Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-03-13

Var noga i fondvalet

Under de senaste åren har antalet hedgefonder på den svenska marknaden ökat i en rasande fart. Detta har bidragit till att öka medvetenheten och populariteten för dessa fonder bland investerarna. Som placerare måste du dock vara noga med de fonder du väljer att investera i.

Under det senaste decenniet har hedgefonderna marknadsförts som det bästa av världar, både i Sverige och globalt. Speciellt högljudda har fondernas representanter varit under de periodvis turbulenta tider som drabbat världens finansmarknader, och de har då spritt löften om både guld och gröna skogar.

Detta är i och för sig något man kan förvänta sig i tider då andra placeringsalternativ inte ter sig lika lockande. Hela idén och styrkan bakom fonder av den typ som hedgefonder representerar är deras absolutavkastande strategier och det okorrelerade avkastningsmönster de uppvisar, i förhållande till övriga traditionella tillgångsslag som aktier och räntebärande värdepapper.

Kort sagt: En placering i hedgefonder ska kunna ge dig en positiv avkastning, eller åtminstone bevara investeringens värde, oavsett hur marknaderna rör sig i det korta perspektivet. För att kunna leverera vad de utlovat är hedgefonder ofta mycket aktiva på marknaderna, och de präglas normalt av en affärsintensiv verksamhet.

De agerar förstås på olika marknader och placerar i olika tillgångsslag, men i slutändan är deras mål att leverera en positiv avkastning till sina investerare.
I praktiken är resultaten dock ofta långt ifrån vad som utlovats. En del av fonderna avkastar ungefär i linje med vad som förväntas av dem. Men det finns också förvaltare och fonder som vida träffar sina avkastningsmål, medan andra blir stora förlorare och ödelägger investerarnas pengar.

En viktig faktor i bedömningen av hedgefonder är att man inte ska betrakta deras resultat enbart med utgångspunkt från avkastningen. Man ska också lägga stor vikt och fokus på fondernas historiska risknivå, och ännu viktigare är att förvaltaren har kontroll över den förväntade och framtida risken.

Det bör också noteras att långtifrån alla hedgefonder lovar hög avkastning. Många typer av Helge-fonder satsar på strategier som har till syfte att minska risken i avkastningen. Dessa fonder siktar ofta på en avkastning som är i linje med vad räntebärande placeringar brukar generera. Till följd av en sådan strategi har de också en risknivå som är likvärdig med, eller lägre än, risken för motsvarande placeringar.

När du väljer hedgefonder är det därför viktigt att du utgår ifrån dina egna förutsättningar och personliga preferenser. När du väl har bestämt dig för nivån på risk och avkastning kan du välja den fond eller de fonder som motsvarar dina förväntningar.

Dessa förutsättningar varierar förstås om placeraren är en privatperson eller en institutionell investerare, såsom en stiftelse eller ett försäkringsbolag. Generellt kan man säga att privatpersoner investerar i hedgefonder för den förväntade positiva avkastningens skull i sämre tider, medan de institutionella placerarna är ute främst efter den riskreducerande komponenten och den avkastningsutjämnande effekt som Helge-fonder skapar i en diversifierad portfölj.

Skälet till detta är en grundläggande skillnad i placeringsfilosofi mellan privatpersoner och institutionella placerare. Privatpersoner tenderar att flytta sitt kapital från det ena tillgångsslaget till det andra, beroende på utvecklingen på de finansiella marknaderna. Detta gör de för att maximera avkastningen genom att vara ”rätt” placerade hela tiden.

Den som lyckas med att följa marknaden på detta sätt får högre avkastning än andra strategier. Men denna typ av strategi brukar misslyckas mer än ofta, och placeraren brukar gå miste om de goda chanser som med jämna mellanrum dyker upp längs vägen.

Institutioner, å andra sidan, har ett portföljtänkande som gör att kapitalet alltid är investerat i olika tillgångsslag. De försöker hitta tillgångar som har låg korrelation med varandra för att minska den totala portföljrisken och förbättrar därmed möjligheterna till en god långsiktig avkastning. Denna strategi vill jag se mer av hos privatpersoner i sina placeringar.

Under de tolv senaste åren i Sverige, från den tid då den första svenska hedgefonden Zenit introducerades, har antalet hedgefonder vuxit kraftigt och omfattar en stor flora av olika strategier från olika förvaltare. Hedgefonderna har under denna korta tid lyckats locka en stor andel av kapitalet på sparandemarknaden.

Att hedgefonder vuxit så snabbt både i antal och förvaltat kapital är en kombination av ökad efterfrågan från investerarna och ett växande utbud av fonder från gamla och nya aktörer på marknaden. Investerarna har insett fördelarna med att placera i hedgefonder, och ett efterfrågetryck och goda förtjänstmöjligheter för förvaltarna har skapat incitament till att starta nya fonder på löpande band.

Även om hedgefonderna från början riktade sig mot institutionella placerare och förmögna privatpersoner har det på sistone dykt upp aktörer som vänder sig till småsparare med ett litet kapital att röra sig med. Något som tidigare tillhörde en VIP-klubb bland placerarna kan numera alltså erbjudas gemene man i deras sparande. Det finns dock fallgropar i hedgefondsinvesteringar som både institutioner och främst privata placerare bör vara medvetna om och undvika.

Hedgefonder är en mycket heterogen grupp av placeringsinstrument som inte går att kategorisera på ett enkelt sätt. Detta gör att det är mycket viktigt att man noga undersöker de fonder man väljer att placera i.

En av svårigheterna med hedgefondsplaceringar är att man måste bestämma sig för vilken strategi som passar de egna förutsättningarna. De olika strategierna är nämligen förknippade med egenskaper som har skilda avkastnings- och riskmönster.

När du valt vilken strategi eller vilka strategier du vill satsa på dyker nästa utmaning upp, nämligen att välja rätt fond bland de fonder som tillämpar samma strategi. Med rätt fond menar jag sådana som har goda förutsättningar att leverera vad de utlovar.

Resultatet av en hedgefonds placeringsaktiviteter har ofta en mycket hög samvariation med förvaltarens erfarenhet och skicklighet, både i termer av att skapa avkastning och kontrollera riskerna. Generellt brukar man säga att i en vanlig aktiefond bestäms avkastningen till 80 procent av utvecklingen för den underliggande marknad fonden investerar i och till 20 procent av förvaltarens skicklighet och kompetens.

Med hedgefonder är detta förhållande det omvända, det vill säga 80 procent av en hedgefonds avkastning är hänförlig till förvaltarens skicklighet och förmåga att skapa absolut avkastning, medan 20 procent är beroende av utvecklingen för den underliggande marknaden.

Ytterligare ett skäl till att man bör vara försiktig med hedgefonder är faran med att placera i bara en fond eller två. I syfte att minska den ”förvaltarrisk” som är förknippad med placeringar i hedgefonder, och för att undvika obehagliga överraskningar, måste man alltid sprida sina placeringar på ett antal olika fonder.

Detta kräver förstås kompetens och god kännedom om hedgefonder. För att man dessutom på egen hand ska kunna placera i ett antal fonder krävs i regel ett stort placeringskapital. För de investerare som saknar kompetens eller det stora kapitalet – eller bådadera – är det bästa rådet att man bör investera i en fondandelsfond som i sin tur placerar i ett brett urval av fonder med olika strategier.

En professionell förvaltare har förmågan att välja ut fonder som har låg sannolikhet för misslyckande. Även om en fond i portföljen skulle ge mycket dålig avkastning blir effekten av den negativa avkastningen försumbar, eftersom en fondandelsfond normalt investerar i 10–20 olika hedgefonder.

Det finns förstås vissa nackdelar med en investering i en fondandelsfond. En av dem är att fondandelsfonder tar ut egna förvaltningsavgifter utöver de avgifter som belastar de underliggande fonderna, vilket ”äter upp” en del av avkastningen. En annan nackdel med fondandelsfonder är ofta en överdiversifiering i dessa fonder, vilket gör att den förväntade framtida avkastningen reduceras signifikant. Fördelen är dock att denna överdiversifiering betydligt minskar risken i placeringen över tiden.

Författare Reza Rouzbehani

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.