Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

AB Volvo: Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo kallar till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020. Mot
bakgrund av den extraordinära situationen kommer årsstämman att
hållas utan fysiskt deltagande. Volvo välkomnar deltagande i
årsstämman genom förhandsröstning och uppmuntrar aktieägare att
ställa frågor i förväg via post eller e-post.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av
COVID-19-pandemin kommer AB Volvos årsstämma att hållas på ett annat
sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med
hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av
sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning)
med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att
närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det
blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Därför kommer det inte
heller att genomföras någon produktutställning eller andra sedvanliga
arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller
genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas
möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många
aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i
förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor
Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till
investorrelations@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Styrelsens
ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor
från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på
AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se
(https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html) och www.volvogroup.com,
den 18 juni 2020, omkring kl 15.

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den
som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till
AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt
instruktionerna i kallelsen.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

AB Volvo

14 maj, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se/press
(https://www.volvogroup.se/sv-se/news-and-media/press-releases.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda
transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och
motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering
och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo
grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick
nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är
noterad på Nasdaq Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av
COVID-19-pandemin kommer AB Volvos årsstämma att hållas på ett annat
sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med
hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av
sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning)
med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att
närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det
blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Därför kommer det inte
heller att genomföras någon produktutställning eller andra sedvanliga
arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller
genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas
möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många
aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i
förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor
Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till
investorrelations@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Styrelsens
ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor
från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på
AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se
(https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html) och www.volvogroup.com,
den 18 juni 2020, omkring kl 15.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid
stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.
Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 18
juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i
något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan
ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en
ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett
visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare
till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den
som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till
AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt
instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att
förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget
namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara
verkställd den 12 juni 2020 och bör därför begäras i god tid före den
12 juni 2020 hos den som förvaltar aktierna.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se
(https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html).
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast
onsdagen den 17 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till
GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till AB Volvo
(publ), "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge
förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via AB Volvos
hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt
biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs.
förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och
villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret
skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon
020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Dagordning

Ärenden:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av personer att justera protokollet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter
12. Val av styrelse
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

12.1 Matti Alahuhta (omval)
12.2 Eckhard Cordes (omval)
12.3 Eric Elzvik (omval)
12.4 James W. Griffith (omval)
12.5 Kurt Jofs (nyval)
12.6 Martin Lundstedt (omval)
12.7 Kathryn V. Marinello (omval)
12.8 Martina Merz (omval)
12.9 Hanne de Mora (omval)
12.10 Helena Stjernholm (omval)
12.11 Carl-Henric Svanberg (omval)

13. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande
14. Val av ledamöter till valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
18. Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger, eller vid
förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som
ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet
föreslås advokaten Erik Sjöman och chefsjuristen Martin Jonasson
(Andra AP-fonden) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem,
den eller dem som valberedningen istället anvisar.
Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera
röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på
dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB
på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna
förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av
justeringspersonerna.

Punkt 8: Med ändring av styrelsens tidigare förslag föreslår styrelsen
att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet
balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden kvarstår
oförändrade innebärande att styrelsens ordförande tillerkänns
3.600.000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.060.000 kr
var med undantag ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.