Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Acarix AB: Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie
Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman
ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare
som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en
riskgrupp bör inte deltaga, utan kan rösta via ombud. Bolagets styrelse har
beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av
coronaviruset vid årsstämman:

* Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09.45.
* Externa gäster bjuds inte in.
* Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer
vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste senast fredagen den 8 maj 2020 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt
att delta i stämman;
 
2. dels anmäla sitt och eventuella biträden (högst två) deltagande vid
stämman senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan om deltagande i
stämman görs per post med adress Acarix AB, Jungmansgatan 12, 211 19
Malmö, alternativt per e-post agm@acarix.com. Vid anmälan ska
aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad
fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("
Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara
äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av
desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress
enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha
kommit Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020. Fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Presentation av verksamheten inom Acarix-koncernen
8. Föredragning av den framlagda av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisonsberättelsen
9. Beslut om:
1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen; och
3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val till styrelsen och av revisorer
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
14. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner
16. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
17. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
18. Beslut avseende införande av incitamentsprogram 2020/2023 genom
emission och överlåtelse av teckningsoptioner
1. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
2. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
19. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid
Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt9b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
styrelse- och revisorsarvoden samt val till styrelsen och av revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare
föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat
revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå
till totalt 170 000 euro och utgå till styrelsens och inrättade utskotts
ledamöter enligt följande (170 000 euro föregående år):

* 60 000 euro (60 000 euro) till styrelseordföranden och 20 000 euro
(20 000 euro) till övriga ledamöter; och
* 5 000 euro (5 000 euro) till ordföranden i revisions- respektive
ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Johanne
Braendgaard, Werner Braun, Paolo Raffaelli och Ulf Rosén samt nyval av
Anders Jacobson och Marlou Janssen-Counotte samt att Werner Braun omväljs
som styrelseordförande. Claus Andersson och Yunfei Hong ställer inte upp
för omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till
slutet av nästa årsstämma. Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har anmält
auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Anders Jacobson

Utbildning och bakgrund
Anders Jacobson är civilingenjör i teknisk fysik. Anders Jacobson har en
bred erfarenhet inom FoU och har i mer än 15 år haft olika positioner inom
Life Science-industrin (Senzime AB, Biotage Sweden AB, Prostalund
Operations AB) och tekniska konsultföretag (Prevas AB, Teleca System
Design, auSystems AB, Sigma Design and Development AB). I dessa företag har
han arbetat i ledande roller inom forskning och utveckling, tillverkning
och montering, service och underhåll och teknisk försäljning i en
internationell miljö.

Nuvarande uppdrag: Inga nuvarande styrelseuppdrag

Födelseår: 1967

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Marlou Janssen-Counotte (Louise Marie Counotte)

Utbildning och bakgrund
Marlou Janssen-Counotte har en examen inom hotell management och
marknadsföring. Marlou är en erfaren ledande befattningshavare med mer än
25 års erfarenhet inom Medtech-branschen. Under tre decennier har hon
arbetat i många regioner runt om i världen med att bygga lösningar inom
vaskulära, kardiologiska, elektrofysiologiska och neuromoduleringsterapier
för globala företag. Med sina rötter inom klinisk utbildning anser Marlou
att industrin bör ge tillbaka till de medicinska och patientsamhällena på
ansvarsfulla, etiska och mycket påverkande sätt. Marlou främjar
investeringar i mycket vetenskaplig forskning och meningsfulla
utbildningsprogram som stöder värdebaserade resultat för patienter. Marlou
började sin Medtech-karriär på Medtronic inom klinisk utbildning och under
de senaste 20 åren har hon haft ledande roller som vice president på St
Jude Medical, vice president International Marketing & Sales på Biotronik
och President Biotronik US. I februari 2019 beslutade Marlou att återvända
från USA och anslöt till Philips Medical Systems där hon nu leder ett nytt
företag för Philips som heter EPD Solutions. Tidigare styrelseledamot i
Biotronik Inc i USA.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i EPD Solutions

Födelseår: 1965

Nationalitet: Holländsk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer
information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets
hemsida www.acarix.com och kommer även finnas tillgängliga i
årsredovisningen för 2019.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning
antas (oförändrade från föregående år).

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag
till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i
val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för
nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

* ordförande vid årsstämma;
* kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av
styrelsen ;
* styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och
en av styrelseledamöterna;
* arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
* val och arvodering av Bolagets revisor; och
* principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt
förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt
kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter
ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares
intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses
av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara
styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske
efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre
till röstetalet största ...

Författare Hugin Nyheter