Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

AdderaCare: Kommuniké från AdderaCare AB (publ) årsstämma den 27 maj 2020

AdderaCare AB (publ) höll idag, den 27 maj 2020, årsstämma i Malmö.
Bolagsstämman valde advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå till
ordförande och protokollförare. Stämman beslutade i samtliga
föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens
tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av
de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Benediktsson, Leif Lindau,
Hans Andersson och Per Nilsson samt nyvaldes Bengt A Olsson. Till
styrelseordförande nyvaldes Hans Andersson.

Det beslöts att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med
100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor
till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB och David Olow kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller
teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,
apport, kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska
kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma
efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till
en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på
det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2020.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
företrädesemission i enlighet med nedanstående villkor:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 370
061,90 kronor genom nyemission av högst 7 401 238 aktier till en
teckningskurs om två (2) kronor per aktie. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 14 802 476 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) sådana
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 29 maj 2020. Även
annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas två (2) kronor kontant.

4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni
2020 till och med den 18 juni 2020. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att
bolagets säte ändras till Helsingborg, att stämman kan hållas i
Helsingborg, Malmö eller Stockholm samt vissa redaktionella
ändringar.

Övriga beslut

Beslut togs även om instruktion för valberedning.

Malmö den 27 maj 2020

AdderaCare AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adderacare/r/kommunike-fran-adderacare-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/14887/3121095/1254378.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.