Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Acarix AB: Kommuniké från årsstämman i Acarix

Press release
Malmö, maj 14, 2020

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Årsstämman 2020 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 14
maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i
Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt
att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat,
totalt 36 998 951 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen
ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare
att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till
styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 170 000 euro (170 000 euro
föregående år) och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter
enligt följande:

* 60 000 euro till styrelseordföranden och 20 000 euro till övriga
ledamöter; och
* 5 000 euro till ordföranden i revisions- respektive
ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag,
Johanne Braendgaard, Werner Braun, Paolo Raffaelli och Ulf Rosén. Anders
Jacobson och Marlou Janssen-Counotte valdes till nya ledamöter. Werner
Braun omvaldes som styrelseordförande. Claus Andersson och Yunfei Hong
ställde inte upp för omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Cecilia Andrén Dorselius kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i
enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner,
med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal
motsvarande maximalt 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att
betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital
för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på
sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital beslutade årsstämman,
i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier. Det beslutades att aktiekapitalet ska vara
lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier ska
vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets
aktiekapital med 51 177 102,57 kronor från 51 694 043,00 kronor till 516
940,43 kronor för överföring till fritt eget kapital.

Skälet för minskningen är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet
och det fria egna kapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av
aktier. Minskningsbeslutet får verkställas först efter Bolagsverket lämnat
tillstånd för minskningen.

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst
2 500 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 25 000
kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i
Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande
befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen
samt dotterbolaget Acarix Incentives AB med rätt och skyldighet att, vid
ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande
befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir
anställda i Bolaget eller i koncernen (högst 16 personer) till ett pris som
inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till 130
procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier
Growth Market under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den
29 maj 2020.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden
fr.o.m. den 1 april 2023 t.o.m. den 1 juni 2023.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst
cirka 4,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget,
förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna
teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas
det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som
finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11.00 CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor
som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av
hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett
allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in,
bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen.
Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en
säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på
inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en
viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte
behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco
Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00,
info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

* Kommuniké_årsstämma_14_maj_2020_-_Acarix_(Sve)

Författare Hugin Nyheter