Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA      

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den
19 maj 2020 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Mot bakgrund av coronaviruset vill Active Biotech inte att aktieägarna
kommer fysiskt till årets stämma. Active Biotech uppmanar därför alla
aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas
av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare
vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman till
susanne.jonsson@activebiotech.com. Skriftliga svar på de frågor som ställts
kommer att publiceras på bolagets hemsida efter stämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13
maj 2020, dels senast onsdagen den 13 maj 2020 till bolaget anmält sin
avsikt att delta i stämman.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som
kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 13 maj 2020. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.
     I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar
inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB
(publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20
00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska
anges namn, person- eller organisations-nummer, antal aktier, telefon
dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida,
www.activebiotech.com

, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand.
Active Biotech uppmanar alla aktieägare att använda denna möjlighet i syfte
att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman personligen och
därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com

. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte
särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som
anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Active Biotech tillhanda senast onsdagen
den 13 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress
eller e-postadress som anges under rubriken ?Anmälan? ovan. Om aktieägaren
är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller
villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor
framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Godkännande av dagordning
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9.    Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter
12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13.  Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
        a) omval av Michael Shalmi,
        b) omval av Uli Hacksell,
        c) omval av Peter Thelin,
        d) nyval av Axel Glasmacher,
        e) nyval av Aleksandar Danilovski,
        f) nyval av Elaine Sullivan,
        g) omval av Michael Shalmi som styrelseordförande, och
        h) omval av KPMG AB som revisor för bolaget.
14.  Beslut om valberedning
15.  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
16.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17.  Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram för bolagets anställda
18.  MGA Holding AB:s förslag till beslut om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram för styrelseledamöter
19.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
20.  Avslutning

För fullständig kallelse till Active Biotechs Årsstämma den 19 maj,
inklusive beslutsförslag, v.v. se bifogad PDF eller www.activebiotech.com

.

HANDLINGAR M M
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com

, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om
sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

. Active Biotech har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i april 2020
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

Bilaga

* Kallelse_AGM_2020_(sv)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.