Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

AcadeMedia AB: Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den
26 november 2019 klockan 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Stockholm. Registrering startar klockan 13:00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 20 november 2019,

· dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 20 november 2019.
Anmälan ska ske skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o
Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm, eller per
telefon 08-402 92 17, vardagar mellan klockan 10:00 och klockan
16:00. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att
anmäla sig via bolagets webbplats, https://corporate.academedia.se/.
Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden
(högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information
om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats,
https://corporate.academedia.se/, och kommer även att sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
onsdagen den 20 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 105 215 643
stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman.
Vidare innehar bolaget 248 242 egna aktier av serie C som berättigar
till en tiondels röst per aktie men som inte kan företrädas vid
bolagsstämman. Det finns därmed totalt 105 463 885 aktier och 105 240
467,2 röster i bolaget, av vilka 105 215 643 aktier och röster kan
företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och revisorer
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om emission av stamaktier

18. Årsstämmans avslutande
Ärende 2 samt 12-14 - Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ), som består av Rune Andersson
(Mellby Gård och valberedningens ordförande), Erik Durhan (Nordea
Fonder), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) och Anders Bülow
(styrelsens ordförande, adjungerad) föreslår följande:

· att Anders Bülow utses till ordförande vid årsstämman,
· att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter,

· att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
· att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma
fastställs till totalt 2 573 000 (2 750 000) kronor att fördelas med
600 000 (600 000) kronor till styrelsens ordförande och 263 000 (250
000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i
koncernen, 158 000 (150 000) kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och 79 000 (75 000) kronor till envar av övriga
ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 65
000 (50 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 33
000 (25 000) kronor till envar av övriga ledamöter i
ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 105 000
(100 000) kronor till ordföranden kvalitetsutskottet och 53 000 (50
000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som
inte är anställda i koncernen,

· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
· att styrelseledamöterna Johan Andersson, Anders Bülow, Anki
Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omväljs,

· att Anders Bülow väljs till styrelseordförande,
· att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor
(byråval) med önskemål att Patrik Adolfsson fungerar som
huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation, och

· att principerna för utseende av valberedningen kvarstår i enlighet
med separat förslag till årsstämman.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval
till styrelsen finns på

https://corporate.academedia.se/ under Årsstämma 2019.
Ärende 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,25 krona per aktie
lämnas för räkenskapsåret 2018/19. Avstämningsdag för utdelningen
föreslås till torsdagen den 28 november 2019. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 3 december 2019.

Ärende 15 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att gällande principer för utseende av
valberedning lämnas oförändrade inför räkenskapsåret 2019/20.
Principerna är de följande:

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre
största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av
räkenskapsårets tredje kvartal och som kan utläsas av Euroclears
ägarförteckning. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det
fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse
en representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte
enhälligt utser annan ledamot.

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna som inträffar
efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast den 31
augusti och som innebär att aktieägare som utsett ledamot i
valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den
ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande
och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha
rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den
aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny
valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden.

Ärende 16 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare lämnas oförändrade inför räkenskapsåret 2019/20.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt
för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
För information om utbetalda ersättningar till ledande
befattningshavare hänvisas till årsredovisningen för 2018/19.

Riktlinjerna har följande lydelse:

AcadeMedia ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras
och behållas. Ersättningar inom AcadeMedia ska vara baserade på
principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga personer i koncernledningen. Ersättningen till ledande
befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig
ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension
samt övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i
ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Ledande
befattningshavare kan erbjudas rörliga ersättningar. Rörlig
ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 50 procent av den
årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade
till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande
fall beslutas av bolagsstämman. Pension ska, där så är möjligt, vara
premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är
tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen
har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra
lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Mellan bolaget och verkstä...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.