Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-14

Kvitta förlust mot vinst

Minska skatten genom att kvitta förluster mot vinster. Här visar vi hur det går till. För den som saknar vinster i år är det en poäng att ta fram gamla uppskov.

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 3 2017.

Börsåret 2016 bjöd både på vinster och förluster. Den som har netto­förluster kan förbättra skatte­situa­tionen genom att ta fram uppskovsbelopp från gamla aktiebyten gjorda inkomståren 1999–2001, se aktiespararna.se.

Sådana uppskovsbelopp kan tas fram utan att uppskovsaktien har sålts. Hur stor del av uppskovsbeloppet som tas upp är valfritt. Den som behöver ännu mer vinst att kvitta emot och har uppskovsbelopp på en tidigare såld privatbostad kan även ta upp detta. Då måste dock minst 20 000 kronor återföras. Den frivilliga återföringen görs på blankett K2, avsnitt H. Aktie­förluster får dras av till 70 procent mot vinst på privatbostad, medan bostadsvinsten ska tas upp till 22/30, vilket motsvarar cirka 73 procent. För att räkna ut hur mycket uppskovsbelopp på privatbostad du behöver återföra i oreducerad bostadsvinst, tar du beloppet av den till 70 procent reducerade aktieförlusten och multiplicerar detta med 1,3636.

Du ska inte minska vissa förluster till 70 procent på blanketterna – det gör Skatteverket.

Vid försäljning av onoterade aktier gäller regler som ger lägre skatt men som gör kvittningen extra krånglig. Blankett K12 ska användas vid utdelningar och vinster på icke kvalificerade aktier i onoterade bolag, se nedan under Kapitalvinster och -förluster. (Kvalificerade onoterade aktier är ägande i fåmansbolag där du själv eller någon närstående varit aktiv under något av de fem senaste åren och där utomstående som inte är aktiva har ägt mindre än 30 procent av bolaget under denna period.)

Skattereduktion vid underskott i kapital

Aktier och aktierelaterade förluster får först kvittas mot aktierelaterade vinster. Om det inte finns sådana vinster får 70 procent av nettoförlusten dras av mot andra vinster (på exempelvis obligationer), ränteinkomster och utdelningar, se kvittningsschemat. Om det blir ett totalunderskott i inkomstslaget kapital har du rätt till skattereduktion. Skatteverket drar då av reduktionsbeloppet från skatten på inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller från fastighetsavgiften.

Ett underskott i kapital uppstår när de avdragsgilla utgifterna och förlusterna är större än de skattepliktiga kapitalinkomsterna.

Skattereduktionen är 30 procent av underskott upp till 100 000 kronor och 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor. Skattereduktionen får inte sparas till kommande år och får inte föras över till make eller annan. Däremot får makar fördela ränteavdrag sig emellan. Om skatten på övriga inkomster är lägre än skattereduktionen kan överskjutande del inte utnyttjas och går förlorad. Om övriga inkomster saknas, vilket exempelvis kan gälla barn, kan reduktionen inte heller utnyttjas.

Kapitalförlust på aktier och liknande

Vinster och förluster på aktier får oftast kvittas fullt ut mot varandra – men det finns undantag (se kvittningstablån).

Aktieförluster får dras av mot aktievinster inom den så kallade ”kvittningsfållan” som gäller för noterade och onoterade aktier och för marknadsnoterade aktierelaterade övriga värdepapper. I fållan tas vinster och förluster på marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade övriga aktierelaterade värdepapper upp till 100 procent. Till detta läggs fem sjättedelar av både vinster och förluster på onoterade icke kvalificerade aktier. Slutligen läggs även två tredjedelar av vinster och förluster på kvalificerade fåmansbolagsaktier (till den del vinsten ryms inom gränsbeloppet). När vinsterna lagts samman och förlusterna dragits av, uppkommer en nettovinst eller en nettoförlust. Nettovinsten beskattas i sin helhet med 30 procent medan endast 70 procent av nettoförlusten får dras av mot andra kapitalinkomster.

Tänk på att stora nettoförluster kan leda till ännu sämre avdragseffekt eftersom nettounderskott i hela inkomstslaget kapital leder till 30 procents skattereduktion upp till 100 000 kronor och bara 21 procents skattereduktion däröver. Det gör att skatteminskningen för den överskjutande delen blir mindre än hälften knappt 15 procent av förlusten (70% x 21% = 14,7%) jämfört med om du kunde ha dragit av bruttoförlusten. Vid full kvittning är skatteminskningen 30 procent av förlusten.

Se även aktiespararna.se om det nya investeraravdraget för onoterade aktier.

Skatteverket gör som sagt kvittningen av vinster och förluster. Du ska bara fylla i alla vinst- och förlustbelopp på rätt ställe i blanketterna – utan att minska till 70 procent. Samtidigt är det förstås intressant att hålla reda på hur det blir med kvittningen. Använd gärna kvittningsschemat, för att räkna ut hur stort nettobeloppet blir. Aktierelaterade värdepapper är konvertibler, aktieoptioner, aktiefonder, vinstandelslån och liknande instrument. Observera att alla noterade fonder, utom räntefonder som placerar i enbart svenska kronor, räknas som noterade aktierelaterade värdepapper. Detta gäller alltså även noterade blandfonder och noterade fonder som placerar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta.

Vinster och förluster på icke kvalificerade onoterade aktier ska deklareras på blankett K12. Där anges hur du ska minska vinsten till 5/6 och föra över återstoden direkt till Inkomstdeklarationens ruta 7.4. Den till 5/6 reducerade förlusten förs till Inkomstdeklarationens ruta 8.3. Kvittningsreglerna är ganska ogynnsamma för onoterade aktier. Om du inte har vinster att kvitta emot får bara 5/6 av 70 procent, det vill säga 58,33 procent, dras av mot andra kapitalinkomster.

Onoterade kvalificerade aktier tas upp på blankett K10 där vinster och förluster reduceras till två tredjedelar och vinster förs till ruta 7.4 och förluster till ruta 8.3.

Kapitalförluster på alla andra onoterade värdepapper (utom aktier), såsom onoterade konvertibler, aktieoptioner, aktieindexobligationer och liknande samt alla slags onoterade fonder, deklareras på blankett K4 under avsnitt D. Vinstsumman förs därifrån direkt till Inkomst­deklarationen och räknas samman med de belopp som ska anges i ruta 7.5. Den oreducerade förlusten under avsnitt D på blankett K4 förs direkt över till Inkomstdeklarationens ruta 8.4. Skatteverket minskar sedan dessa förluster till 70 procent innan de kvittas mot dina kapitalinkomster. Observera att här sker minskningen av förlusten till 70 procent för varje förlustaffär. Inte ens förluster på samma onoterade värdepapper får dras av till 100 procent mot vinster.

Kvittning av vinster på obligationer

Den som har sålt marknadsnoterade obligationer eller nollkupongare ska redovisa vinst på blankett K4 under avsnitt C. Kapitalvinster förs sedan över till Inkomstdeklarationens ruta 7.2 (Ränteinkomster), medan förluster förs till ruta 8.1 (Ränte­utgifter). Kapitalförlust vid försäljning av en marknadsnoterad obligation i svenska kronor eller utländsk valuta får dras av till 100 procent, oavsett vilka slags kapitalinkomster den dras av emot.

Förluster på premieobligationer och onoterade obligationer är avdragsgilla till 70 procent. Detta gäller för varje enskild förlust. Sådana vinster och förluster beräknas och fylls i under avsnitt D på blankett K4. Vinsten förs direkt till Inkomstdeklarationens ruta 7.5. Den oreducerade förlusten på dessa värdepapper förs direkt till ruta 8.4. Skatteverket minskar sedan förlusten till 70 procent innan den dras av från dina kapitalinkomster.

Kvittning av skuld och fordringsrätt i utländsk valuta

Efter ett rättsfall (RÅ 2009 ref. 33) får förluster på noterade obligationer i utländsk valuta och förluster på bankkonton och skulder i utländsk valuta dras av till 100 procent. Du ska därför redovisa affärer i avsnitt C på blankett K4. Dock får förlust på resevaluta inte dras av precis som vinster på sådan valuta inte beskattas.

Skatteverket har inte tagit ställning till hur räntefonder som placerar i utländsk valuta ska behandlas. Detsamma gäller förluster på noterade konvertibler och andra noterade aktierelaterade i utländsk valuta. I vissa fall tjänar du på att använda de gamla reglerna som behandlar räntefonder i utländsk valuta som aktiefonder och i andra fall tjänar du på att åberopa rättsfallet och kvitta dessa som svenska räntefonder. Bäst kvittning får du genom att behandla förluster på utländska räntefonder och konvertibler i utländsk valuta som obligationsförluster (K4 avsnitt C) och att behandla vinster på sådana värdepapper som aktierelaterade vinster (K4 avsnitt A). Vinster hamnar sedan i Inkomstdeklarationen i ruta 7.4 och förluster i ruta 8.1.

Definitionen av marknadsnotering se aktiespararna.se.

Definitionen av marknadsnotering

För kvittningsrätten måste man veta vilka värdepapper som anses vara marknadsnoterade och inte. Med marknadsnoterat avses sådant papper som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EU/EES-området eller är föremål för kontinuerlig, allmänt tillgänglig, notering på grundval av marknadsmässig omsättning.

För att Skatteverket ska anse att aktier är noterade på handelsplattform – First North, Aktietorget eller Nordic MTF – ska tre villkor vara uppfyllda:

• Att avsikten är att aktierna ska vara varaktigt noterade.

• Att noteringarna ska avse omsättning, såsom avslut och inlösen, som normalt förekommer minst en gång var tionde dag.

• Att det finns en bank, ett värde-pappersbolag, en marknadsgarant eller annan som kan hålla noteringarna allmänt tillgängliga och ombesörjer att dessa bevaras intill utgången av sjätte året efter noteringsåret.

För att aktie upptagen till handel på en reglerad marknad (i Sverige Nasdaq och NGM-börsen) skattemässigt sett ska anses vara marknadsnoterad är Skatteverkets uppfattning att det därutöver krävs noteringar om betalkurser.

Även fonder anses vara marknadsnoterade om det sker handel eller inlösen i fonden var tionde dag eller oftare. Det är framförallt hedgefonder som ingår i kategorin onoterade fonder, då de brukar ha månadshandel.

Onoterade aktier: Bolag vars aktier inte är noterade på svensk eller utländsk börs eller är föremål för annan kontinuerlig, allmänt tillgänglig, notering av marknadsmässig handel.

Kvalificerade aktier: Aktier i fåmansbolag där aktieägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem närmast föregående åren samt utomstående som är passiva inte ägt mer än 30 procent av aktierna i bolaget.

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.