Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-02-08

Hitta kursvinnare: Köp Axis

Axis utvecklar och säljer nätverksbaserade övervakningskameror världen över. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är aktien köpvärd …

Axis Communications (131 kronor) grundades 1984 av Mikael Karlsson och Martin Gren. Bolaget var inledningsvis inriktat på olika skrivarlösningar, men har sedermera ändrat inriktning.  Aktien noterades på Stockholmsbörsen år 2000 och har sedan dess stigit med drygt 250 procent, exklusive utdelningar. Aktien föll kraftigt efter att IT-bubblan spruckit, och stod och stampade några år efter det att Stockholmsbörsen vänt upp igen. 2005 vaknade aktien till liv och steg med smått otroliga 850 procent på drygt två år.

I samband med finanskrisen 2008 föll aktien tillbaka ordentligt, och som mest med drygt 80 procent från toppnivåerna 2007. Aktien gick mycket ryckigt under 2010, men avslutade året med en uppgång på närmare 50 procent, vilket var betydligt bättre än index. Även 2011 har hittills börjat bra med en uppgång på cirka 7 procent.

Diagram – Axis aktiekurs de tio senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

Bolagets verksamhet är inriktad på digitala övervakningskameror, som används i nätverk, så kallade nätverkskameror. Axis är en pionjär inom denna bransch och lanserade sin första nätverkskamera 1996, vilket också blev startskottet för en övergång från analoga till digitala kameror. Nätverkskameror utgör fortfarande bara drygt 20 procent av den totala nyförsäljningen av övervakningskameror.

Fördelarna med nätverkskameror, förutom digital bildkvalité, effektiv lagring samt smidig bearbetning, är att de är enkla att koppla in i befintliga nätverk. Kamerorna behöver inte heller någon separat strömförsörjning utan får ström direkt från nätverkssladden. Flexibiliteten blir också hög eftersom kunden lätt kan bygga ut eller om systemet när den enda begränsade faktorn är att kameran ansluts till ett nätverk.

Axis produktportfölj består av nätverkskameror, video encoders (digitaliserar analoga signaler om en kund vill fortsätta analoga kameror), mjukvara och tillbehör. Kamerorna finns i fyra produktlinjer.

Q-Line är de mest avancerade, säkra och anpassningsbara kameror som tål olika väderförhållanden och även skadegörelse. Dessutom kan man uppnå ett stort övervakningsområde per kamera med 360 graders rörlighet. P-line består av något enklare, men också anpassningsbara, kameror. M-line är de enklaste kamerorna, som framförallt är anpassade för mindre system. Alla dessa har ett användarvänligt webbgränssnitt. T-Line består av tillbehör såsom kamerahus och linser.

Branscherna som Axis fokuserar på är transportsektorn, detaljhandeln, utbildning, banker, offentlig övervakning, sjukvård samt industri. Inom transportsektorn kan kamerorna automatiskt larma om någon exempelvis går in på ett spårområde eller om en kamera vandaliseras. Kameran kan också automatiskt varna chaufförer att ta det extra försiktigt när det är många på perrongerna eller sätta in extratåg vid hög belastning.

I affärer och köpcentra minskar nätverkskameror förekomsten av stölder. Dessutom ökar trygghet för personal och besökare. Vidare kan kamerorna underlätta vid planering av butiksutformning, lager, räkning av kunder samt kunders beteende kan förbättras. I butiker är det extra viktigt med bra zoom och autofokus samt snygg design för att smälta in i butiksmiljöer. Skolor har ofta infrastruktur på plats och kameror är ett effektivt sätt att minska vandalism. Inom industrin kan exempelvis processer övervakas på ett effektivt sätt.

Axis Open Application Platform tillåter att mjukvaran i kamerorna skräddarsys för kundens behov och till speciella användningsområden. Produkterna kan också lätt integreras i andra säkerhetslösningar och mjukvara från partners adderas. Axis Camera Application Platform ger också företag möjlighet att ladda ner mjukvara direkt in i kameror. Vidare har Axis ett system som heter AVHS (Axis Video Hosting System) om är en plattform för hantering av videoövervakning över Internet. Man kan då nå video både i realtid och i inspelad form var från helst som helst.

Forskning och utveckling utgör en mycket viktig del av Axis verksamhet och bolaget har cirka 350 ingenjörer som jobbar med detta löpande. Bolagets ambition är att ligga i framkant inom bildkvalitet, bildanalys och nätverkssäkerhet. Ett exempel på detta är att Axis anammat komprimeringsstandarden H.264 och bildkvalitet i HD.
Komprimeringstekniken gör att filerna minskar markant i storlek samtidigt som en mycket hög bildkvalitet bevaras. HD-TV-nätverkskameror har minst tre gånger högre upplösning än en vanlig analog övervakningskamera, vilket gör det lättare att identifiera detaljer, personer och objekt. Axis har också en termisk nätverkskamera, så kallad värmekamera, som kan upptäcka personer under utmanande förhållanden då det annars kan vara svårt att se något, exempelvis kraftigt snöfall. Bolaget innehar cirka 100 patent- och mönsterskyddsfamiljer.

Axis lägger ut sin produktion på kontraktstillverkare på flertalet platser runt om världen. Bolaget har ett nära samarbete med tillverkarna för att i sin tur kunna uppfylla de egna kundernas krav på flexibilitet, leveranssäkerhet och kvalitet. Axis vill stå för mellan 5 och 25 procent av varje leverantörs omsättning för att på så vis säkerställa en hög prioritetsfaktor och inte drabbas för hårt om något skulle gå fel. Till skillnad från många andra bolag i sektorn drabbades Axis inte särskilt hårt av komponentbrist under 2010.

Axis har mer än 20 egna kontor över hela världen och har säljkår på flera ytterligare orter. Verksamheten är indelad i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 46 procent av omsättningen, Americas (Nord- och Sydamerika) med 43 procent och Asia med 11 procent. Axis bedriver försäljning i drygt 70 länder via 30 000 distributörer, systemintegratörer och återförsäljare.

Axis arbetar nära sina samarbetsparter för att uppnå hög lojalitet bland dessa, och bistår med hjälp när det handlar som teknisk support samt hjälp i prissättningen. Dessutom får kunderna tillgång till marknadsföringsmaterial och utbildning i Axis Academy. I denna lär sig kunderna fördelarna med nätverkskameror i allmänhet och Axis i synnerhet. Deltagarna får också kunskap i hela kedjan från demonstration till installation och support. Systemintegratörerna är de som installerar och integrerar Axis produkter. Exempel på sådana är Honeywell, Niscayah och IBM.

Axis har en marknadsandel på över 30 procent och det finns stark underliggande tillväxt som drivs av ökat välstånd, urbanisering och generellt ökat säkerhetstänkande. Dessutom ökar den generella acceptansen för kameror eftersom folk känner sig tryggare och säkrare. En internationell undersökning av Brottsförebyggande rådet visar exempelvis att antalet brott minskat med närmare 80 procent i vissa områden efter det att kameror installerats.

Den totala marknaden för videoövervakning uppgick till drygt 8,2 miljarder USA-dollar 2008 och förväntas av IMS Research öka till 13,3 miljarder 2013. Den årliga tillväxtpotentialen för nätverksvideomarknaden bedöms av Axis uppgå till 25–30 procent under de närmaste åren. De största är fortfarande tillverkare av analoga kameror såsom Panasonic och Pelco. Sony är en konkurrent inom nätverkskameror.

Diagram – Axis aktiekurs de två senaste åren
Klicka här för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Axis’ försäljning. Bolaget har vuxit med i genomsnitt 24,9 procent per år under de fem senaste åren, vilket är mycket imponerande. Under 2008 och 2009 sjönk tillväxttakten något, främst hänförligt till att investeringsviljan i vissa branscher minskade på grund av lågkonjunkturen. Vidare har tillväxten under 2010 pressats tillbaka till en följd av den starka kronan. Med tanke på den historiska tillväxten, den fortsatt låga men stigande andelen digitala övervakningskameror på marknaden samt förväntan om en marknadstillväxt på 25–30 procent tycker jag att det inte är orimligt att anta en genomsnittlig tillväxt på 20 procent under de fem kommande åren, vilket också är bolagets finansiella mål.

I steg 2 ser vi att Axis har, trots hög tillväxt, gått med vinst varje år under de fem senaste åren, vilket naturligtvis är ett styrketecken. Visserligen minskade vinsten något under lågkonjunkturen men många andra bolag, inte minst tillväxtbolag, drabbades betydligt värre än så.

I analyssteg 3 ser vi att den genomsnittliga vinstmarginalen har uppgått till 17 procent under de fem senaste åren. Marginalen har visserligen varierat något, men inte i någon större utsträckning, något som visar på stabilitet intjäningen. Många delar av bolagets verksamhet är skalbara, vilket talar för ökad lönsamhet i takt med att Axis fortsätter att växa. Samtidigt lär konkurrensen på marknaden hårdna ytterligare och det kostar att behålla en marknadsledande position. Bolaget måste fortsätta anställa kvalificerad personal, kanske sänka priser i vissa fall och genomföra andra åtgärder, som sänker marginalerna, för att säkra tillväxten. Jag tror att bolaget kan uppnå en genomsnittlig vinstmarginal om 15 procent under de fem kommande åren (bolagets finansiella mål är att uppnå en vinstmarginal om 10 procent). Jag använder detta antagande i kombination med mitt antagande om en årlig tillväxt på 20 procent för att prognostisera framtida vinst.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Axis har betalat ut stadiga utdelningar under de fem senaste åren, i genomsnitt har 85 procent av vinsten delats ut. Detta är en bra bit över bolagets mål om att dela ut en tredjedel av vinsten efter skatt. Jag räknar med en genomsnittlig utdelningsandel om 75 procent under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Axis är ett snabbväxande bolag med stabil och lönsam intjäningshistorik, faktorer som motiverar en hög värdering. Under de fem senaste åren har aktien handlats till ett genomsnittligt högsta P/E-tal om cirka 38,5 och ett genomsnittligt lägsta P/E-tal om 17,8. Något konservativt uppskattar jag högsta P/E-tal till 24 och lägsta P/E-tal till 14 under de fem kommande åren, vilket ger ett genomsnitt 19, några P/E-enheter över börssnittet.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 272 kronor, vilket motsvarar en uppsida på 108 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om en lägsta kurs på 100 kronor baseras på lägsta utdelningsrelaterad kurs, vilket ger en nedsida på drygt 24 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen: en förväntad avkastning på 20,2 procent årligen, och varav 4,5 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 157 kronor.

I en teknisk analys (TA) ser vi att aktien sedan i september handlas i en kraftigt stigande trend och att uppgången summeras till närmare 60 procent på ett halvår. Trenden synliggörs av det glidande medelvärdet som fortsatt pekar uppåt trots den senaste tidens konsolidering. Det finns inget som tyder på att aktiens positiva trend är över, och det är därför sannolikt att motståndet runt 137 kronor kommer att testas inom kort. Aktien har vid två tillfällen vänt ned från denna nivå. Ett utbrott skulle sannolikt leda till en snabb vidare uppgång mot 150 kronor. Stöd finner vi vid 127 kronor, en nivå som tidigare utgjorde motstånd.

TA-diagram – Axis aktiekurs det senaste året
Klicka här för att se diagrammet.

Axis är en marknadsledande pionjär inom nätverkskameror, en bransch som med all sannolikhet kommer att fortsätta att växa kraftigt under många år framöver. Bolaget har historiskt legat i framkant av utvecklingen samtidigt lönsamheten varit god och kundnyttan uppenbart stor. För den som tror att bolaget fortsättningsvis kommer att skörda framgångar är aktien en passande krydda i portföljen.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 6, 2011      

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.