Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

AdCityMedia: Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ADCITYMEDIA AB (PUBL)

Årsstämma har avhållits i AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North Stockholm, den 29 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma:

Utdelning av likvida medel
Årsstämman beslutade att i enighet med styrelsen förslag om att utdelning med 3,00 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2018. Av till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 5 606 358 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2019-06-03 och utbetalningsdag för utdelning är 2019-06-07.

Utdelning samt bemyndigande av aktier i dotterbolaget bitlogic media AB
Årsstämman beslöt att i enlighet med förslaget dela ut dotterföretaget bitlogic media AB, samt bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning.

Arvode
Bolagsstämman beslöts att arvode till styrelsen utgår till ordinarie ledamot med 50 000 SEK samt styrelsens ordförande 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Revisorer
Stämman beslutades att i enlighet med styrelsen förslag omval av Deloitte AB.

Styrelse
Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Jan Litborn, Niklas von Sterneck, Michael Silfverberg och Frida Lundh.

Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bolaget skall bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma i enlighethet med förslaget i kallelsen.

Princip valberedning
Stämman godkände förslaget till princip för valberedningen.

Särskilt bemyndigande för styrelsen
Stämman bemyndigade styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Stockholm 2019-05-29

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 16:34 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26344

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 femdubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Media har fyra huvudinriktningar; digitala storformatsskärmar, vepor, dagligvaruhandel samt billboards.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar i sitt nätverk där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Författare beQuoted