Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Köpvärt kvalitetsbolag

Autoliv fortsätter växa mer än den globala bilproduktionen. Lägg till gynnsam produktmix, växande marknadsandelar samt aktiv säkerhet och aktien är köpvärd.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 3 2016.

Autoliv är världens ledande bilsäkerhetsföretag och förser samtliga dominerande biltillverkare världen över med sina produkter. Bolaget består av två affärsområden – aktiv och passiv säkerhet. Inom passiv säkerhet utvecklar och tillverkar Autoliv bland annat krockkuddar och bilbälten medan det inom området aktiv säkerhet handlar mer om avancerad teknik såsom radar och kameror.

Autolivs försäljning drivs underliggande av den globala bilproduktionen, som växer cirka 2–3 procent årligen, samt av en successivt stigande penetrationsgrad av säkerhetsprodukter i moderna bilar. Inom passiv säkerhet fortsätter Auto­liv att ta marknadsandelar från konkurrenten Takata som under de senaste åren har haft problem med sina gasgeneratorer och där antalet drabbade fordon bara fortsätter att öka. Takatas kvalitetsproblem har inneburit mer affärer för Autoliv vilket resulterat i en högre tillväxt. Autolivs marknadsandel uppgår för tillfället till 37 procent.

Inom aktiv säkerhet ligger Autoliv i framkant vad gäller teknologi och utförande och under föregående år lanserades en rad nya produkter. Aktiv säkerhet är en het trend som växer sig allt större på bilmarknaden där Autoliv upplever ett starkt tillväxtmomentum för tillfället med en organisk tillväxt på över 30 procent under 2015.

Försäljningen inom aktiv säkerhet står i dagsläget för bara cirka 8 procent av den totala omsättningen i Autoliv. I takt med en förväntad fortsatt stark tillväxt och den ledande position på marknaden som bolaget redan innehar (20–25 procents marknadsandel), kommer det sannolikt att ge ett starkt stöd åt tillväxten framöver.

Autolivs verksamhet är av cyklisk karaktär då bilförsäljningen påverkas i stor utsträckning av i vilken konjunkturfas ekonomin befinner sig i och konsumentens köpkraft.

Bilmarknaden i Nordamerika och Europa, som tillsammans utgör två tredjedelar av Autolivs totala försäljning, går just nu starkt med draghjälp från det låga oljepriset, det låga ränteläget samt av allmänt relativt bra ekonomisk till­växt.

Världens största bilmarknad, Kina, har varit både upp och ner senaste året där en lägre ekonomisk tillväxt samt svag aktiemarknad haft en dämpande effekt på köplusten hos kineserna även om en stimulativ centralbank agerat motpol.

Den kinesiska marknaden är Auto­livs tredje största marknad och stod för 17 procent av bolaget totala försäljning i fjol.

Sammantaget ser vi ändå en relativt stark global fordonsmarknad framför oss, mycket tack vare köpstarka konsumenter. Trots sin konjunkturkänslighet så har Autoliv, tack vare sin starka balansräkning, en god beredskap för en förvärvsledd expansion även om tillväxten för bilmarknaden skulle försvagas. Det är egenskaper som vi uppskattar i börstider präglade av konjunkturoro.

Rapporten för det fjärde kvartalet var bra och den organiska tillväxten på över 13 procent var det stora glädje­ämnet. Däremot oroade framtidsutsikterna då prognoserna för 2016 avvek från konsensus både vad gäller försäljning (mer negativa valuta­effekter än väntat spås) och marginaler (högre kostnader väntas).

Den lite mer återhållsamma guidningen från ledningens håll vad gäller marginalen berodde främst på högre kostnader relaterade till forskning och utveckling (FoU) men också på grund av förvärvsrelaterade kostnader samt nya produktlanseringar.

Den tekniska utvecklingen inom bilsäkerhetsbranschen går fort framåt och under nästa år planerar Autoliv att genomföra rekordstora inve­steringar i FoU, allt för att behålla sin ledande ställning inom bilsäkerhet.

Att sänka sina marginalprognoser är givetvis inte bra men när den underliggande orsaken är att bolaget vuxit fort och tagit marknadsdelar, med den anpassning det innebär, samt den framtidssatsning som görs med höga investerings- och utvecklings­kostnader, så behöver rimligtvis inte detta vara negativt.

Det påverkar visserligen resultatet på kort sikt men ger samtidigt stöd åt en mer långsiktig och uthållig tillväxt.

Under 2015 skiftades 300 miljoner dollar ut till aktieägarna i form av både kvartalsvisa utdelningar och genom återköp av egna aktier, vilket ökar vinsten per aktie och samtidigt är ett mer skatteffektivt sätt att öka inve­sterares avkastning kontra traditionell utdelning. Bolagets mål är att ha en skuldkvot, nettoskuld/ebitda, på mellan 0,5 till 1,5. Den siffran ligger för tillfället på låga 0,4.

Starka kassaflöden och ett stort utrymme i balansräkningen att öka på skuldsättningen gör att sannolikheten för fortsatta återköp och/eller växande utdelningar samt förvärv ses som god.

Räknar vi med en tillväxt på knappa 8 procent under 2016 och en rörelsemarginal på 9,3 procent landar vi på en vinst per aktie på 7 dollar för helåret. Autoliv handlas då till ett p/e-tal på 16 gånger årsvinsten vilket i absoluta tal är lågt sett ur ett historiskt perspektiv där snittet ligger runt 17–18 gånger vinsten.

Justerat för netto­skulden värderas Autoliv till 11,6 gånger det prognostiserade rörelseresultatet för 2016.

Givet den höga ensiffriga tillväxt både vad gäller försäljning och resultat som väntas i Autoliv, som få andra bolag kan erbjuda i dessa tider, ses värderingen som attraktiv. Rekommendationen blir därmed köp.  

 

Författare Aktiespararen