Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Acosense AB: Acosense AB (Publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 ("Bolaget"), med
säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020
klockan 17.00 på Collection Hotell Odin, Odinsgatan 6, Göteborg.

Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning.

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsen och medarbetarnas hälsa
har styrelse fattat följande beslut för genomförandet av årsstämman:

· Inregistrering kommer ske först en halvtimme innan stämmans
påbörjande och aktieägare ombeds att vänta utomhus fram till dess för
att minska smittspridningen,

· Ingen dryck eller annan förtäring kommer erbjudas,
· Bolagets VD kommer inte hålla något anförande under årsstämman.
VD:s anförande kommer istället att spelas in och göras offentligt på
www.acosense.com

· Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och
medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas,

· Årsstämman kommer minimeras i tid, dock ej på sådant sätt att
aktieägares rättigheter inskränks. Bolaget ber såväl aktieägare som
ombud att vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

· Medverkan via digitala medier (efter anmälan) kommer att vara
möjligt, dock medger nuvarande bolagsordning inte digital röstning.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller är del av
en riskgrupp ombeds att utse ombud som kan tillvarata deras
rättigheter vid årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2020, dels anmäla
sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 28 april 2020 per e-post
till info@acosense.com eller genom brev till adress Acosense AB,
Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. De som önskar delta via digitala
medier erhåller anslutningsuppgifter efter anmälan.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall
delta. Vid anmälan skall anges namn, adress,
person-/organisationsnummer och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas
vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av
personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid
före den 28 april 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud skall utfärda
skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten.
Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara
äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för
koncernen

b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b: disposition beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 16: Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning
enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal
aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal Föreslaget belopp och antal

Aktiekapital
1 250 000 - 5 000 000 kr 2 500 000 - 10 000 000 kr

Antal aktier
6 250 000 - 25 000 000 12 250 000 - 50 000 000

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma,
besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska
kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt
utnyttjande, högst uppgå till 15 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och
styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid
sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen
genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av beslutet.

Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 5 maj 2020:

Valberedning:

Valberedningen har bestått av representanter för de fem största
ägarna, Fredrik Sanell (Chalmers), Peter Eriksson (Divergensia),
Lars-Olof Gustavsson (privat), Magnus Nilsson (Regere och privat) och
Peter Löfgren (ABB) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande
styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet.

Antal ledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

Arvode till styrelse och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2020 utgår med 140 000
kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga
styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver
styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10
000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska
resekostnader.

Styrelse:

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

· Ingvar Andersson (omval)
· Peter Eriksson (omval)
· Peter Sprigg (nyval
· Per Zellman (omval)

Ledamöterna Lars-Olof Gustavsson och Peter Löfgren har avböjt omval.

Ordförande:

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

· Ingvar Andersson (omval)

Revisor:

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

· Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Thomas Nilsson(omval)

Peter Sprigg har gedigen företagsledarerfarenhet från mindre företag,
framförallt inom marknadsföring och försäljning. Peter är nytillträdd
verkställande direktör för verkstadsbolaget Precomp Solutions AB
(publ) i Ulricehamn. Peter är även styrelseledamot i Ulricehamns
Sparbank och Ulricehamn Energi.

Övrig information

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets
webbplats, www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till
de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan krävs bifall av
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg i april 2020

Acosense AB (publ)

Styrelsen

För ytterliggare information

Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) affärsidé är att hjälpa kunder inom
processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att
analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett
unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och
dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av
bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas
aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal
skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till
förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som
sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt
med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av
processoptimering - utan ingrepp i processen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acosense-ab/r/acosense-ab--publ--kallelse-til...
https://mb.cision.com/Main/15410/3082835/1225636.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.