Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-23

AdCityMedia: AdCityMedia övergår till IFRS och ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK

ADCITYMEDIA ÖVERGÅR TILL IFRS OCH ÖKAR 2017 ÅRS RESULTAT MED 11,6 MSEK

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att Bolaget skall övergå till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2017 så medför övergången till IFRS att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar utan istället kommer att nedskrivningsprövas. Effekterna på resultatet under 2017 innebär en ökad vinst om 11,6 MSEK. Vilket betyder att Bolaget går från 2,2 MSEK i nettoresultat till 13,9 MSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,95 SEK. Bolagets soliditet stärks med det ökade resultatet från 36 % till 42 %.

AdCityMedia-koncernen upprättar från och med 1 januari 2018 sin års- och koncernredovisning enligt EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är kvartalsrapport 1 2018 som kommer att offentliggöras den 28 maj 2018. Övergången till IFRS innebär att även ett jämförelseår måste presenteras i enlighet med IFRS varmed räkenskapsåret 2017 har räknats om från K3 till IFRS.

Det som främst har påverkat redovisningen är:
Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill.
Verkligt värde värdering av finansiella instrument.
Pensionsplaner som försäkras med kapitalförsäkring behandlas som avgiftbestämd pensionsplan.

Effekt vid övergång till IFRS
Balansomslutningens effekt på öppningsbalansen 2017-01-01 har specificerats nedan och uppgår till -225 TSEK, per 2017-12-31 blir effekten 11 202 TSEK vilket främst beror återföring av goodwillavskrivningar.
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Effekt vid övergång till IFRS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totalt |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Avskrivningar på goodwill | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 3 720 | 11 352 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Finansiella poster | 285 | -3 | 61 | 20 | 363 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Skatt | -63 | - | -13 | -4 | -80 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Effekt på årets resultat | 2 766 | 2 541 | 2 592 | 3 736 | 11 635 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| Effekt på eget kapital | 2 766 | 5 307 | 7 899 | 11 635 | 11 635 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+

+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Effekt på öppningsbalans | 2017-01-01 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | -225 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Balanserat resultat inklusive periodens resultat | 98 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Förpliktelser avseende ersättning till anställda | -436 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Uppskjutna skatteskulder | 28 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 85 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+

Stockholm 2018-04-23

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 08:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2018-04-23.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22862

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.