Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-15

AB Högkullen: Kommuniké från årsstämma i AB Högkullen (publ): beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Stockholm den 15 juni 2018

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 15 juni 2018 årsstämma, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda
förslag.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2017, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp
om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska
inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli
2018, 25 oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med
utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr)
per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter
respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare
beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter.
För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie
styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar
Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig
som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa
årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 4,
Gränserna för aktiekapitalet, dels avseende § 5, Gränserna för
antalet aktier. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 4:
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse i § 5, första stycket:
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Inlösen av preferensaktier och fondemission

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 468 750 kr
genom indragning av samtliga 9 375 000 utestående preferensaktier av
serie A för återbetalning till aktieägarna i enlighet med § 7 i
bolagsordningen. Betalning för varje inlöst preferensaktie ska vara
33,60 kr varav 0,05 kr utgör aktiekapital och resterande 33,55 kr tas
från fritt eget kapital. Preferensaktier som innehas av
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) dras in utan
återbetalning. För övriga preferensaktier ska utbetalas sammanlagt ca
127 mkr.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna
inte behöver vidta någon åtgärd. Avstämningsdag för inlösen blir den
16 juli 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 23 juli 2018.
Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några
utestående preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras.

Stämman beslutade samtidigt att återställa aktiekapitalet genom
fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemission ökas
bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande minskningsbeloppet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD , 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 13.35 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ab-h...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.