Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Acosense AB: Acosense kvartalsrapport Q1 2020

JANUARI - MARS 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 415 kSEK (488) och avser
försäljning för tjänster och instrument.

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 581 kSEK (303) och avser
projektbidrag.

· Rörelseresultatet blev -2 324 kSEK (-2 025).
· Resultatet per aktie blev -0,15 SEK (-0,32).
KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING JAN-MAR 2020

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 415 kSEK (488 kSEK) och
består av försäljning för sålda instrument samt tillhörande tjänster.
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 581 kSEK (303 kSEK) och avser
bidrag från EU-projektet H2020 samt Vinnova. Rörelseresultatet
uppgick till -2 324 kSEK (-2 025 kSEK). Det negativa resultatet är
till stor del hänförligt till kostnader för teknikutvecklingen och
inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt
kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Resultat per
aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,32 SEK) och medelantalet anställda
till 8 (7) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -4 620kSEK (-2 634 kSEK). Under
perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 0 kSEK (575
kSEK). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 396 kSEK (5
137 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 2 740 kSEK (3
365 kSEK). Soliditeten var 16% (11%). Inga transaktioner med
närstående har skett.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 2 149 kSEK (827
kSEK). Under kvartalet har endast periodens resultat påverkat det
egna kapitalet om -2353 kSEK (-2 089 kSEK). Per balansdagen finns 15
778 548 (6 446 700) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,20
SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Det viktiga H2020-projektet fortsatte med syftet att Stärka,
Differentiera och Expandera befintlig produkt. Detta genom att
tillsammans med kunder verifiera funktionen på hela bestrykningsdelen
av en kartongmaskin, kontinuerlig kokare vid sulfatmassabruk samt
applikationer inom petrokemiindustrin. Projektet pågår till september
2021 och omfattar ca 20 MSEK varav hela 70% utgörs av bidrag från EU.

Acosense befäste sin upparbetade marknadsnärvaro i Chile. Partnerskap
ingicks med Auraco samt med CMPC och Acosense var på plats för
installationer. Utöver partnerskapet som möjliggjorts av EU-medel
från H2020 genomfördes även ordinarie försäljning i Chile där ett
bruk valde att investera i sin tredje Acosense- enhet. Fina bevis på
väl fungerande kundrelationer.

En annan viktig händelse som påvisar ett nytt skede i bolagets
verksamhet var avtal med kund för fortsatt service- och garanti.
Kunden har i över fem år använt Acosenses instrument vid
vattenreningen och är nöjda med tekniken. De valde därför att
försäkra sig om fortsatt hög kvalitet på analyserna och avtalade om
ytterligare två års utökad service- och garantiåtaganden.

Kund- och marknadsbearbetningen har haft ett högt tempo vilket
möjliggjorts av ett förstärkt säljteam. Detta resulterade i ett antal
affärer under kvartalet men framförallt i en god startposition inför
hösten.

Mot slutet av kvartalet märktes en smärre avmattning i mötes- och
installations-frekvens med anledning av Covid-19. Det råder därmed
viss osäkerhet i när avtalade affärer kan slutföras, framförallt
avseende de internationella affärerna. Anledningen är att affärerna
inbegriper installationer som innefattar Acosense-personals
deltagande hos kund. För att lösa den utmaningen jobbar bolaget
aktivt med alternativa lösningar för våra installationer.
Nyutvecklingen går att planera in i H2020-arbetet då det är
värdehöjande alldeles oavsett rådande situation.

Värt att notera är att Acosense följer utvecklingen noggrant och tar
de åtgärder som krävs för att fortsatt, och säkert, generera värde
för såväl kunder som ägare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Fortsatt orderingång då ett integrerat papper- och massabruk i
Norrbotten beställde Acosense-instrument för att analysera torrhalten
i tunnlut. Utöver det valde Stora Enso Skoghall att fortsätta
samarbeta kring processanalys av massakvalitet vilket resulterade i
ytterligare en order.

VD-Ord

Som ett litet bolag med en global marknad har digitala sätt att
kommunicera alltid varit fokus för Acosense. I tider som vi nu står
inför så kommer detta än mer till pass. Jag skulle vilja påstå att de
branscher som vi vänder oss emot har haft en relativt snabb
omställning och acceptans för det nya normala. Webbmöten bokas och
genomförs kontinuerligt och även om vi ännu inte sett vår första
affär som sker helt utan fysisk kontakt, så har flertalet avslut nu
skett varför det bedömt är en tidsfråga.

Under perioden har två affärer genomförts baserat på det som har sitt
ursprung i det så kallade Preventor-projektet, där man med vår hård-
och mjukvara alltså analyserar processavsnitt istället för vätskors
egenskaper. I de diskussioner vi har med våra kunder, både nationellt
och internationellt, så märker vi att det allt oftare handlar om just
processanalys. Det är otroligt glädjande att det som kunder tidigare
såg som lite för abstrakt och som kanske kunde bli en potentiell
merförsäljning på ett instrument nu istället bär hela affären. Ur ett
affärsperspektiv ger det också nya möjligheter då det bygger på en
mycket långsiktigare affär än att sälja ett instrument rakt av.
Initialt kan det ge en mindre påverkan på omsättningen, då det ofta
drivs som projekt eller som licens av mjukvaran, men i gengäld ge en
kontinuerlig betalning över tid. Den patentansökan som lämnades in
2017, och som täcker just analys av själva processen, går nu under
maj månad in i internationell fas.

Något som också får mer uppmärksamhet just nu är vår lösning att
kontinuerligt ha kontakt med våra instrument. Att nu kunna sitta och
uppdatera mjukvara och modeller på de instrument vi installerade i
Chile i mars, visar på den styrka vi har i och med vår lösning.

Vi har under vintern kommit igång ordentligt med vårt H2020-projekt,
där de första installationerna redan är klara, och vi väntar just nu
på tillträde hos några svenska partners för installation före
sommaren. Vi har även förstärkt vår organisation med fem nya
medarbetare och därmed höjt nivån på både försäljning-, grundläggande
akustik och administration.

En sak som har fått än mer relevans nu, när tillträde till våra kunder
har begränsats, är vårt arbete med att effektivisera installation och
kalibrering av vår hårdvara. Även om den absolut största delen av
installationen kan genomföras av en distributör eller kunden själv,
så krävs det i dagsläget, för vissa kritiska delar, att någon från
Acosense är på plats. Målet är att detta skall kunna ske av någon
lokalt, initialt med support från Acosense.

Vår digitala approach på allt från marknadsföring till kontinuerlig
övervakning av våra hård- och mjukvara ute hos kund, gör att vi är
förberedda för det nya normala. Samtidigt sitter vi - som ni förstår
- knappast still, utan försöker vara aktivare än andra just nu. Genom
att hela tiden vara på tå vad gäller kommunikation,
marknadsundersökning och kundbearbetning är jag övertygad om att vi
kommer komma ut ur det här med både fart, leads och affärer!

Karl Nilsson, VD

RESULTATRÄKNING
(kSEK)

Jan-Mar Jan-Mar Ack Ack Helår
Belopp i kSEK 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 415 488 415 488 1 247
Övriga 1 581 303 1 581 303 2 668
rörelseintäkter
Rörelsens -4 320 -2 816 -4 320 -2 816 -12 904
kostnader
Rörelseresultat -2 324 -2 025 -2 324 -2 025 -8 988

Resultat från -29 -64 -29 -64 -273
finansiella poster
Periodens resultat -2 353 -2 089 -2 353 -2 089 -9 261

Resultat efter -0,15 -0,32 -0,15 -0,32 -0,59
skatt per aktie
(SEK)

BALANSRÄKNING (kSEK)

Belopp i kSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 550 1 189 542
Materiella anläggningstillgångar 536 254 418
Varulager 953 471 729
Kortfristiga fordringar 4 188 808 2 149
Kassa och bank 7 396 5 137 12 016
Summa tillgångar 13 622 7 860 15 853

Eget kapital 2 149 827 4 502
Långfristiga skulder 2 740 3 365 2 069
Kortfristiga skulder 8 733 3 667 9 282
Summa eget kapital och skulder 13 622 7 860 15 853

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2019 Helår 2019

Kassaflöde från löpande
verksamhet
Rörelseresultat -2 324 -2 025 -8 988
Avskrivningar 122 317 1 438
Resultat från finansiella -29 -64 -273
poster
-2 232 -1 772 -7 824

Kassaflöde från
förändringar i
rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) -224 -76 -334
av varulager
Ökning (-) Minskning (+) -1 943 3 -1 338
av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) 151 -739 4 876
av rörelseskulder
-2 016 -812 3 204

Kassaflöde från
investeringsverksamhet
Investeringar i -83 -35 -217
immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i -165 -15 -471
materiella
anläggningstillgångar
-247 -51 -688

Kassaflöde från
finansieringsverksamhet
Upptagna lån och -125 0 -1 296
amortering
Nyemission 0 0 10 848
-125 0 9 552

Periodens kassaflöde -4 620 -2 634 4 244
Ingående kass...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.