Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-04-05

Hitta kursvinnare: Köp B&B Tools

B&B Tools är Nordens största leverantör av industriförnödenheter och -komponenter. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är bolagets aktie köpvärd …

B&B Tools (114,50 kronor) grundades redan 1906 av de två ingenjörerna Arvid Bergman och Fritz Beving. Dåvarande Bergman & Beving noterades på Stockholmsbörsen 1976. Addtech och Lagercrantz knoppades av 2001 i ett strategiskt beslut att renodla koncernen. Till skillnad från den allmänna börsutvecklingen skedde ingen större nedgång i B&B Tools-aktien i samband med IT-kraschen kring millennieskiftet, och kursen gick ungefär sidledes mellan 1999 och 2004. 

Från 2004 till mitten av 2007 vaknade aktien till liv och den steg med nästan 500 procent under perioden. Därefter föll aktien kraftigt tillbaka och som mest var den ned nästan 85 procent från toppnivåerna. Sedan botten i början av 2009 har aktien återhämtat sig, men till skillnad från de flesta andra industrirelaterade aktier har den långt kvar till toppnivåerna från 2007. Aktien har hittills i år gått upp med cirka tre procent, vilket är något bättre än Stockholmsbörsens OMXS PI-index, som är ungefär oförändrat. 

Diagram – B&B Tools:s aktiekurs de tio senaste åren
Klicka på diagrammet för att förstora det.

B&B Tools är Nordens största leverantör av förnödenheter, komponenter och kringtjänster till industrin. Basen i bolagets affärsidé är att arbeta nära sina kunder, och vill inte bara tillhandahålla komponenterna utan även erbjuda värdeadderande tjänster, något som kräver stor kunskap om kundens verksamhet och behov. Mer specifikt arbetar B&B Tools med helhetslösningar inom MRO (Maintenance, Repair & Operations). Med andra ord: industriföretagens processer för underhåll, reparationer och drift av sina produktionsanläggningar. B&B Tools är enligt sig självt ledande på MRO-marknaden, något bolaget uppnått tack vare kundnärhet, helhetslösningar och effektivitet i värdekedjan. 

Bristande förnödenhetsförsörjning kan få förödande konsekvenser i form av kostsamma driftstörningar, och det är risken för detta och mycket annat som B&B Tools hjälper till med att förhindra. Med tanke på att olika industrier erfordrar olika insatsvaror och ofta väldigt komplexa processer krävs stor kompetens från B&B Tools för att tillgodose kundernas behov. Andra viktiga faktorer är effektiva logistik- och informationssystem, ett stort utbud av artiklar och tjänster samt inte minst lokal närvaro och stor samverkan mellan leverantör och kund. Kundvärdet är en större produktionstrygghet samt högre kostnadseffektivitet. 

Historiskt har MRO-marknaden varit mycket fragmenterad, men sedan några år tillbaka befinner den sig i en konsolideringsfas. Anledningen till detta att allt fler industrier har allt större krav på en effektiv värdekedja från tillverkare till slutkund. B&B Tools har en aktiv förvärsstrategi och har förvärvat drygt 100 bolag under de senaste åren. Detta är också en konsekvens av att små enskilda bolag och klarar att investera i framtida kompetens för att behålla sin konkurrenskraft. 

Andra starka trender för närvarande är att företagen vill minska antalet leverantörer och i stället låta de kvarvarande ta större ansvar. Dessutom blir så kallade flerortsavtal allt vanligare, något som innebär att en leverantör tillgodoser behoven på alla anläggningar i ett land eller en region. Utöver detta anser B&B Tools att det finns stor tillväxtpotential inom tjänstesidan, framförallt med koppling till produktförsörjningen. 

B&B Tools verksamhet är organiserad i Markets och Solutions. Markets är koncernens marknadskanal och ansvarar för återförsäljarledet samt de egna marknadsbolagen. Solutions omfattar de fem produktbolagen, inköpsfunktionen, IT och logistik etcetera. 

De olika bolagen inom B&B Tools-koncernen är relativt decentraliserade och har egna affärs- och kundansvar för att på så vis smidigt kunna anpassa sig till behoven på den lokala marknaden. Däremot finns det skalfördelar att uppnå i att samordna sortiment, inköp, logistik, processer och annat. Inköpen sker i dagsläget i huvudsak från Europa även om Asien, som idag står för drygt 30 procent, blir en allt viktigare inköpskälla. 

B&B Tools satsar också allt mer på egna varumärken, något som generellt sett brukar bidra till bättre bruttomarginaler. Det är dock viktigt att hitta en balans för att inte konkurrera med sina leverantörer i för stor utsträckning och därmed riskera försämrade villkor. TOOLS är namnet på B&B Tools’ återförsäljarkedja och den finns i dag representerad på cirka 200 orter i Sverige, Norge och Finland. De enskilda butikerna ägs av egna marknadsbolag och i vissa fall av fristående partnerbolag. 

Försäljningen bedrivs i huvudsak i Norden. Sverige, som står för drygt halva omsättningen, är den enskilt största marknaden och därefter kommer Norge och Finland. Kunderna utgörs i huvudsak av industribolag, men består även av andra segment, exempelvis byggbolag. Bland kunderna återfinns kända varumärken såsom Carlsberg, Veidekke, SCA, Astra Zeneca,  Sandvik och Billerud. 

B&B Tools har få direkta konkurrenter utan konkurrensen kommer i första hand från bolag som endast erbjuder delar av det som B&B Tools erbjuder. De bolag som mest liknar B&B Tools är exempelvis svenska Ahlsell och tyska Würth. En av de stora konkurrensfördelarna för B&B Tools är att det med lokal närvaro kan erbjuda helhetslösningar, något som sannolikt kommer att efterfrågas allt mer i takt med att kunderna vill minska antalet leverantörer. 

Lågkonjunkturen drabbade B&B Tools relativt hårt och det största problemet bestod i att kunderna kraftigt minskade sina rörelsekapitalnivåer, som ett resultat av de sjunkande volymerna. Å andra sidan drabbades B&B Tools relativt sent av lågkonjunkturen, och om bolaget de facto är sencykliskt bör det närmaste året kunna uppvisa stigande volymer. Trots att många av kunderna återigen har fått upp sina volymer är flera rädda för att bygga upp rörelsekapitalet i för snabb takt, vilket påverkar B&B Tools negativt.

Diagram – B&B Tools aktiekurs de två senaste åren
Klicka på diagrammet för att förstora det.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om B&B Tools’ försäljning. Under de fem senaste räkenskapsåren (B&B Tools har räkenskapsår april–maj) har omsättningen ökat med i genomsnitt 10,9 procent per år varav en stor andel har varit förvärvad tillväxt. Som vi kan se var det först under andra halvan av 2009 och början av 2010 som bolaget tappade försäljning med ett omsättningstapp på närmare 20 procent. Även om B&B Tools har varit lite mer konservativt med förvärv under de senaste åren är det inte osannolikt att bolaget i takt med att konsolideringen fortsätter att åter börja förvärva i stor skala. 

Dessutom är det sannolikt att bolaget är sencykliskt, vilket innebär att vi bör kunna se en kraftig vinsttillväxt under räkenskapsåret 2011/2012. Den framtida tillväxten baseras alltså till stor del på förvärvstakt och konjunkturutveckling, parametrar som är svåra att uppskatta. Hur som helst räknar jag med en genomsnittlig tillväxt om 9 procent per år under de fem kommande åren, varav de kommande två åren kommer att bidra mest.

I steg 2 kan vi konstatera att B&B Tools, trots kraftigt sjunkande volymer, har gått med vinst varje år under de fem senaste åren. Bolaget har också kommunicerat att det har en ”hävstång i resultaträkningen”, vilket innebär att kostnaderna inte kommer att växa lika snabbt som försäljningen i takt med att volymerna kommer tillbaka. 

I analyssteg 3 ser vi att den genomsnittliga vinstmarginalen har uppgått till 5 procent under de fem senaste åren. Återigen ser vi att 2009/2010 var ett svagt år och att 2007/2008 var ett toppår med en vinstmarginal på 6,6 procent. I takt med att konjunkturen fortsätter att vända upp och volymerna stiger kommer också lönsamheten att förbättras. Dessutom har rationaliseringar gjorts under lågkonjunkturen, vilka sannolikt kommer att hjälpa till även i högkonjunktur. Andelen egna varumärken kommer troligtvis också att öka, vilket också förbättrar lönsamheten. 

Följaktligen räknar jag med att den genomsnittliga vinstmarginalen även under de fem kommande åren kommer att uppgå till 5 procent. Denna siffra använder jag i kombination med mitt antagande om en försäljningstillväxt om 9 procent för att estimera framtida vinst.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Den genomsnittliga utdelningsandelen har under de fem senaste åren uppgått till i genomsnitt 37,3 procent. Talet kan ses som något lågt, men vi får också ha i åtanke att B&B Tools kommer behöva fortsätta förvärva för att uppnå tillväxt, något som minskar möjligheten att dela ut pengar. Jag räknar med en genomsnittlig framtida utdelningsandel om 35 procent. 

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Under de fem senaste åren har lägsta genomsnittliga P/E-tal uppgått till 11,3 och det högsta till 20,7 samt genomsnittet till 16. Jag tror inte att marknaden kommer att belöna aktien med lika höga multiplar framöver och räknar därför med en värdering i linje med börsen, det vill säga ett P/E-tal om 13. Högsta P/E-tal uppskattar jag följaktligen till 16 och lägsta P/E-tal till 10. Naturligtvis blir P/E-talet högre under år med osedvanligt låg vinst, såsom 2009/2010, och lägre toppår såsom 2008/2009. 

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till knappt 240 kronor, vilket motsvarar en uppsida om drygt 110 procent från dagens kurs exklusive utdelningar. Mitt antagande om lägsta kurs uppgår till 90 kronor och det är drygt 21 procent ned till den nivån från dagens kurs. 

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen: en förväntad avkastning på 18,9 procent årligen varav 3 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 140 kronor. 

I en teknisk analys (TA) ser vi att aktien steg kraftigt i kring årsskiftet för att sedan rekylera tillbaka i slutet av januari. Sedan i början av september har bottnarna successivt stigit, vilket indikerar en positiv trend, något som förstärks av det uppåtriktade glidande medelvärdet. Tydliga stöd och motståndsnivåer är svåra att urskilja, men sannolikt har aktien ett stöd i spannet 108–110 kronor. Motstånd å andra sidan finner vi vid 118 kronor samt vid årshögsta runt 125 kronor. Det är sannolikt en god idé att försöka ”fiska upp” aktien runt stödområdet om detta visar sig hålla. 

TA-diagram – B&B Tool:s aktiekurs det senaste året
Klicka på diagrammet för att förstora det.

B&B Tools är ett kvalitetsbolag med gamla anor som på senare år har haft en tuff utveckling. I takt med att konjunkturen fortsätter att förbättras bör bolagets volymer stiga, något som i kombination med förbättrad lönsamhet kommer att få aktien att se billig ut. För den som delar denna tro kan det vara intressant att plocka hem vinsten i andra verkstadsbolaget och i stället satsa på B&B Tools under 2011. 

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 14, 2011

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.