Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-17

A1M Pharma: A1M Pharma genomför riktad nyemission om cirka 27,2 mkr för att finansiera utökade kliniska studier position

A1M PHARMA GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 27,2 MKR FÖR ATT FINANSIERA UTÖKADE KLINISKA STUDIER POSITION

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) (A1M Pharma eller Bolaget) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 27,2 mkr. A1M Pharma har nyligen initierat en fas 1-studie i friska försökspersoner av läkemedelskandidaten ROSgard(tm) - en potentiell ny behandling av akuta njurskador. Likviden från nyemissionen avses att användas för förberedelse och genomförande av en efterföljande fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av njurskador i samband med hjärtkirurgiska ingrepp.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Den riktade nyemissionen omfattar 25 933 549 nya aktier till en teckningskurs om 1,05 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 27,2 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen för A1M Pharmas aktie under de senaste 20 handelsdagarna.

Tecknare i den riktade nyemissionen utgörs av ett antal svenska institutionella och privata investerare bestående av Jan Ståhlberg (10,0 mkr), M2 Asset Management (7,3 mkr), Unionen (4,2 mkr), Axel Karlsson (2,6 mkr), Galba Holding (2,0 mkr) samt Tommy Ure (1,1 mkr).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda och förstärka bolagets långsiktiga och strategiska ägarbas inklusive en institutionell investerare, samt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Sammantaget och med tillräcklig styrka talar detta för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

A1M Pharma har nyligen inlett en första klinisk studie där syftet är att dokumentera ROSgards säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper i friska försökspersoner. I en inledande fas ges enstaka och ökade doser och i den efterföljande fasen ges upprepade och ökade doser. Resultaten från den första delen av studien beräknas bli tillgängliga i början av fjärde kvartalet 2019. Nästa steg i utvecklingen av ROSgard är en mindre fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Målet är att i framtiden kunna erbjuda bredare patientsegment en effektiv och säker behandling mot akuta njurskador - ett potentiellt livshotande och resurskrävande problem där det idag saknas effektiv terapi.

Likviden från nyemissionen avses användas för förberedelse och genomförande av fas 1b-studien i patienter.

Målsättningen med det kliniska utvecklingsarbetet under det kommande året är att lägga grunden för en mer omfattande fas 2-studie i syfte att dokumentera den kliniska effekten av ROSgard i den primära indikationen akut njurskada i samband med hjärtkirurgi.

"Den senaste tidens framgångar för A1M Pharma har bidragit till att ett antal långsiktiga investerare, ett flertal med utpräglat intresse för life science-branschen, har beslutat sig för att investera totalt 27,2 mkr i bolaget. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att förbereda och genomföra den första studien med ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi. Vi ser nu fram emot nästa viktiga milstolpe i utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard - avläsningen av de första resultaten från den pågående fas 1-studien", säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 25 933 549 från 103 734 196 till 129 667 745. Aktiekapitalet ökar med 10 373 419,60 kronor från 41 493 678,40 kronor till 51 867 098,00 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 19 juni 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Asperia AB och Erik Penser Bank AB (publ) har agerat som finansiella rådgivare i transaktionen. Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare.

Pressmeddelande 2019-06-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se mailto:tla@a1m.se

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Pressmeddelande 2019-06-17.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26449

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard(tm) - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. A1M Pharma har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar A1M Pharmas aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om A1M Pharma anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan A1M Pharma inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Författare beQuoted