Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-04-25

Lär dig mer om optioner, del 1

Under det senaste året har du kunnat läsa utbildningsartiklar om sparande, premiepensionssystmet och fonder i Stock Magazine, och denna gång har turen kommit till optioner. I denna grundläggande artikel kommer vi att berätta om vad optioner är, hur de fungerar och varför man väljer att handla med dem. I nästa nummer av Stock Magazine fördjupar vi oss i ämnet och tar bland annat upp hur optioner prissätts, och berättar om en annan typ av derivat, nämligen terminer.

I själva verket är optioner och terminer, så kallade derivat, ganska enkla finansiella instrument som är mycket närbesläktade med aktier. Många är bekanta med vad en aktie är, men det finns nog de som känner sig mer osäkra på terminer och optioner. Dock är handeln med derivat mycket utbredd och många institutionella kapitalförvaltare använder sig av dessa för att effektivisera förvaltningen och för att hantera risk, något som vi återkommer till. Efter de finansiella kriser vi drabbats av har de flesta aktörer blivit varse att en placering i aktier innebär ett risktagande. Den egenskap hos derivat som gör dem till mycket intressanta och användbara instrument, är att du kan tjäna pengar oavsett om aktiemarknaden går upp, ner eller om den står stilla. Det handlar i stället om att ha en riktig marknadsuppfattning, och agera utifrån denna. Att handla med optioner är ett alternativ till att köpa aktier, och istället för att köpa en andel i hela företaget betalar du via optionen bara för möjligheten att ta del av aktiens kursförändring framöver.

Aktieoption

En aktieoptionsaffär är ett avtal om att köpa eller sälja aktier till ett bestämt pris. Köparen, innehavaren, av optionen behöver endast fullfölja avtalet om det är fördelaktigt för honom eller henne. Säljaren, utfärdaren, av optionen har inte denna valmöjlighet, utan han eller hon måste alltid fullfölja optionsavtalet om innehavaren begär det. Som kompensation erhåller utfärdaren en summa pengar, en optionspremie, av innehavaren vid avtalets ingående. Det finns två typer av optioner. En köpoption ger innehavaren rätten att köpa aktier till ett överenskommet pris av utfärdaren under en bestämd tidsperiod, optionens löptid. En säljoptioner fungerar på ungefär samma sätt, men här har innehavaren rätten att sälja aktier till utfärdaren, till ett överenskommet pris. Det finns dock en viktig skillnad mellan så kallade amerikanska optioner och europeiska optioner. De amerikanska optionerna kan utnyttjas när som helst under löptiden, medan de europeiska endast kan utnyttjas på slutdagen, det vill säga vid löptidens slut.

Det finns en mångfald olika optionspositioner att ta. Vilken du ska välja beror på din marknadstro, hur hög avkastning du vill kunna få ut och vilken risk du är beredd att ta. Det finns dock fyra grundläggande positioner som man bör ha klart för sig innan man fördjupar sig i ämnet.

Köp av köpoptioner

(positiv marknadstro)

Om du köper köpoptioner av ett aktieslag erhåller du rättigheten, men ej skyldigheten, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen om det är en så kallad amerikansk option, eller på slutdagen om det är en option av europeisk typ. Ett köp av köpoptioner är lämpligt om du tror på en stigande kurs.

Exempel:
Säg att en aktie i dag kostar 100 kronor, men att du tror priset kommer att stiga. Du väljer då att köpa tio kontrakt köpoptioner (ett kontrakt = 100 aktier) med 6 månaders löptid och ett lösenpris på till exempel 105 kronor. För att ha rätten att köpa 1 000 aktier om sex månader för 105 kronor styck, betalar du en premie till utfärdaren på säg 5 kronor. Totalt betalar du då alltså: 10 kontrakt x 100 aktier per kontrakt x 5 kr i premie = 5 000 kronor. Så länge kursen inte överstiger 105 kronor under dessa 6 månader (eller vid löptidens slut för europeiska optioner) finns det ingen anledning att utnyttja dina köpoptioner, eftersom du då kan köpa aktien billigare på marknaden. Optionerna förfaller då värdelösa vid löptidens slut. Om kursen däremot överstiger 105 kronor, säg 120 kronor, under dessa 6 månader kan du välja att köpa de aktier du har rätt till och realisera vinsten. I vårt fall köper vi 1 000 aktier för 105 kronor styck, och kan omedelbart sälja dessa till marknadspriset 120 kronor. Vid försäljningen kan vi då realisera en vinst på 1 000 x (120 kr – 105 kr) = 15 000 kr minus de 5 000 kr som vi betalade för optionerna. Vi gör alltså en vinst på 10 000 kronor, alltså 200 procent. Om du i stället hade köpt samma mängd aktier för 100 kronor styck (för total 100 000 kronor) och dessa hade stigit till 120 kronor hade du gjort en vinst på 20 000 kronor, vilket endast motsvarar 20 procent av det satsade kapitalet.

Detta visar på en karaktäristisk egenskap för en köpt köpoption, nämligen hävstångseffekten. Vid en riktig marknadstro kan den procentuella avkastningen bli mycket stor, eftersom det egentligen inte finns någon begränsning i hur mycket en aktie kan stiga. Den maximala förlusten du kan göra är den premie du erlagt, i vårt fall 5 000 kronor.

Fördelar med optioner

Vi konstatera att du genom att köpa köpoptioner i stället för aktier kan uppnå vissa fördelar:

  • Du behöver inte binda lika mycket kapital.
  • Du tar en mindre finansiell risk än vid ett aktieköp, eftersom du endast riskerar att förlora den erlagda premien.
  • Vid en ökning i aktiekursen ökar värdet i optionsplaceringen procentuellt mer än i motsvarande aktieplacering.
  • Genom att köpa optioner kan du kurssäkra aktier, det vill säga försäkra dig om att du kan köpa dem till ett visst pris i framtiden. Detta är lämpligt om du tror på en kursökning, men inte har kapitalet att köpa aktierna i dag.
  • Du har haft en kursstegring i ditt aktieinnehav, och tror att kursen kommer att öka även i fortsättningen. Du vill dock inte riskera din hittills uppnådda vinst, och väljer därför att sälja aktierna. Men eftersom du vill vara med på en fortsatt prisstegring, väljer du att köpa köpoptioner för en del av vinsten.

Utfärdande av köpoptioner

(neutral marknadstro)

Om du utfärdar en köpoption tar du på dig skyldigheten att sälja de underliggande aktierna till ett valt lösenpris under optionens löptid (vid löptidens slut för en option av europeisk typ), så länge innehavaren begär det. Som ersättning för detta erhåller du en premie. Om aktiekursen överstiger lösenpriset kommer innehavaren att begära att få köpa aktierna av dig, och du kommer då att få sämre betalt än du hade fått på marknaden. Så länge marknadspriset understiger lösenpriset kommer dock optionskontraktet att förfalla värdelöst, och din vinst motsvaras då av den premie som innehavaren betalat dig. Detta är således ett bra sätt att få en avkastning i en stillastående marknad.

Köp av säljoptioner

(negativ marknadstro)

Om du köper en säljoption, köper du rättigheten att sälja en aktie till ett visst överenskommet pris under en viss löptid (eller vid löptidens slut för en option av europeisk typ). Denna position tar du om du tror att kursen kommer att gå ner framöver, och du därför vill försäkra dig om att kunna sälja aktien till ett visst pris. Denna position är bra instrument om du vill skydda ditt innehav mot kursfall, eller om du av någon anledning vill spekulera i ett kursfall.

Utfärdande av säljoptioner

(svagt positiv marknadstro)

Om du utfärdar en säljoption tar du på dig skyldigheten att köpa de underliggande aktierna till valt lösenpris under optionens löptid (eller vid löptidens slut för en option av europeisk typ), så länge innehavaren av säljoptionerna begär det. Du kanske är intresserad av en aktie, men tycker att priset är för högt i dag, och utfärdar därför säljoptioner till det pris du tycker att aktien är värd. Om kursen sjunker till detta värde köper du aktierna, precis som du ville från början, och samtidigt erhåller du en premie för att du tagit på dig skyldigheten att köpa. Om inte priset sjunker får du ändå en vinst genom premien. Om priset skulle sjunka under lösenpriset skulle innehavaren av säljoptionerna välja att utnyttja sin rättighet att sälja aktierna till dig, eftersom han eller hon då skulle få ett bättre pris än vad marknaden kan erbjuda. Vi kan alltså konstatera att utfärdandet av säljoptioner är lämpligt då man planerar aktieköp, eller då man vill ha avkastning i en stillastående marknad.

I nästa Stock Magazine

Vid en första anblick kan dessa olika optionspositioner verka lite kluriga, och det gäller att ha dessa grundläggande termer klara för sig innan man går vidare och lär sig mer om optioner. I nästa nummer av Stock Magazine kommer vi att fördjupa oss i derivatmarknaden. Vi kommer bland annat berätta vilka faktorer som bestämmer optionspriset, och även ta upp en annan typ av derivat, nämligen terminer.

 

Författare Daniel Grythberg