Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

AcuCort AB: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Aktieägarna i AcuCort AB, org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 april 2019, klockan 17.00, på bolagets kontor, Kullagatan 8 i Helsingborg.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 17
april 2019, dels senast tisdag den 23 april 2019 kl. 12,00 anmäla sig
till Bolaget under adress:

AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20 HELSINGBORG, via mail info@acucort.se
eller per telefon +46 70-790 58 15.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.acucort.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska
förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 17 april 2019, då sådan omföring skall vara
verkställd.

Stämmoärenden
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman

ads. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
adt. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

adu. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag som skall väljas på stämman.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Beslut om styrelsens förslag gällande ändring av bolagsordningen
15. Beslut om instruktion för valberedningen.
Stämman avslutas

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 2. Ordförande på stämman. Valberedningen föreslår Ragnar
Lindqvist som ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att
ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden.Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande
samt 60 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i
bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår
enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.

Val av styrelse: Daniel S Olsson har avböjt omval.Valberedningen
föreslår omval av: Lennart Bruce, Göran Kvist, Anna Eriksrud, Ebba
Fåhraeus och Alexandra Johnsson.

Val av revisor: Processen för val av revisionsbyrå pågår alltjämt och
resultatet kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande
senast en vecka före bolagsstämman.

Punkt 13. Val av styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av
Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Punkt 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Med
anledning av förväntat framtida kapitalbehov behöver bolagsordningen
anpassas vad gäller Aktiekapital och Antal aktier. Styrelsen föreslår
därföratt bolagsordningens paragraf 4 och paragraf 5 ändras så att
bolagets aktiekapital samt antalet aktier i bolaget ska vara lägst
sju miljoner och högst tjugoåtta miljoner

Nuvarande lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000
kronor.

Föreslagen lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000
kronor.

Nuvarande lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

Antalet aktier är lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000
stycken.

Föreslagen lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

Antalet aktier är lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000
stycken.

Förslaget enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Beslut om instruktion för valberedningen. Valberedningen
föreslår att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av
representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september
2019. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger
styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman
på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse
en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är
representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar
bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare
plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter
inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna
denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer
det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om
denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska
tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2020
för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn
samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag
till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till
årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts.
Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta
kostnader i samband med uppdraget

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig
på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se
senast från och med torsdagen den 4 april 2019, och så även
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 senast
från och med torsdagen den 11 april 2019. Handlingarna sänds även
till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via
post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även
att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Helsingborg den 28 mars 2019

Styrelsen i AcuCort AB

Om AcuCort
AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en ny snabblöslig
film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat
vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av
Dexa ODF kan vara relativt kort. Besök gärna www.acucort.se.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en snabblöslig film
att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat
vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av
Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat
på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-acucor...
https://mb.cision.com/Main/15601/2773076/1014859.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.