Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-03-13

Särskilda skatteregler för onoterade aktier

Livet för en företagare vore enklare om inte skattereglerna för fåmansbolag fanns. Återigen gäller nya regler för ägare till aktier i onoterade företag, men fortfarande är det skillnad på aktiva och passiva ägare – och fortfarande är reglerna krångliga.

Som vi skrivit om under rubriken ”Se upp med utdelningarna” (sidan 18), är skattesatsen på onoterade aktier som ägs av passiva ägare sänkt till 25 procent sedan den 1 januari 2006. Detta gäller både kapitalvins-ter och utdelningar på onoterade aktier. Den formella skattesatsen är fortfarande 30 procent, men bara 5/6 av kapitalvinst och utdelning är skattepliktig. Dessa deklareras på blankett K 12. Detta gäller för alla vanliga investerare som äger onoterade aktier – inte för dem som är aktiva i bolaget eller har närstående som är aktiva, det vill säga fåmansföretagare med så kallade kvalificerade aktier.

Samtidigt har möjligheten att årligen få viss skattefri utdelning på alla onoterade aktier tagits bort. Sparad skattefri utdelning från tidigare år är dock fortfarande skattefri om den betalas ut senast 2009.

Det finns dock ett undantag från 25 procents skatt för aktier i onoterade bolag: Om du ägt minst 10-procentiga poster av noterade aktier gäller 30 procents skatt på utdelning till ägaren.

Dessa regler ger effekter vid kvittning mellan vinster och förluster på olika slags aktier. Avdragseffekten av en förlust kan variera mellan 66,67 och 150 procent om man kvittar vinster och förluster på aktier. Blandar man in andra värdepapper kan avdragseffekten variera mellan 46,67 och 150 procent. (Se kvittningstabellen på sidan 8).

Fåmansföretag – aktiva ägare i onoterade bolag

Stora förändringar gäller från och med inkomståret 2007 för den som är aktiv ägare av så kallade kvalificerade aktier i fåmansbolag, och det handlar då om både lättnader och skärpningar. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier deklareras på blankett K 10.

Under 2007 får den som sålt kvalificerade aktier med vinst välja om han/hon vill beskatta de 200 första inkomstbas-beloppen i vinst (utöver sparat utdelningsutrymme) till hälften som tjänsteinkomst och till hälften som kapitalinkomst med 30 procent – eller att tillämpa de gamla reglerna, där de 100 första inkomstbasbeloppen utöver sparat utdelningsutrymme beskattas som tjänsteinkomst och vinst däröver med 30 procent. För den som har en vinst som är lägre än 200 basbelopp (det vill säga runt 9,2 miljoner kronor) är det förstås bättre att få göra hälftendelningen.

Samtidigt har införts spärregler för så kallade interna aktieöverlåtelser. Med intern aktieöverlåtelse avses att aktieägaren säljer sina aktier till ett eget eller närståendes bolag. Då gäller även framgent de gamla reglerna om att de 100 första inkomstbasbeloppen utöver sparad utdelningsutrymme tas upp som lön. Undantag gäller dock vid interna aktieöverlåtelser till vissa närstående.

Det kan noteras att sparat utdelnings-utrymme normalt beskattas med 20 procent. Viss del av utdelningsutrymme som uppkommit före 2006 kan vara skattefritt. (Det kan för bolag som bildats före 1992 även finnas en del av den sparade utdelningen som beskattas med 30 procent.)

Skattesatsen på 20 procent uppnås genom att två tredjedelar av utdelningen tas upp till beskattning och beskattas med 30 procent (2/3 x 30 procent = 20 procent).
Dessutom får den del som beskattas med 20 procent beräknas på ett nytt, förmånligare sätt med beaktande av bolagets totala lönesumma. Belopp motsvarande 1/4 av totala lönesummor på upp till omkring 2,7 miljoner kronor beskattas med 20 procent hos ägare med kvalificerade aktier. Hälften av lönesummor däröver leder till utrymme för 20 procents skatt på utdelning hos dessa ägare. All kontantlön i bolaget får räknas med, även ägarens. Det krävs dock att ägaren eller dennes närstående har tagit ut en viss minsta lön från bolaget.

Förluster på kvalificerade aktier är avdragsgilla till 2/3 så länge de kan kvittas mot aktierelaterade vinster. Om sådana saknas får förlusten dras av till bara 70 procent av 2/3, det vill säga till 46,67 procent. (Se även kvittningstabellen på sidan 8.) Nytt för i år är att deklaranter inte gör eventuell reduktion av nettoförluster till 70 procent, utan förlusterna redovisas till 2/3 på blankett K 10 och förs utan vidare reducering över till ruta 83 på Inkomstdeklarationen. Vinster på kvalificerade aktier reduceras till 2/3 på blankett K 10 och förs över till ruta 54 på Inkomstdeklarationen.