Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Abelco Investment Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vilken styrelsen beslutade om den 17 oktober 2022. I Företrädesemissionen tecknades 127 087 516 aktier, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen med och utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att 18 307 480 aktier, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen tilldelas emissionsgaranterna, varvid Företrädesemissionen totalt tecknas till cirka 80 procent. Abelco tillförs totalt cirka 8 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen.

Vi är med tanke på dagens marknadssituation nöjda med teckningsgraden som inbringar Abelco cirka 8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vi är även ödmjuka att så många vill vara en del av Abelco och fortsätta vår resa med en mycket spännande portfölj. Likviditeten stärker bolaget och ger oss flexibilitet att agera snabbare samt att fortsätta stötta våra noterade och onoterade innehav. Detta ger oss möjligheten att arbeta ännu mera med portföljen, där vi tycker att det finns potential att utveckla den onoterade delen ytterligare. - säger Johan Rooth, VD för Abelco.
Teckning och tilldelning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 15 november 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 127 087 516 aktier har tecknats inom ramen för Företrädesemissionen. Av totalt 127 078 516 aktier har 118 959 577 tecknats med stöd av teckningsrätter och 8 127 939 utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2022. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Med anledning av att Företrädesemissionen inte fulltecknades kommer garantiåtaganden tas i anspråk motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden som ingåtts i samband med Företrädesemissionen utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 10 procent av det garanterade beloppet alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget på samma villkor som i Företrädesemissionen. Detta förutsätter att styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig vid tidpunkten för en eventuell riktad emission till garanterna. Eventuellt beslut om emission av aktier till garanterna kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 145 394 996 aktier, från 1 825 261 557 aktier till totalt 1 970 656 553 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 221 991,81 kronor, från 27 894 469,110634 SEK till 30 116 460,92 kronor. Utspädningseffekten för Företrädesemissionen uppgår till cirka 7,37 procent av kapital och röster.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 49, 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

Amudova AB är rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision