Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Öresundsdagen

  wysiwyg_image

  Öresundsdagen – en Aktiedag i samarbete mellan Sedermera Fondkommission och Aktiespararna

  Vi har skapat en mötesplats där du som investerare möter experter från börsbolag och andra intressenter från kapitalmarknaden. Välkommen till Öresundsdagen!

  Under dagen får du lyssna till ett antal bolagspresentationer med efterföljande frågestund ledd av en moderator. På vårt mingelområde arrangeras en lounge där du kan träffa representanter från medverkande bolag och ställa dina frågor direkt till dem. Öresundsdagen filmas och sänds live och on demand via aktiespararna.se. Redan dagen efter kan du i lugn och ro gå tillbaka och titta på programmet från eventdagen, kolla in det du kanske missade eller inte hann med under dagen.       

  Sedermera Fondkommission och Aktiespararna arrangerar gemensamt denna dag som vi kallar för Öresundsdagen. Vi är båda verksamma på olika sätt i regionen men vill båda sprida och fascineras av den styrka och dynamik som finns bland bolag och investerare. Vår förhoppning är att du får mycket information och inspiration tillsammans med oss, bolagen och andra investerare.

   

  Programmet för dagen

  07:50Välkommen till ÖresundsdagenPeter Malmström & Lars Håkanson/Anette Jonsson
  08:00Clinical Laserthermia SystemsVD Lars-Erik T. Eriksson
  08:30Scandion OncologyVD Nils Brünner
  09:00SARSYS-ASFTVD Fredrik Graflind
  09:302cureXVD Ole Thastrup
  10:00Paus
  10:20Better CollectiveVD Jesper Søgaard
  10:50SanionaCFO Thomas Feldthus
  11:20BrighterVD Truls Sjöstedt
  11:50Lunch
  12:15Intervju med VD Claus T. Hansen, Omnicar
  12:30CalmarkVD Anna Söderlund
  13:00DignitanaVD Bill Cronin
  13:30RhoVacVD Anders Ljungqvist
  14:00PharmacologVD Mats Högberg
  14:30Paus
  14:50TIN - fonderErik Sprinchorn
  15:10SynAct PharmaVD Jeppe Øvlesen
  15:40InsplorionVD Patrik Dahlqvist och Olof Andersson
  16:10ZenenergyVD Johan Olofsson
  16:40Paus
  16:50WntResearchGrundare och CSO Tommy Andersson
  17:20BörslägetPeter Malmqvist
  17:50EnzymaticaVD Fredrik Lindberg, CFO Therese Filmersson
  18:20Paus
  18:40FollicumVD Jan Alenfall
  19:10CantargiaVP Operations Liselotte Larsson
  19:40Oncology VentureVD Peter Buhl Jensen
  20:10TellusVD Jan Pettersson
  20:30Avslutning

  Medverkande Bolag 

  Better Collectives vision är att stärka iGamers genom öppenhet och teknik – detta är vad som gjort dem världens ledande utvecklare av digitala plattformar för betting tips, bookmaker information och iGaming samhällen. Better Collectives affärsmodell är baserad på affiliate marketing och portföljen omfattar mer än 2.000 + webbplatser och produkter.

  2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

  Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP - portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi - Sided Market Platform. 

  Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds.

  Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

  Follicum - Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller lämpliga för både kvinnor och män. Follicums huvudkandidat FOL-005 visade nyligen lovande resultat i genomförd klinisk prövning.

  Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel. Oncology Venture använder Drug Response Prediction - DRP® - för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

  Clinical Laserthermia Systems, företagets intäkter genereras främst genom försäljning av de sterila patientkit för engångsbruk som används vid varje imILT®-behandling. På lång sikt kan intäkter också komma från försäljning av TRANBERG® | Mobile Laser Unit och teknisk service. Priset för patientkiten är kopplat till det hälsoekonomiska värdet av imILT® som, baserat på våra pågående studier, anses vara betydande.

  PExA utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft¬vägarna”. I början av 2019 utsågs PExA till segrare i “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, arrangerad av Johnson & Johnson Innovation - JLABS, the Lung Cancer Initiative (LCI) at Johnson & Johnson, och Janssen Research & Development, LLC.

  Dignitana är världsledande inom kliniskt avancerad hårbotten-kylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort.  

  RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa cancern i kroppen. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.

  Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden.

  Saniona AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass.

  SARSYS-ASFT utvecklar och tillverkar utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder.

  Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 som ett spin-out bolag från forsknings- och utvecklingsbolaget Saniona AB. Scandion syftar till att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som har utvecklat resistens mot kemoterapi. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska studier visat sig förbättra effekten av viss standard-kemoterapi när den ges i kombination. SCO-101 har i in-vitro studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler. 

  WntRresearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. 

  SynAct är ett biotechbolag i klinisk fas noterat på Spotlight Stock Market. Bolagets ledande kandidat AP1189 är redo för kliniska fas II-studier inriktade mot aktiva inflammatoriska sjukdomar. Huvudfokus för utvecklingen av AP1189 är indikationsområdet aktiv artritsjukdom – såväl artrit (RA, ledgångsreumatism) som psoriasisartrit (PsA). Parallellt med den kliniska utvecklingen har SynAct, som en integrerad del av sin forskningsverksamhet erhållit positiva data med AP1189 i en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom.

  Insplorion är ett svenskt företag som med bolagets banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. 

  Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration.

  Information

  Fri entré till evenemanget, dock krävs anmälan. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under dagen.

  Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas och Sedermera Fondkommission (arrangörerna) eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

  Arrangörerna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna och Sedermera Fondkommission ska varken uppfattas som ett uttryck för att arrangörerna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att arrangörerna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

  En bokningsbekräftelse kommer skickas ut senast två arbetsdagar efter din anmälan är gjord. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för de som inte avanmält sig och ej checkar in hos vår personal under evenemanget. Avanmälan skickas till event@aktiespararna.se.

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.