Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Abelco Investment Group: Delårsrapport april - juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Lägre kostnader, högre intäkter

· Rörelseresultat efter avskrivningar 39,7% bättre än samma period
föregående år

· Rörelsekostnaderna minskade med 18% medan intäkterna ökade med 25%
· Resultat per aktie 71% bättre än samma period föregående år
Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter framgångsrikt där
operativa kostnader minskat med knappt 20% medan de finansiella
kostnaderna har minskat med drygt 60%. Samtidigt ökar intäkterna
vilket ger tydliga förbättringar jämfört samma period föregående år.

Det återstår mycket arbete men vår förhoppning kvarstår att vända till
positivt resultat innan året är slut.

EKONOMISK ÖVERSIKT JANUARI - JUNI 2019

Första halvåret
Jan-juni Jan-juni Förändring Förändring
Tkr 2019 2018 %
Totala intäkter 8 476 6 808 1 668 24,5%
Rörelseresultat -8 018 -13 301 5 283 39,7%
efter avskrivningar
Resultat efter -10 153 -16 440 6 287 38,2%
finansiella poster
Resultat efter skatt -8 217 -12 128 4 688 32,2%
och minoritetsposter
Likvida medel vid 1 726 814 912 112%
periodens utgång
Resultat per aktie, -0,012 -0,038 0,027 71%
i kronor
Antal aktier vid 656 655 270 320 750 000
resp. periodslut

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL - JUNI 2019

· Ökat aktieantal till följd av höstens investering i Green Ideas
för vilken slutlikvid erlades i april 2019.

· Abelco genomför kvittningsemission på totalt 9,3 mkr vilket ökade
antalet aktier till 656 655 270 st.

· QuickBit eu AB (publ) släpper rapport för Q3 med 992 mkr i
omsättning och 17,8 mkr i vinst. På tre månader har omsättningen ökat
över 200% och vinsten ökat närmare 600%.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ) noterades för handel
på NGM den 11 juli och har sedan dess ökat signifikant i värde.

· Abelco intressebolag Zoomability Int AB (publ) noterades för
handel på Spotlight den 5 augusti.

· QuickBit eu AB (publ) kvartalsrapport för Q4 (brutet räkenskapsår)
visar på fortsatt mycket hög tillväxt där bolaget visade en
kvartalsvinst på ca 28,5 mkr med kraftigt ökade marginaler.

VD KOMMENTAR

Andra kvartalet - noteringsarbete

Efter fem månaders utvärdering av NGM fick vårt intressebolag QuickBit
slutligen ett efterlängtat godkännande för notering. För Abelcos del
innebär det att en stor investering och omfattande arbetsinsatser
under lång tid har givit ett mycket bra resultat.

Sedan Abelcos egen notering i maj 2017 är QuickBit vårt första innehav
som blivit noterat. Investeringsmässigt ser detta ut att bli en långt
mycket större framgång än vi inledningsvis trodde. Innehavet i
QuickBit kommer helt förändra försättningarna för Abelcos framtida
verksamhet.

Fartyg och återvinning

De kommande månaderna kommer vi lägga vårt fokus huvudsakligen på TBS
samt Green Ideas, nu är det dags att knyta ihop säcken. Båda bolaget
jäser av energi och affärsverksamhet. För TBS gäller det att få
strategiskt viktiga affärer på plats, för Green Ideas att förverkliga
sin utmärkta verksamhet inom sina olika marknader.

Vi har fortsatt stor tilltro till den offertbas TBS bearbetar. Stora
affärer har en tendens att dra ut på tiden, här är vår ståndpunkt att
TBS nu behöver komma till avslut och inom kort bevisa sin potential.

Badrum

Hembad har lyckats väl i sin försäljning och har ökat sina intäkter
med 55% jämfört med föregående år. Om bolaget fortsätter utvecklas på
samma sätt räknar vi med positivt resultat för Hembad för 2019 som
helhet.

Bolaget är nu redo för nästa steg vilket innebär expansion till fler
orter. Därmed tas första steget i bolagets resa mot att bli en stor
svensk aktör inom badrumsrenoveringar.

Finansieringsstrategi

Emissioner ska vara ett verktyg vi i undantagsfall använder för
expansion, förvärv och liknande.

Våra dotterbolag ska vara vinstgivande och ge bidrag till koncernen.
Därutöver ska avkastning från befintliga investeringar räcka för att
täcka driften och nya investeringar.

Vår förväntan att koncernen vänder till vinst under 2019 kvarstår.

Investeringsstrategi

En positiv utveckling i våra bolag och våra innehav medför dels bättre
kassa, dels högre bolagsvärdering. Två viktiga verktyg för kommande
investeringar.

Styrelsen för Abelco har antagit en investeringsstrategi som ger
ramarna för vilken typ av bolag Abelco ska engagera sig i framöver.

Efter att ha lagt mycket energi på att städa i befintliga innehav,
tittar vi nu aktivt på nya investeringsobjekt. Vi har flera
intressanta objekt där dialog pågår, dock är det ännu för tidigt att
uttala sig om utfall, tidpunkter, värden mm.

Stockholm, 20 augusti 2019

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för första halvåret uppgick till 8 476 tkr (6 808 tkr),
rörelsens kostnader har fortsatt minskat vilket gav ett
rörelseresultat på -8 018 tkr (-13 301 tkr).

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -10
153 tkr (-16 440 tkr). De finansiella kostnaderna var 2 135 tkr (3
139 tkr) där framförallt räntekostnaderna har minskat betydligt.

Resultat efter skatt och minoritetsandelar

Minoritetsandelar samt skatteposter har medfört en positiv
resultatpåverkan. Resultat efter skatt och minoriteter för första
halvåret uppgick till -8 217 tkr (-12 128 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till 981 tkr (-1 729 tkr). Det positiva
kassaflödet härrör sig dels från ett förbättrat kassaflöde från den
löpande verksamheten samt upptagna lån under perioden.

Koncern i helhet har ett negativt resultat vilket ställer krav på
finansiering av verksamheten. Den största resultatpåverkan sker från
TBS Yard men även moderbolaget bidrar med sina förvaltningskostnader
samt kapitalkostnader av olika slag. Fram till dess att koncern visar
vinst så finansieras verksamheten genom upplåning, nyemissioner samt
avyttring av tillgångar.

Fritt eget kapital per 20190630 uppgår till 13 927 tkr (-6 677 tkr).

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder
upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat
framgår.

Granskning

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor vars granskningsrapport bifogas nedan.

Kommande rapporttillfällen och kalender

· Publicering av kvartalsrapport för Q3 2019: 19 november 2019
· Publicering av bokslutskommuniké för 2019: 18 februari 2020

Offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för
offentliggörande den 20 augusti 2019, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer
VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/delarsrapport-april...
https://mb.cision.com/Main/15414/2884372/1092389.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.