Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Active Biotech: Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2020.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle
lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael
Shalmi, Uli Hacksell och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Axel
Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan till nya
styrelseledamöter. Peter Sjöstrand hade avböjt omval. Michael Shalmi
omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska
utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor
vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt
vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig
ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av
var och en av de tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i
slutet av september 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts vidare om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag.

Årsstämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
ett incitamentsprogram för anställda inom Active Biotech-koncernen.
Incitamentsprogrammet är ett prestationsbaserat program enligt vilket
deltagarna efter egen investering i Active Biotech-aktier till
marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas
prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 2 524 000
aktier i Active Biotech, under förutsättning att vissa villkor relaterade
till kvarvarande anställning, vidhållen egen investering samt mål
relaterade till bolagets utveckling och verksamhet uppfylls.

Beslöts vidare, i enlighet med MGA Holding AB:s förslag, om införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter.
Incitamentsprogrammet är ett prestationsbaserat program enligt vilket
deltagarna efter egen investering i Active Biotech-aktier till
marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas
prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 851 000 aktier
i Active Biotech, under förutsättning att främst vissa villkor relaterade
till aktiekursens utveckling uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier enligt ovan nämnda
incitamentsprogram beslöt stämman även om utgivande av sammanlagt högst
3 375 000 teckningsoptioner för teckning och efterkommande överlåtelse av
aktier till deltagarna i respektive incitamentsprogram. 

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya
aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala
antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Lund den 19 maj 2020

Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
med focus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Naptumomab,
en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas
1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer. Tasquinimod, en
immunmodulator, utvecklas för behandling av multipelt myelom. Laquinimod,
en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna
våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2019, kl.19.00.

Bilaga

* 200519 Årsstämma 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.