Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Acrinova: Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 23 april 2020, hölls årsstämma i Acrinova AB ("Acrinova").
Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse
från styrelsens förslag i årsredovisningen genom att den totala
utdelningen beslutades sänktas från föreslagna 0,80 kronor per aktie
till 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes 27 april 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande
med tre basbelopp och till styrelseledamöter med två basbelopp samt
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra
och antalet revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade nyval av Claes Olsson till styrelseledamot samt
omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joacim Stenberg och Mats
Nilstoft. Vidare beslutades att Mats Nilstoft utses till ordförande
samt omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn
Rickard Julin till bolagets revisor.

Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning
Stämman beslutade inga förändringar av gällande
valberedningsinstruktion, vilket gäller tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och
bolagsledning

Stämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till
styrelseledamöter och bolagsledning. De uppdaterade riktlinjerna ska
tillämpas på nya avtal eller ändringar i existerande avtal som
träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna
fastställs och till dess att nya eller reviderade riktlinjer
fastställs. Ersättningsformer samt kriterier för rörlig
kontantersättning är i allt väsentligt oförändrade i förhållande till
föregående år.

Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska vara
marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast
ersättning, rörlig ersättning, pensionsavsättning samt övriga
förmåner. Av den totala ersättningen avser 97,6 procent fast
ersättning och 2,4 procent rörlig ersättning, varav 1,2 procent är
hänförlig till Bolagets VD, 0,8 procent till Bolagets CFO och 0,4
procent till övriga ledningen. Bolagsstämman kan därutöver besluta om
exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer varje år och lägga
fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till
dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000
vara lägst 4.000.000 kronor kronor och högst 26.400.000 kronor.
och högst 16.000.000 kronor.
§ 5 Antalet aktier § 5 Antalet aktier
Bolaget ska ha lägst Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst
12.000.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.
48.000.000 aktier.
§ 6 Styrelseledamöter och § 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
styrelsesuppleanter Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och
Bolagets styrelse ska bestå högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot
av minst tre och högst fem utses årligen på årsstämma för tiden fram till
styrelseledamöter med högst slutet av nästa årsstämma.
tre styrelsesuppleanter.
Styrelseledamot och
styrelsesuppleant utses
årligen på årsstämma för
tiden fram till slutet av
nästa årsstämma.
§ 8 Sammankallande av § 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan
bolagsstämma till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast
ska utfärdas tidigast sex sex veckor och senast fyra veckor före stämman,
veckor och senast fyra dock att kallelse till extra bolagsstämma där
veckor före stämman, dock ändring av bolagsordningen inte ska behandlas
att kallelse till extra får utfärdas senast två veckor före stämman.
bolagsstämma där ändring av Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
bolagsordningen inte ska Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
behandlas får utfärdas tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om
senast två veckor före att kallelse har skett görs i Dagens Industri.
stämman. Kallelse ska ske Styrelsen får samla in fullmakter enligt det
genom annonsering i Post- förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
och Inrikes Tidningar och aktiebolagslagen (2005:551).
genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna
webbplats. Upplysning om att på bolagsstämman, ska göra anmälan till
bolaget

kallelse har skett görs i senast den dag som anges i kallelsen till
Dagens Industri. Den som bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara
inte är aktieägare i bolaget söndag, annan allmän helgdag, lördag,
ska, på de villkor som midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
styrelsen bestämmer, ha rätt inte infalla tidigare än femte vardagen
före

att närvara eller på annat stämman.
sätt följa förhandlingarna
vid bolagsstämma. Styrelsen
får samla in fullmakter
enligt det förfarande som
anges i 7 kap. 4 § andra
stycket aktiebolagslagen
(2005:551). För att få
deltaga på bolagsstämma
krävs föranmälan till
bolaget senast den dag som
anges i kallelsen.
§ 9 Årsstämma § 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom Årsstämma hålls årligen inom sex (6)
månader

sex (6) månader efter varje efter varje räkenskapsårs utgång.
räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till
På årsstämma ska följande behandling:
ärenden förekomma till
behandling: 1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
1. Val av ordförande vid 3. Val av en eller två justeringspersoner.
stämman 4. Prövning av om stämman blivit behörigen
2. Upprättande och sammankallad.
godkännande av röstlängd. 5. Framläggande och godkännande av dagordningen
3. Val av en eller två som framgår av kallelsen.
justeringsmän 6. Framläggande av årsredovisningen och
4. Prövning av om stämman revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
blivit behörigen koncernredovisningen och
sammankallad koncernrevisionsberättelsen.
5. Framläggande och 7. Beslut
godkännande av dagordningen a. om fastställelse av resultaträkningen och
som framgår av kallelsen balansräkningen samt, i förekommande fall,
6. Framläggande av koncernresultaträkningen och
årsredovisningen och koncernbalansräkningen;
revisionsberättelsen samt, i b. om dispositioner beträffande bolagets
förekommande fall, vinst eller förlust enligt den fastställda
koncernredovisningen och balansräkningen;
koncernrevisionsberättelsen. c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
7. Beslut styrelseledamöterna och den verkställande
a. om fastställelse av direktören; och
resultaträkningen och d. i annat ärende som ankommer på
balansräkningen samt, i bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
förekommande fall, eller denna bolagsordning.
koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
b. om dispositioner revisorerna.
beträffande bolagets vinst 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
eller förlust enligt den och revisorer och, i förekommande fall,
fastställda balansräkningen; revisorssuppleanter.
c. om ansvarsfrihet 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och,
gentemot bolaget för i förekommande fall, revisorssuppleanter.
styrelseledamöterna och den 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman
verkställande direktören; enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna
och bolagsordning.
d. i annat ärende som
ankommer på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna
bolagsordning.

8. Fastställande av arvoden
åt styrelsen och, i
förekommande fall,
revisorerna.
9. Fastställande av antalet
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter och, i
förekommande fall, antalet
revisorer och
revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter och,
i förekommande fall,
revisorer och
revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som
ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551)
eller denna bolagsordning.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att
vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den
föreslagna ändrade bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som
berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo
(20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.