjälp av specialanpassade produkter. Detta ska primärt uppnås genom att öka tryggheten i de äldres användande av modern teknik. Doros verksamhet är indelad i två affärsområden, Care Electronics samt Home Electronics.

Home Electronics omfattar framför allt fasta och trådlösa telefoner samt produkter såsom walkie talkies och babymonitorer. Dessutom säljer Doro ergonomiska kontorstelefoner med speciella egenskaper, såsom att vara bakterieavstötande. Förutom att kännetecknas av god kvalitet och funktionalitet finns det inte mycket som särskiljer dessa produkter, vilket gör att konkurrensen är hård. Eftersom affärsområdet inte har särskilt stor potential på lång sikt prioriterar Doro därför lönsamhet framför försäljning, vilket gör att vissa produkter och leverantörer har avskaffats.

Det viktigaste affärsområdet, Care Electronics, står i dagsläget för cirka 75 procent av omsättningen. Produkterna, framförallt mobiltelefoner men även hemtelefoner, är speciellt framtagna för människor med nedsatt syn, hörsel, motorrik, rörlighet och/eller minne. Doro arbetar nära med såväl slutkunder som ledande experter inom nämnda områden för att på så vis säkerställa att produkternas konkurrenskraft.

Senioranpassningarna avser dels den fysiska utformningen av telefonerna i form av stora, tydliga knappar såväl som stor text på displayen och oerhört lättnavigerade menyer, där många ”onödiga” funktioner uteslutits. Detta föranleder också bolagets slogan: ”Telefoner du kan ringa med”. Flera av Doros telefoner har även förstärkt ljudnivå avseende såväl samtal som ringsignaler samt stöd för hörselapparat. Dessutom finns även speciella trygghetsfunktioner såsom en speciell larmknapp, som automatiskt kan ringa upp valda kontakter och/eller skicka förprogrammerade SMS.

Produkterna inom Care Electronics är indelade i Plus, för användare med mer påtagliga funktionshinder, samt Easy, för människor som i många fall helt enkelt vill ha en lättanvänd telefon. Dessutom erbjuder Doro inom detta affärsområde traditionella telefoner och andra produkter för hemmet vilka påminner mycket om vad som erbjuds inom Home Electronics, men som exempelvis har högre ljudnivå. Bolaget säljer även andra hjälpmedel såsom universella fjärrkontroller, alarmklockor och liknande. Doro har vunnit flera utmärkelser för sina telefoners design och en fransk oberoende konsumenttidning gav exempelvis bolagets telefoner högsta betyg och ansåg att de skapade störst värde för äldre användare. Doro vann även ett tyskt konsumenttest i konkurrens med flertalet andra mobiltelefoner anpassade för seniorer.

Doro tillverkar inte sina egna produkter utan lägger ut produktionen på kontrakt till fabriker i framförallt Kina. Försäljningen sker i sin tur uteslutande via återförsäljare, i synnerhet via elektronikkedjor, varuhus och teleoperatörer. Under 2009 och även 2010 har Doro tecknat flertalet betydande avtal med stora teleoperatörer, däribland Orange och Vodafone. Orange utökade nyligen sitt samarbete med Doro till att även omfatta Storbritannien efter stora framgångar på den franska marknaden, något som är ett gott betyg för Doro. I de franska butikerna hävdar dessutom Orange att Doro fått lika bra exponering som iPhone, vilket är imponerande för ett så litet bolag.

Vidare har Doro tecknat avtal med ett bolag i Chile som ägs av Sydamerikas ledande telekomoperatör samt etablerat sig på den amerikanska marknaden. I USA har Doro ett avtal med Consumer Celluar, vilket är en exklusiv leverantör till flera stora pensionärsföreningar i USA med närmare 40 miljoner medlemmar. Detta möjliggjordes av att Doro uppfyllt de hårda krav som ställdes för att uppnå certifieringar i de viktigaste mobilnäten i USA. Doro har även etablerat sig i Asien och har därmed närvaro på några av de viktigaste marknaderna i världen. I dagsläget står Norden för cirka en tredjedel av Doros omsättning och övriga Europa för knappt hälften, vilket också indikerar att det finns mycket kvar att hämta i resten av världen.

Nokia, en av världens ledande mobiltelefontillverkare, prognostiserar att den globala mobiltelefonmarknaden kommer att växa med 10 procent per år framöver. Sannolikt kommer det att säljas 1,3 miljarder telefoner i år, vilket innebär att knappt 20 procent av världens befolkning kommer att ha köpt en ny telefon vid årets slut. Om man i stället fokuserar mer på marknaden för seniorer framgår det att cirka 17 procent, eller 85 miljoner människor, av befolkningen i EU är över 65 år. Andelen förväntas öka till hela 30 procent 2060.

Den globala marknadspotentialen för mobiler till seniorer, exklusive Kina, uppgår enligt bedömare till 5–6 miljoner enheter per år. På sikt kommer naturligtvis även vana mobilanvändare att bli seniorer, och då sannolikt även efterfråga mer tekniskt avancerade telefoner. Detta är dock inte något som oroar Doro i någon större omfattning eftersom bolaget är övertygat om att dess design och lyhördhet för kundernas behov kan appliceras även på mer avancerade mobiltelefoner.

Doro har i dag en ledande position inom nischen seniormobiler och sannolikt kommer konkurrensen att hårdna i takt med att bolaget skördar fler framgångar. Det är trots allt relativt låg teknikhöjd i bolagets produkter och såväl design som funktionalitet kan enkelt kopieras. Doros försprång ska dock inte underskattas och bolaget har ett utvecklat distributionsnät, som är mycket svårt för en ny aktör att snabbt etablera. Den stora frågan är snarare om de etablerade mobiltelefontillverkarna, exempelvis Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Samsung med flera, kommer att ge sig in i denna nisch.

I dagsläget verkar aktörerna ovan helt och hållet fokusera på att sälja smartphones (”smarta” mobiler) för att konkurrera med Apples iPhone och även HTC. Smartphones ger även en betydligt högre intäkt per såld enhet (ARPU) än seniormobiler, vilka ofta ligger på runt 1 000 kronor i pris för slutanvändaren. Med andra ord behöver en tillverkare sälja drygt 3–4 seniormobiler för att komma upp i samma omsättning som en smartphone inbringar, något som sannolikt också minskar lusten att ge sig in på marknaden för seniormobiler. Det är dock oerhört svårt att prognostisera den framtida konkurrenssituation och Doros största konkurrensfördel är utan tvekan att bolaget redan har ett försprång genom att vara marknadsledande. Dessutom är det bra kvalitet på produkterna samt övervägande positiva omdömen i konsumenttester och liknande. Doro har även konkurrenter inom sin nisch, däribland österriska Emporia och brittiska Geemarc.

Diagram – Doros aktiekurs de två senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Doros försäljning. Eftersom bolaget gjorde en turn-around först 2009 har vi ingen större glädje av de historiska siffrorna. I stället får vi titta på framtiden och det faktum att Doro fortfarande är en relativt liten spelare inom en nisch som uppenbarligen har stor potential finns det mycket kvar att hämta. I synnerhet i takt med att Doro löpande knyter nya avtal med återförsäljare i allmänhet och teleoperatörer i synnerhet.

Trots att Doro redan kommit en bra bit på vägen finns det många marknader kvar att göra intåg på, och fortfarande befinner sig i sin linda på flera av de redan etablerade marknaderna. Följaktligen är det inte osannolikt med en uthålligt hög tillväxttakt framöver och jag räknar med att bolaget kan växa med i genomsnitt 18 procent per år under de fem kommande åren.

I steg 2 finns det inte mycket att nämna annat än att Doro historiskt sett gjort stora förluster. Det mesta pekar dock på att bolaget lagt förluståren bakom sig ”för gott”, givet att inget osannolikt inträffar.

I analyssteg 3 ser vi att Doro under förra året uppnådde en vinstmarginal på 5,1 procent, ett tal som bör kunna bli högre på sikt. Dock befinner sig bolaget fortfarande i en kraftig expansionsfas, vilket naturligtvis pressar marginalerna på kort sikt. I takt med att volymerna stiger bör bolaget emellertid kunna förbättra bruttomarginalerna avsevärt vid förhandlingar med de kinesiska tillverkarna. Dessutom har bolaget visat en kraftig tillväxt historiskt med befintlig personalstyrka, vilket även det tyder på skalbarhet och marginalförbättringspotential. Jag räknar med att Doros genomsnittliga vinstmarginal kommer att uppgå till 10 procent under de fem kommande åren. Detta tal i kombination med tillväxtprognosen i steg 1 ovan använder jag för att uppskatta den framtida vinsten.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Doro har ingen traditionell utdelningspolicy utan kommer att genomföra utdelning i form av aktieinlösen när det finns utrymme för det. Med anledning av expansionsresonemanget i steg 2 ovan är det osannolikt att vi kommer att få se några större utdelningar inom närtid. På sikt bör dock Doro kunna dela ut halva vinsten utan att hämma tillväxten. Min prognos om framtida utdelningsandel uppgår därför till i genomsnitt 35 procent under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Vi kan konstatera att aktien handlades till låga P/E 3,4 som lägst under 2009. Dock var det innan vändningen var ett faktum, och bolagets resultatutveckling samt nyhetsflöde har sedan dess varit öronbedövande positivt. Tillväxtbolag som Doro ska belönas med höga P/E-tal, samtidigt har bolaget en kort historik som vinstgenererande bolag, vilket motiverar ett lägre P/E-tal. Dessutom är Doro en liten spelare på en nischmarknad som riskerar att bli hårt konkurrensutsatt i framtiden, även om det inte finns några tydliga tecken på det i dagsläget. Följaktligen uppskattar jag lägsta P/E-tal till 8 och högsta P/E-tal till 14, vilket ger ett genomsnitt på försiktiga P/E 11.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 59,45 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 140 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs uppgår till 20 kronor, vilket ger en nedsida på knappt 20 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på hela 23,1 procent årligen varav 3,9 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 33 kronor.

I en teknisk analys (TA) ser vi att aktien trots det senaste halvårets konsolidering fortfarande handlas i en positiv trend på såväl lång som medellång sikt. För en dryg månad sedan bröt aktien dessutom upp från konsolideringen och noterade ett nytt årshögsta på 26,90 kronor. Efter detta föll aktien tillbaka och bottnade runt 23 kronor för att nu återigen verka vara på väg att testa årshögstanivåerna. Närmaste stöd finns således vid 23 kronor följt av ett nästa, betydligt starkare stöd, runt 20 kronor. Några starka motståndsnivåer går inte att urskilja och 26,90 får betecknas som närmaste motstånd i dagsläget.

TA-diagram – Doros aktiekurs det senaste året
Klicka här för att se diagrammet.

Doro är ett spännande tillväxtbolag inom en nisch som hittills visat sig vara helt rätt. Det faktum att bolaget knyter åt sig distributörer på löpande band samt upprepade gånger får toppbetyg i olika konsumenttester visar på att Doro redan har en stark ställning på en ung marknad. Risken för konkurrens finns alltid och det är värt att löpande hålla ett extra öga på konkurrenssituationen vid en investering i aktien. För den som i ett tidigt skede vill köpa in sig i ett tillväxtbolag med mycket stor potential till ett relativt lågt pris är Doro sannolikt ett bra val.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 38, 2010      

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.