Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

AcadeMedia AB: AcadeMedias delårsrapport juli 2019 - september 2019

Första kvartalet (juli 2019 - september 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent och uppgick till 2 502
MSEK (2 343). Den organiska omsättningstillväxten inklusive
tilläggsförvärv var 6,8 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 129 MSEK (58). Exklusive
effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 75 MSEK (58) vilket var en
ökning med 29,3 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för
jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16, uppgick till 75
MSEK (52).

· Periodens resultat uppgick till 16 MSEK (31). Exklusive effekter
av IFRS 16 uppgick det till 46 (31) MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK
(-219). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till -29 MSEK
(-219).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med
3,4 procent och uppgick till 81 468 (78 770) i genomsnitt under
första kvartalet. Tillväxten var helt organisk.

· Resultat per aktie var 0,15 SEK (0,30) före utspädning och 0,15
SEK (0,30) efter utspädning. Justerat för effekter från IFRS 16 var
resultatet per aktie 0,43 SEK (0,30) före utspädning och 0,43 SEK
(0,30) efter utspädning.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella
rapporter. För att underlätta jämförelsen kommer AcadeMedia som ett
komplement även presentera verksamhetsåret 2019/20 justerat för IFRS
16. Detta benämns "Exklusive effekter av IFRS 16". Viktiga nyckeltal
och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras
exklusive effekten av IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har
oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år och
kommer fortsatt att rapportera hyra som operationell lease

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret har börjat stabilt med en ökning av antalet barn och
elever på 3,4 procent i skolorna. Detta bidrog till en god
intäktsökning och en bra ekonomisk start på verksamhetsåret. I
Tyskland har vi öppnat sex nya förskolor i kvartalet och accelererar
tillväxten i enlighet med plan. Inom Vuxenutbildningen har våra
kostnadsåtgärder gett effekt och läget har stabiliserats. Flera
kontrakt har förlängts i avvaktan på ny upphandling.

Organisk tillväxt på 3,4 procent

Hösten är en rolig period för oss. Det är tiden på året då vi
välkomnar alla barn och elever till en ny klass eller skola efter
sommaren. I år har vi startat inte mindre än tolv nya enheter och det
är en av anledningarna till att antalet barn och elever i AcadeMedias
förskolor och skolor ökade med 3,4 procent under första kvartalet
jämfört med föregående år.

I Sverige har grundskolorna 3,8 procent fler elever i jämförbara
enheter. Gymnasieskolorna öppnade fyra nya skolor till hösten 2019
och har dessutom tagit in ytterligare årskullar i tidigare års
nystarter. Totalt ökar gymnasiesegmentet antalet elever med 4,8
procent.

Det nya förskolesegmentet som består av förskolor i Sverige, Norge och
Tyskland ökade antalet barn med 1,4 procent. Rensat för de avyttrade
svenska förskolorna ökade antalet barn med 5,6 procent för jämförbara
enheter. Detta ger sammantaget en bra volymtillväxt som bas för
AcadeMedias utveckling kommande år.

Utöver tillväxten i befintliga enheter fortsätter AcadeMedia att göra
selektiva tilläggsförvärv. I Sverige förvärvades Helixgymnasiet under
fjärde kvartalet 2018/19 och två mindre förskolor förvärvades efter
rapportperiodens slut. Tilläggsförvärven är värdeskapande eftersom
verksamheterna ofta har hög kvalitet och beläggningsgrad och snabbt
kan integreras i AcadeMedias lednings- och supportstruktur.

Tillväxten accelererar i Tyskland

Inom segment förskola är det framförallt Tyskland som har haft en
kraftig tillväxt under kvartalet. Sex nya förskolor med cirka 500
platser har öppnats under augusti och september 2019. Det innebär en
ökning på 16 procent i relation till antalet platser i slutet av juni
2019. Under innevarande verksamhetsår 2019/20 planeras ytterligare
sex till nio nystarter med drygt 600 platser. I tillägg så finns det
redan kontrakterade nystarter med cirka 1 800 ytterligare platser,
vilket innebär att inom ett par år kommer antalet förskoleplatser i
Tyskland vara över 6 000. Utöver detta finns en pipeline av nystarter
som är under förhandling. Det är fantastiskt roligt att se hur
tillväxten i Tyskland tar fart.

Vuxenutbildningen stabiliseras

I vuxenutbildningssegmentet har flera positiva saker hänt under
kvartalet. Inom Yrkeshögskola har antalet deltagare ökat med över 30
procent. Yrkeshögskolans andel av vuxensegmentet var 18 procent under
föregående verksamhetsår 2018/19 och ligger nu på 24 procent och
växer snabbare än övriga delar.

Inom den kommunala vuxenutbildningen pågår för närvarande två viktiga
upphandlingar för Göteborgs stad och Stockholms stad. Upphandlingen
för Göteborg kommer att göras om efter överprövning. Även
upphandlingen för Stockholm har överprövats, vilket innebär att det
kommer att dröja innan nya kontrakt tecknas. Det som är positivt är
att båda kommunerna valt att förlänga befintliga kontrakt fram till
nästa sommar så att deltagarna inte ska stå utan utbildningar fram
till att upphandlingen avgjorts.

Inom verksamheten mot Arbetsförmedlingen har våra kostnadsåtgärder
gett effekt. Verksamheten har även minskat i omfattning och utgjorde
12 procent (18) av vuxenutbildningens omsättning i första kvartalet
2019/20, vilket kan jämföras med 17 procent för verksamhetsåret
2018/19.

Ny pensionsordning i Norge

I Norge har arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om en ny
pensionsplan som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.
Det är mycket positivt att ca 80 procent av de anställda kommer att
gå över till en premiebaserad plan vilket ger en större
förutsägbarhet i pensionskostnaderna. Alla ekonomiska effekter av
övergången är inte klara men preliminära indikationer visar en
positiv engångseffekt om cirka 60 MSEK.

Nya redovisningsregler får en stor påverkan

AcadeMedia har som bolag valt att satsa sina resurser på att leverera
god utbildning och hyr därför merparten av alla sina lokaler.
Skolverksamhet är en långsiktig och stabil verksamhet med en stabil
kund i form av kommuner. Det är därför motiverat med längre
hyresavtal i skolverksamheten medan hyresavtalen inom
vuxenutbildningen har kortare löptid. Anpassning av hyreslängden är
ett naturligt sätt att parera den operativa risken i de underliggande
verksamheterna. I och med införandet av IFRS 16, som sker detta
kvartal för AcadeMedia, så aktiveras dessa nyttjanderättstillgångar
och 7,3 miljarder tillförs i balansräkningen. Detta är en stor
förändring i redovisningen, men ingen förändring har skett i våra
verksamheter eller i våra affärsrelationer. I denna rapport har vi
försökt göra det så enkelt som möjligt för externa bedömare att få
kontinuitet i siffrorna och förstå den underliggande utvecklingen.

Kvalitetsresultaten i gymnasiesegmentet stiger

Förra veckan publicerades AcadeMedias kvalitetsrapport med koncernens
aggregerade resultat för 2018/19. När vi summerar det gångna läsåret
ser vi både glädjeämnen och fortsatta utmaningar. Vi gläds åt de
fortsatt goda kvalitetsresultaten i våra svenska och norska
förskolor, och även åt att vi etablerat ett gemensamt sätt för att
följa upp och utveckla kvaliteten i de skandinaviska förskolorna. I
Norge har förskolorna nu startat "Espira Blikk" som är den norska
motsvarigheten till Pysslingens etablerade modell för att driva
utvecklingsarbete kring lärande och omsorg på alla förskolor.
Samtidigt jobbar vi, likt övriga skolsverige, med utmaningar att öka
likvärdigheten i utbildningarna. Mer information om våra
kvalitetsresultat återfinns i kvalitetsrapporten för 2018/19 och
längre bak i rapporten.

AcadeMedia blir mer jämställt

Det gläder mig att AcadeMedia är det fjärde mest jämställda
börsbolaget i Sverige enligt stiftelsen Allbrights årliga
jämställdhetsrapport. AcadeMedia klättrar därmed rejält från plats 34
föregående år. Det här resultatet är väldigt roligt och det visar att
AcadeMedia kommit en bra bit på väg när det gäller att öka
jämställdheten och mångfalden i bolaget. Vi är inte i mål utan
fortsätter vårt arbete med att få jämn representation på ledande
positioner. Det är viktigt att våra barn, elever och vuxenstuderande
har förebilder i klassrummen som speglar hur samhället ser ut på
riktigt och vi tror självklart också att det skapar ett mervärde i
vår verksamhet.

Marcus Strömberg

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9266
US: +1 833 5268 347

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2019

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...
Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av
webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900
medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt
att offentliggöra e...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.