Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

A3: Kallelse till årsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ),
556626-2407 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20
maj 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i
Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2020, dels
anmäla sitt deltagande på stämman via post till A3, "Årsstämma", att:
Annika Westberg, Box 3124, 903 04 Umeå, per telefon 0738-663999 eller
via e-post till annika.westberg@a3.se. Anmälan ska vara Bolaget
tillhanda senast torsdagen den 14 maj 2020. Vid anmälan ska uppges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella
biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken under eget namn per den 14 maj 2020 för att ha rätt att
delta i stämman. Det innebär att registreringen måste vara verkställd
senast sagda dag. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid
före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på Bolagets webbplats, www.a3.se, eller som kan erhållas på begäran.
Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under
ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten
ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens
giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som
företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET SAMT MÖJLIGHET ATT FÖLJA
STÄMMAN ON-LINE

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör
någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via
ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare
som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste
två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara
personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit
i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset. För
aktieägare som önskar följa stämmoförhandlingarna på distans avser
Bolaget att göra stämman tillgänglig via Skype. De aktieägare som
önskar en inbjudan ombeds att senast den 18 maj 2020 skicka sin
e-postadress till annika.westberg@a3.se.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så
begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte
kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas
till ett minimum och antalet närvarande representanter från Bolaget
begränsas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare har följts

8. Presentationer:

a. verkställande direktörens anförande med efterföljande frågestund

b. revisorns redogörelse
c. presentation av valberedningens förslag

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställelse av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter
och revisorer

12. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande

13. Val av revisor

14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15. Fastställande av principer för utseende av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
stämman.

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till aktieägarna
med 16 428 721,50 kronor, motsvarande 50 öre kronor per aktie, av de
till stämmans förfogande stående vinstmedlen om 184 883 232 kronor,
samt att resterande belopp 168 454 511 kronor balanseras i ny
räkning. Avstämningsdag för utdelningen är den 25 maj 2020. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen att
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 maj 2020.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av sju av
bolagsstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor utan suppleant.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsens ordförande
ska utgå med oförändrat belopp om 125 000 kronor vardera. Vidare
föreslås att icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter ingående i
Bolagets revisionsutskott erhåller ett ytterligare arvode om 40 000
kronor vardera. Det föreslagna arvodet innebär ingen höjning per
ledamot från föregående år.

Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd
räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn
Fernström, Paul Moonga, Johan Åsberg, Lars Roth samt nyval av Anna
Frick. Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Nygren.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets
webbplats, www.a3.se.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av
årsstämman 2021, på nytt utser revisionsbolaget Ernst & Young AB till
Bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Styrelsen har enligt 8 kap 51 § aktiebolagslagen utarbetat följande
förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i enlighet med 5 kap 20 §
årsredovisningslagen de personer som vid var tid ingår i Bolagets
ledning. Dessa kan utgöras förutom av verkställande direktören av i
förekommande fall vice VD, ekonomi-, marknads-, teknik-,
försäljnings-, HR-, IT-, operativa samt privatmarknadschefen.

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT till privatkunder och
företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Bolaget
ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i Bolaget
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för att säkerställa
att Bolaget kan attrahera och behålla ledande befattningshavare med
den kompetens och erfarenhet som Bolaget behöver.

Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av följande
delar: fast lön, rörlig lön, diskretionär bonus, pensionsförmåner,
avgångsvederlag och övriga ersättningar. Långsiktiga
incitamentsprogram kan erbjudas som komplement till ovan och
föreläggs då bolagsstämman för beslut eller godkännande.

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier
med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Sådana
mätbara kriterier kan vara den försäljnings- omsättnings- och/eller
resultatutveckling som befattningshavaren kan påverka inom sitt
ansvarsområde och ska baseras på utfallet i förhållande till
individuellt uppsatta mål. Diskretionär bonus kan utgå i samband med
premiering av extraordinära arbetsinsatser eller prestationer utanför
eventuella individuella uppsatta mål.

Den rörliga lönen inklusive diskretionär bonus ska vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen och ska ha en fastställd övre gräns
som maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Vid
bestämmande av rörlig lön ska styrelsen beakta dels möjligheten att
föra in förbehåll som villkorar utbetalningen av viss del av den
rörliga lönen av att de prestationer på vilka intjänandet grundats
visar sig vara hållbara över tid, dels möjligheten för Bolaget att
återkräva sådan ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Långsiktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement till
fast och rörlig lön och ska utformas med syfte att uppnå ökad
intressegemenskap mellan de deltagande befattningshavarna och
Bolagets aktieägare samt med målet att skapa ett långsiktigt
engagemang i Bolaget där deltagarna ges möjlighet att ta del av
Bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande, dock högst 20
procent av den fasta årslönen.

Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade enligt gällande
kollektivavtal, dock högst 30 procent av den fasta årslönen. För
ledande befattningshavare gäller individuell pensionsålder, dock ej
lägre än 60 år.

Uppsägningstiden ska normalt vara en - sex månader från
befattningshavarens sida och från Bolagets sida vanligtvis tre - tolv
månader. Mellan Bolaget och verkställande direktören samt i
förekommande fall vice verkställande direktören gäller att dessa har
en uppsägningstid vid egen uppsägning på 6 - 24 månader och vid
uppsägning från Bolagets sida en uppsägningstid på 6 - 24 månader.
Fast lön under uppsägningstid samt eventuellt avgångsvederlag och
ersättning för konkurrensbegränsning får inte överstiga ett belopp
som motsvarar den fasta lönen under 24 månader och aldrig utgå efter
att befattningshavaren har uppnått 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner såsom t ex
förmånsbil, sjukvårdsförsäkring etc., vilka inte ska utgöra en
väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver kan ytterligare
ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att
sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande
befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana
extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera kontanta
engångsutbetalningar eller ett förmånspaket i form av flyttstöd och
liknande.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktat...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.