Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-07

AdCityMedia: Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I ADCITYMEDIA

Årsstämma har hållits i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2018. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade att i enighet med styrelsen förslag om att utdelning med 2,75 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2017. Av till årsstämmans förfogande stående medel kommer således totalt 4 308 922,5 kronor delas ut till aktieägarna. Av till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 4 892 888 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2018-06-01 och utbetalningsdag för utdelning är 2018-06-07

Arvode
Bolagsstämman beslöts att arvode till styrelsen utgår till ordinarie ledamot med 50 000 SEK samt styrelsens ordförande 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Revisorer
Stämman beslutades att i enlighet med styrelsen förslag omval av Deloitte AB.

Styrelse
Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Jan Litborn, Niklas von Sterneck och Michael Silfverberg. Som nya ledamöter väljs Frida Lundh.

Presentation av nya ledamoten Frida Lundh
Frida Lundh har lång erfarenhet inom den digitala mediabranschen där hon bland annat arbetat operativt som försäljningschef på Schibsted Media Group och IDG samt varit VD för mediabyrån PHD. Hon har även erfarenhet från styrelseuppdrag hos mediabolagen hitta.se och TT Nyhetsbyrån. Idag är hon aktiv som styrelseledamot för IAB vars syfte är främja tillväxt och skapa bästa praxis inom den svenska branschen för marknadsföring online. Frida arbetar idag som Senior Advisor på Curamando som verkar för att öka bolags digitala konkurrenskraft och förmåga att driva digital marknadsföring och försäljning

Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bolaget skall bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma i enligt förslaget i kallelsen.

Kvittningsemission
Bolagsstämman beslöt att nyemission av aktier skall ske genom kvittning i enligt förslaget i kallelsen.

Princip valberedning
Stämman godkände förslaget till princip för valberedningen.

Särskilt bemyndigande för styrelsen
Stämman bemyndigar styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Stockholm 2018-06-07

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 15:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23443

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Författare beQuoted