Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Actic Group AB: Kommuniké från årsstämma i Actic Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-05-14

Vid dagens årsstämma i Actic Group AB (publ) i Stockholm beslutade
aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningarna för 2019 fastställdes. Styrelseledamöterna
och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2019
års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning skall lämnas och de till stämmans förfogande stående
vinstmedel, 537 144 036 kronor, ska disponeras så att, 537 144 036
kronor, överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan
suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan
revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Trine Lise Marsdal,
Fredrik Söderberg och Viktor Linnell, till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran
Carlson omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med
valberedningens reviderade förslag nyvaldes revisionsbolaget PWC, som
revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg
kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag,
att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 550 000 kronor till
styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga
ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till
ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga
ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska
utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021. Dessa
innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största
aktieägarna i Actic per 31 augusti 2020 tillsammans med styrelsens
ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill
nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en
utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för
kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission
av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka
bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Carlbark, VD
anders.carlbark@actic.se
072-9805394

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2020-05-14 kl.19.00 CET.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym &
Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag
en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade
gym. Actic driver cirka 180 anläggningar med 221 000 medlemmar i tre
länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic
erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training)
där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av
välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet
differentierar Actic på marknaden.Actics vision är att bidra till ett
friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och
därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar
engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett
hälsosammare samhälle. Actic Group AB, 556895-3409, som har sitt
huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en
nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Actic Group leds
av koncernchef Anders Carlbark.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/actic-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-a...
https://mb.cision.com/Main/10339/3112263/1247892.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.