Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2007-03-11

Utdelning inte alltid så lätt

Aktieutdelningar i kontanter vållar normalt inga problem. Värre blir det för aktieägare som får utdelning i form av aktier i till exempel dotterbolag till det utdelande bolaget. Vissa av dessa utdelningar är till och med skattefria. Allt bottnar i Aseas utdelning av Incentive 1991, ”Lex Asea”.

I princip är all avkastning av kapital skattepliktig och beskattas med 30 procent Tidigare kunde du även få viss skattefri utdelning på onoterade aktier men så är det inte längre.

Nya regler för utdelning på onoterade aktier

Sedan 2006 uppkommer ingen ny skattefri utdelning på onoterade aktier. Du kan dock ha kvar utrymme för skattefri utdelning om du äger aktier i onoterade bolag (se vidare instruktioner på blankett K 12 eller K 10). Sedan den 1 januari 2006 beskattas utdelningar på onoterade aktier bara till fem sjättedelar för vanliga passiva ägare. Denna utdelning deklareras på blankett K 12. Den reducerade utdelningen förs sedan till inkomstdeklarationens ruta 50.

Reduktionen innebär att skatten för utdelning på sådana onoterade aktier blir 25 procent. Med onoterad aktie avses aktier i svenska aktiebolag som inte är marknadsnoterade, det vill säga bolag vars aktier inte är noterade på börs eller är föremål för annan kontinuerlig notering av marknadsmässig omsättning som är allmänt tillgänglig. Definitionen är mycket bred och omfattar även inofficiella listor med kontinuerlig notering. (Se ”Definition av marknadsnotering” på sidan 8.)
För ägare som är aktiva i onoterade fåmansbolag och som räknas som kvalificerade ägare är utdelningen numera skattepliktig till bara två tredjedelar. Skatteuttaget blir därmed 20 procent – om utdelningen inte beskattas som inkomst av tjänst. Dessa utdelningar deklarerar du på blankett K 10.

Sakutdelningar

Vanligast är att man får ränta på obligationer och utdelningar på aktier i form av kontanter. Avkastning i kontanter brukar inte leda till osäkerhet beträffande vilka belopp som ska redovisas i deklarationen. Men det gäller att se upp! Vissa utdelningar sker i annan form, till exempel i form av aktier eller något annat slags värdepapper, så kallad sakutdelning. Sådana utdelningar kan vara skattepliktiga eller skattefria. Sker utdelningen i form av andra värdepapper än aktier är de alltid skattepliktiga. Om utdelningen sker i form av aktier kan den vara antingen skattefri eller skattepliktig (se sidan 19 under ”Avknoppningar”).

Vid utdelningar och räntor i kontanter ska utbetalaren innehålla preliminär skatt på 30 procent. (Bruttobeloppet är förtryckt på inkomstdeklarationen.) Både det utdelade bruttobeloppet och den innehållna skatten ska finnas med på den specifikation som är bilaga till den förtryckta inkomstdeklarationen. När utdelning (eller ränta) betalas ut i annat än kontanter görs inget skatteavdrag, utan utbetalaren lämnar bara kontrolluppgift om värdet på det utdelade.

Utdelning på utländska aktier

När du får utdelning på utländska aktier har utländsk källskatt ofta dragits av innan utdelningen betalas till din svenska bank, annan fondkommissionär eller VPC. Även om utländsk källskatt har dragits ska du ta upp bruttobeloppet av utdelningen i din deklaration. Av den preliminära skatteuträkningen, som bifogas din inkomstdeklaration, framgår om du fått avräkning för utländsk skatt och i så fall med vilket belopp. Om du har aktier i till exempel Autoliv Inc. får du utdelningen minskad med först 15 procent amerikansk källskatt och sedan med ytter-ligare 15 procent svensk preliminärskatt. Då bör du, för att få lägsta möjliga skattebelastning, begära avräkning av den amerikanska skatten i din inkomstdeklaration. Skriv under ”Övriga upplysningar” att du vill ha avräkning, och ange då det utländska skattebeloppet och vilken utdelning som avses. Om du får sådan avräkning blir det totala skatteuttaget 30 procent av utdelningen.

Vid utdelning på brittiska aktier är det ännu krångligare. För sådana utdelningar har aktieägaren rätt till ”tax credit” (ett slags skatteåterbäring) från den engels-ka skattemyndigheten. Om utdelningen är 90 kronor har aktieägaren rätt till återbär-ing med 10 kronor. Samtidigt ska dock den brittiska skattemyndigheten dra 10 kronor i källskatt, så det betalas faktiskt inte ut något mer än de ursprungliga 90 kronorna.

Trots detta ska du som aktieägare ta upp 100 kronor som utdelningsbelopp, sam-tidigt som du kan begära avräkning med 10 kronor. Den totala skattebelastningen blir 20 kronor i svensk skatt och 10 kronor i brittisk skatt, och du får kvar 70 kronor efter skatt. (Detta är faktiskt förmånligare än att få betala 30 procents skatt i Sverige på 90 kronor, vilket skulle ha blivit 27 kronor i skatt och endast 63 kronor efter skatt.)

Om den erlagda utländska skatten inte avräknats automatiskt måste du själv begära detta. Det gör du enklast genom att i rutan ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten ange vilken aktie det gäller, utdelningens belopp och den utländska skattens summa. Du måste också bifoga kvitto eller annan uppgift där det framgår hur mycket du betalat. Du får skatteavdrag bara för den del av den utländska skatten du inte kan få tillbaka från den utländs-ka skattemyndigheten.

Inköpsrätter

En speciell form av utdelning är när -aktieägarna får företrädesrätt att köpa aktier i ett annat bolag till reducerat pris genom utdelning av så kallade inköpsrätter. Inköpsrätter kan beskattas på tre olika sätt, beroende på vad du gjort med dem.

  1. Om inköpsrätterna säljs ska du som utdelning redovisa den summa du fick när du sålde rätterna, efter avdrag för försäljningskostnader. Däremot ska du inte deklarera någon försäljning på blankett K 4.
  2. Om du utnyttjat inköpsrätterna till att köpa aktier ska du deklarera den summa som utdelning som Skatteverket har fastställt. Detta värde blir lika stort per inköpsrätt för alla som utnyttjat dem. Inte heller i detta fall ska du deklarera någon försäljning av inköpsrätterna.
  3. Om inköpsrätter förfaller utan att ha utnyttjats ska du inte redovisa något alls till beskattning – om du fått dem med stöd av ett aktieinnehav. Om du köpt dem får du dra av köpeskillingen som en kapitalförlust.

En aktie anses förvärvad den dag du accepterade erbjudandet om att köpa aktier genom att inköpsrättsbeviset lämnades till värdepappersinstitut. Din anskaffnings-utgift uppgår till det belopp som utdelningsbeskattades när du fick inköpsrätten plus det du betalade för aktien. Har inköpsrätten köpts utgör köpeskillingen i stället en del av anskaffningsutgiften.

Bankerna och de övriga fondkommissionärerna lämnar inte någon kontrolluppgift på utdelning av inköpsrätter. Om du sålt rätterna lämnas däremot kontrolluppgift på försäljningen. Försäljningslikviden ska du redovisa som utdelning och alltså inte föra upp på blankett K 4 som försäljning. Om du bara har köpt och därefter sålt inköpsrätter ska detta däremot tas upp på blankett K 4.

Avknoppningar

Utdelning på aktier ska du vanligen betala skatt för. Det saknar betydelse om utdelningen sker i form av kontanter, värdepapper eller någonting annat. Om bolaget delar ut annat än kontanter, till exempel aktier, beskattas aktieägaren normalt för aktiernas marknadsvärde. När aktierna sedan säljs blir anskaffningsutgiften det belopp som tagits upp till beskattning. Vissa utdelningar i form av aktier är dock skattefria.

Skattefria aktieutdelningar

Utdelningar av dotterbolagsaktier i samband med vissa omstruktureringar är skattefria. Bestämmelsen kallas Lex Asea. Om utdelningen inte ska beskattas därför att Lex Asea är tillämplig ska en del av anskaffningsutgiften för moderaktierna föras över till de utdelade aktierna. Fördelningen sker med ledning av kursförändringarna på -moderaktierna i samband med utdelningen. Skatteverket ger rekommendationer om fördelningen.

Antag att en aktie stod i 100 kronor före avstämningsdagen och att kursen sedan sjönk till 90 kronor. Då blir värdeförändringen i det utdelande bolaget 10 procent. Om aktien anskaffats för 70 kronor blir anskaffningsutgiften för en aktie i dotterbolaget 7 kronor (10 procent av 70), medan anskaffningsutgiften på aktien i moderbolaget blir 63 kronor (90 procent av 70). Skatteverket ger allmänna råd och rekommendationer om vilken procent av anskaffningsutgiften som ska föras över.
Lex Asea gäller även vid vissa utländska bolags utdelningar av dotterbolagsaktier.

Se hela listan med Skattefria aktieutdelningar 1991 - 2005 på sidan 20

Skattepliktiga sakutdelningar


Om du får aktier i utdelning, och förutsättningarna för skattefrihet inte är uppfyllda, är utdelningen skattepliktig. Då bestäms det skattepliktiga utdelningsbeloppet till marknadsvärdet på de aktier du fick i utdelning vid tidpunkten för utdelningen. Detta värde blir samtidigt den anskaffningsutgift för de utdelade aktierna som du får dra av när de säljs. De skattepliktiga utdelningarna under 2006 finner du i tabellen ovan.

Uppgifter om tidigare års skattepliktiga och skattefria utdelningar hittar du under ”Emissioner och förändringar” med början på sidan 39.

Exempel

Din Bostad är bildat genom det gamla O-listenoterade bolaget Tripep, som i augusti 2006 träffade en överenskommelse med ett antal fastighetsägare, däribland Erik Selin Fastigheter AB och Arnhult/Thorell-gruppen, om förvärv av aktier i och fordringar på fastighetsägande bolag mot likvid av aktier i Tripep. Tripep bytte sedermera namn till Din Bostad.

Extra bolagsstämma i Din Bostad (f.d. Tripep) beslöt den 25 september 2006 att minska reservfonden för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i dotterbolaget Tripep (f.d. Tripep Holding).

För varje aktie i Din Bostad erhölls en aktie i Tripep. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Tripep var den 28 september 2006. Sista dag för handel med aktier i Din Bostad med rätt att delta i utskiftningen var den 25 september 2006.

Beräkning

Sista dagen för handel med aktier i Din Bostad med rätt till återbetalning i form av aktier i Tripep var den 25 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för en aktie i Din Bostad var denna dag 3,50 kronor. Första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till återbetalning var den 26 september 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 1,79 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Din Bostad ska därför 51 procent (1,79/3,50) hänföras till aktien i Din Bostad och 49 procent till aktien i Tripep.
Om anskaffningsutgiften för en aktie i Din Bostad före utdelningen var 2 kronor ska 1,02 kronor (0,51 x 2) hänföras till aktien i Din Bostad och 0,98 kronor (0,49 x 2) till aktien i Tripep.

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.