Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Företagsbesök/årsstämma i Sandvik AB

Gemensam bussresa till Sandviks årsstämma.

wysiwyg_image

Vi besöker Sandviks årsstämma 29 april 2019. Vi åker i gemensam buss från S:t Eriks torg, Uppsala till Sandviken. Under bussturen kommer vi att få en proffsig analys av Hans Westerberg, som bl.a varit ansvarig för verkstadsanalysen på Nordea, Swedbank och Danske. Hans kommer även att ta upp generella frågor om aktiemarknaden och världsekonomin. 

Inregistreringen till stämman börjar kl. 13.00. Med början kl. 13.00 bjuder Sandvik på musikunderhållning och lättare förtäring. Kl 14.00 inleds ett förprogram som fokuserar på hur Sandvik drar nytta av globala trender samt bidrar till den industriella utvecklingen. Utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen sker ca kl. 14.30.

Att delta i en årsstämma är ett viktigt och roligt inslag, när man investerar i aktier. Tag därför tillfället i akt och anmäl dig!

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 23 april 2019. Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tisdagen den 23 april 2019 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik. Se nedan gällande behandling av personuppgifter.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

14. Val av styrelseledamöter: 14.1 Jennifer Allerton 14.2 Claes Boustedt 14.3 Marika Fredriksson 14.4 Johan Karlström 14.5 Johan Molin 2(7) 14.6 Björn Rosengren 14.7 Helena Stjernholm 14.8 Lars Westerberg

15. Val av styrelseordförande.

16. Val av revisor.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019).

19. Stämmans avslutande.

 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.