Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

A3: Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) årsstämma den 20 maj 2020

Stockholm den 20 maj 2020 Kl. 11.45

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen
och valberedningen.

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Paul Moonga höll ett kort anförande
avseende bolagets verksamhet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2019. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om disposition av
vinstmedel varvid beslutades om utdelning med totalt 16 428 721,50
kronor motsvarande 50 öre per aktie med avstämningsdag den 25 maj
2020. Vidare beslutades att överskjutande del av till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel, 168 454 511 kronor, balanseras i ny
räkning.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt
arvode till av bolaget icke anställda ledamöter och styrelsens
ordförande med vardera 125 000 kronor. Vidare beslutades att icke
anställda ledamöter ingående i bolagets revisionsutskott erhåller ett
ytterligare arvode om 40 000 kronor vardera.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom
omval utse Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström, Paul
Moonga, Johan Åsberg och Lars Roth samt nyval av Anna Frick till
ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman
2021. Till styrelseordförande omvaldes Thomas Nygren.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Mikael Ikonen som
huvudansvarig revisor intill utgången av 2021 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur
för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens
uppdrag.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, med ändring av styrelsens förslag efter nytt
förslag på stämman från aktieägare, att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av högst 2 000 000 A-aktier för inhämtande av
riskvilligt kapital och/eller för betalning i samband med förvärv av
bolag eller rörelser genom kontant betalning eller betalning genom
apport eller kvittning. Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas
företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

För ytterligare information:

Thomas Nygren, Styrelseordförande

Mobil: +46 (0)708 92 55 24
E-post: thomas.nygren@schjodt.com

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå.
A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands-
och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3
erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till
privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala
kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm,
Small Cap, numer under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och
vårt erbjudande finns på www.a3.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a3/r/kommunike-fran-a3-allmanna-it---och-tele...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.