Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

AddLife: AddLife offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Tilläggsprospektet avseende företrädesemissionen i AddLife AB (publ),
org. nr. 556995-8126, ("AddLife") har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på AddLifes hemsida,
www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida för
investeringserbjudanden,
www.handelsbanken.se/investeringserbjudanden. Tilläggsprospektet
kommer även att, inom några dagar, finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För att ta del av tilläggsprospektet vänligen besök
www.add.life/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/foretr...
eller www.handelsbanken.se/investeringserbjudande. Tilläggsprospektet
kan även beställas från AddLife per e-post: info@add.life, eller per
telefon: +46 (0)8-420 03 830.

Rådgivare
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 12 februari 2019
AddLife AB (publ)
För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia ("USA")), Australien, Hong Kong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av AddLife för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige.
Varken teckningsrätterna i erbjudandet, betalda och tecknade aktier
eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"). Värdepapper får inte
utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA
eller till personer med hemvist där, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat
som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900
anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag
cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 februari 2019 kl
16.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/addlife-offentliggor-tillaggsprospek...
https://mb.cision.com/Main/13919/2739437/989837.pdf

Författare Cision