Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

AddLife: Årsstämma i AddLife AB den 7 maj 2020

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet i AddLife AB ("Bolaget") den 7 maj 2020
beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.

Styrelse samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Stefan Hedelius
Andreas Göthberg

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 950 000 SEK,
varav styrelsens ordförande 575 000 SEK och övriga ledamöter 275 000
SEK vardera.

Stämman beslutade om ett arvode om 50 000 SEK till ordförande i
revisionsutskottet.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det
efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande.
Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets
ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson
Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 45
ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på
återköpta aktier av serie B. Högst 250 000 köpoptioner som medger
förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av
optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas
till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från
och med den 8 maj 2020 till och med den 25 maj 2020. Om börskursen på
AddLifes B-aktie vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 170
procent av genomsnittskursen under perioden 8 maj 2020 till och med
25 maj 2020, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp
som överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa
köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar
utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till
Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid
motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
250 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet
med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att
möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske
genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande
enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B
som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller
för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid
utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris
motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att
för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLife AB innehar sedan tidigare 690 250 aktier av serie B, vilket
utgör 2,4 procent av de utgivna aktierna och 1,8 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 28 624 573 st.

Nyemission upp till 10% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid
förvärv

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10% av antalet
B-aktier som betalningsmedel vid förvärv. Syftet med bemyndigandet om
nyemission är att möjliggöra för fler företagsförvärv.

Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent,
baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före
utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot
fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget
förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av
bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget ska
genomföra en uppdelning av aktier varigenom varje befintlig
AddLife-aktie delas upp i fyra nya aktier. Uppdelningen görs i syfte
att öka likviditeten i Bolagets aktier, då ett större antal aktier
och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av Bolagets
aktier.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att avstämningsdag är torsdag den 28 maj 2020. Det nya innehavet
beräknas kunna ses på aktieägarens VP-konto eller depå fredagen den
29 maj 2020.

De nya ISIN-koderna för handel med AddLife-aktier kommer att vara
SE0014401360 för A-aktier och SE0014401378 för B-aktier. Sista dag
för handel med aktier med den gamla ISIN-koden är tisdag 26 maj 2020.
Första dag för handel med aktier med den nya ISIN-koden är onsdag den
27 maj 2020.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver
inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 28 624 573
aktier till 114 498 292, varav 4 625 216 A-aktier och 109 873 076
B-aktier.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 7 maj 2020
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, tel +46 70 510 12
23,

Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, tel +46 70 228 15 45,
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.
AddLife har cirka 1 000 anställda i ett 45-tal operativa dotterbolag
som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,7
miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande 2019-05-07 kl 18.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/arsstamma-i-addlife-ab-den-7-maj-20...
https://mb.cision.com/Main/13919/3106740/1243990.pdf

Författare Cision News