Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-18

AB Högkullen: Ny årsstämma i AB Högkullen (publ)

Då det i efterhand uppmärksammats att det uppstått ett tekniskt fel i
samband med kallelsen till den årsstämma som hölls i AB Högkullen
(publ) den 15 juni 2018 har styrelsen beslutat att kalla till
årsstämman på nytt. Den nya kallelsen framgår nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET HÖGKULLEN (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juli 2018 kl. 13.00 hos
Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juli 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 12 juli 2018, under adress: AB Högkullen, c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att: Årsstämma 2018, Strandvägen 3, 1tr, 114 51 Stockholm, E-post: event@sbbnorden.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast
vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos
bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats,
www.hogkullen.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering).
Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före
torsdagen den 12 juli 2018 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
14. Styrelsens förslag till inlösen av preferensaktier
15. Bolagsstämmans avslutande
Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2017. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna
med ett belopp om 2,40 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning).
Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar
för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2018, 25
oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med utbetalning av
en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per
utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter
respektive avstämningsdag.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Till styrelsen föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 12)

Följande förslag till val av styrelse och revisor har presenterats för
bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter
utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har
föreslagits omval av Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar
Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Förslaget innebär vidare omval av revisionsbolaget EY såsom revisor
med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig
revisor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

I syfte att genomföra inlösen av preferensaktier föreslår styrelsen
att bolagets bolagsordning ändras avseende gränserna för
aktiekapitalet samt gränserna för antalet aktier.

Nya gränser för aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kr och högst 2
000 000 kr. Nya gränser för antalet aktier ska vara lägst 10 000 000
st. och högst 40 000 000 st.

Inlösen av preferensaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska
bolagets aktiekapital med 468 750 kr genom indragning av samtliga 9
375 000 utestående preferensaktier av serie A för återbetalning till
aktieägarna i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Betalning för varje
inlöst preferensaktie ska vara 33,60 kr varav 0,05 kr utgör
aktiekapital och resterande 33,55 kr tas från fritt eget kapital.
Preferensaktier som innehas av koncernmoderbolaget
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), 5 588 636 stycken, ska
dras in utan återbetalning. För de övriga aktieägarnas 3 786 364
preferensaktier ska utbetalas sammanlagt 127 221 830,40 kr varav 189
318,20 utgörs av aktiekapital och resterande 127 032 512,20 kr tas
från fritt eget kapital. Indragning av preferensaktier förutsätter
ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag under
punkt 13 i dagordningen.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna
inte behöver vidta någon åtgärd. Innehavare av preferensaktier är
berättigade och skyldiga att få samtliga sina preferensaktier inlösta
i enlighet med bolagsordningen och beslut på bolagsstämman.
Avstämningsdag för inlösen föreslås bli den 19 juli 2018.
Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 24 juli 2018. Fr.o.m. denna
utbetalningsdag kommer det inte att betalas ut någon vinstutdelning
på preferensaktierna.

Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några utestående
preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras från Nasdaq First
North.

I syfte att genomföra ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på
tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen
att bolagsstämman samtidigt fattar beslut om att återställa
aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom
fondemission ska bolagets aktiekapital ökas med 468 750 kr varvid det
belopp som tillförs aktiekapitalet tas från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta
erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering
av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast tre veckor
före bolagsstämman. Övriga erforderliga handlingar kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast två veckor
före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas
utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på
bolagets webbplats www.hogkullen.se.

______________________

Stockholm i juni 2018

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD , 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 17.10 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/ny-arsstamma-i-ab-hogkullen--pu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.