Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

AcadeMedia AB: AcadeMedias delårsrapport juli 2018 - september 2018

Första kvartalet (juli 2018 - september 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 15,0 procent och uppgick till 2 343
MSEK (2 037). Den organiska omsättningstillväxten inklusive
tilläggsförvärv var 2,8 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 27,5 procent och uppgick
till 58 MSEK (80). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 52 MSEK (82).

· Periodens resultat uppgick till 31 MSEK (51).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -219 MSEK
(142).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med
15,7 procent och uppgick till 78 770 (68 098) i genomsnitt under
första kvartalet.

· Resultat per aktie var 0,30 (0,54) SEK före utspädning och 0,30
(0,54) efter utspädning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret har börjat med en god ökning av antalet barn, elever
och deltagare. Antalet elever ökade med över 15 procent varav den
organiska elevtillväxten uppgick till 4,8 procent. Samtidigt är
marknadsläget inom arbetsmarknadsdelen av vuxenutbildningen svagare
än väntat och kostnadsanpassningarna hinner inte riktigt med.

Rekordmånga barn och elever

Starten på höstterminen är viktig för AcadeMedia. Det är då vi ser hur
många föräldrar och elever som har valt AcadeMedias förskolor och
skolor. Det är glädjande att notera att det är rekordmånga elever i
AcadeMedias skolor. Antalet barn och elever i de tre skolsegmenten
har ökat med 15,7 procent för första kvartalet 2018/19 jämfört med
motsvarande period föregående år. Detta är delvis ett resultat av
förvärv. Exklusive de två större förvärven Vindora och KTS så var den
organiska elevtillväxten 4,8 procent vilket lägger en bra grund för
det kommande året. Det är särskilt glädjande att den organiska
elevtillväxten i gymnasiesegmentet var 4,5 procent vilket är drivet
av nystarter och påfyllnad av elever i befintliga skolor.
Gymnasiesegmentets varumärkessatsning börjar nu ge resultat. I år tog
vi in 13 500 elever i årskurs ett vilket var en ökning med 35 procent
mot föregående år.

Första Espira förskolan i Tyskland

I det internationella förskolesegmentet och särskilt Tyskland var den
organiska tillväxten hög. AcadeMedia har öppnat sex nya förskolor i
Tyskland sedan verksamhetsårets början. En viktig milstolpe är att
den första Espiraförskolan har öppnat i Karlsruhe, Tyskland. I och
med detta har AcadeMedia på riktigt lanserat den nordiska
förskolemodellen i Tyskland. Detta har tagits emot mycket väl både av
föräldrar och personal. Särskilt fokusen på natur och utemiljö är
uppskattad. Förskolans platser är redan fulltecknade och kommer
fyllas på succesivt under året. Det kan också noteras att det har
varit lätt att rekrytera trots att det generellt sett råder brist på
förskolepersonal. Under resten av verksamhetsåret 2018/19 förväntas
ytterligare fem till sex förskolor att öppnas i Tyskland.

Svag vuxenutbildningsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige är rekordstark. Arbetsförmedlingen drar
också ner på sin resursallokering till etableringsuppdraget. Detta
innebär sammantaget en nedgång i marknaden och ett minskat behov av
vuxenutbildning vilket också kommunicerades i somras. Detta
marknadsläge präglar framförallt verksamheten inriktad mot
arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Verksamheten inriktad mot
kommunal vuxenutbildning visar alltjämt en viss tillväxt jämfört med
samma period föregående år. Även yrkeshögskola och övrig
vuxenutbildning utvecklas väl. Nedgången i marknaden och efterfrågan
kommer samtidigt som AcadeMedia är inne i en period av omställning
från tidigare kontrakt med hög marginal till nya kontrakt med lägre
intäkt per deltagare. Arbetet med att anpassa kapaciteten pågår och
stora kostnadsanpassningar har gjorts. Detta arbete förväntas
fortsätta under andra och tredje kvartalet. Den rådande utvecklingen
av verksamheten inriktad mot arbetsmarknaden var dock svagare än
väntat och kostnadsanpassningarna hinner inte riktigt med.
Sammantaget innebär detta också att det kommer att ta längre tid för
vuxensegmentet att nå stabila marginalnivåer.

Ekonomiskt resultat

Första kvartalet är normalt sett årets svagaste i samtliga segment och
särskilt skolsegmenten på grund av sommarlov. Omsättningstillväxten
var fortsatt god till följd av skolsegmentens ökade volymer.
Skolsegmentens rörelseresultat var i stort i linje med föregående år.
Samtidigt medför marknadsnedgången och kontraktsomställningen inom
vuxenutbildnings-segmentet ett rörelseresultat inom vuxensegmentet på
noll jämfört med 43 MSEK föregående år. Detta påverkar koncernens
rörelseresultat som därmed blir försämrat mot föregående år och
uppgår till 58 MSEK (80).

Utvecklingsprojekt

Skola och utbildning behöver utvecklas för att stärka samhället.
AcadeMedia har som mål att leda utvecklingen av framtidens
utbildning. Detta kräver satsningar på att utveckla olika delar av
vår verksamhet. AcadeMedia driver flera intressanta
utvecklingsprojekt bland annat kring ökad digitalisering av våra
utbildningar och supportstruktur, förberedelser för att kunna bidra
till utökad kapacitet av gymnasieplatser i Stockholm, utveckling av
våra varumärkesprofiler och koncept. Detta är viktiga satsningar för
att säkerställa att AcadeMedia kan fortsätta att växa på ett
framgångsrikt och lönsamt sätt.

Kvalitetsrapport

I dagarna publicerar AcadeMedia sin årliga kvalitetsrapport. Detta
dokument publiceras nu för sjunde året och beskriver hur AcadeMedia
arbetar med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Inom
AcadeMedia ser vi det som en självklarhet att kvalitet kan och bör
mätas för att säkerställa att vi skapar värde för våra barn, elever,
deltagare och medarbetare. Kvalitetsrapporten finns i sin helhet på
AcadeMedias hemsida. Utöver att redogöra för årets kvalitetsresultat
beskriver rapporten även de utvecklingsområden som vi jobbar med.
AcadeMedias strävan är att alltid bli bättre!

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

UK: +44 20 3008 9807
SE: +46 8 5664 2665
US: +1 8557 532 235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...
Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av
webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300
medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/academedias-delarsrapport-juli...
http://mb.cision.com/Main/14380/2654129/932765.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.