Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Addnode Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) ("Addnode Group") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 klockan 18.00 på
Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Insläpp sker från
klockan 17.45.

VÄNLIGEN OBSERVERA

Den 30 mars 2020 kommunicerade Addnode Group att som en konsekvens av
den osäkerhet som råder till följd av coronapandemin har styrelsen i
Addnode Group beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade
förslaget om en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Se punkt 10 på
dagordningen.

ANMÄLAN

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april
2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 30
april 2020 skriftligen per post till Addnode Group AB (publ),
"Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller
per telefon 08-402 92 19. Anmälan om deltagande kan också ske via
Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två)
biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att
skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman till bolaget på
ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnode
Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken
hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 30 april
2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning
av det nya coronaviruset vill Addnode Group understryka möjligheten
att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta
via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar Addnode Group även för
personer som känner sig sjuka, ingår i någon riskgrupp eller personer
som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har
varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya
coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.

Årsstämman kommer hållas så effektiv och kort som möjligt genom att
VD-anförande och den allmänna frågestunden kommer att vara begränsad.
Ingen förtäring kommer bjudas på före eller efter stämman. Deltagande
av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte
är aktieägare kommer att begränsas. PPT-presentationen från
VD-anförandet kommer att läggas upp på hemsidan efter årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens presentation
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2019

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2019

10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning (se nedan)

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

12. Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till
stämman

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter (se nedan)

14. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga
ledamöter samt åt revisor (se nedan)

15. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning för
ledande befattningshavare (se nedan)

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier (se nedan)

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (se
nedan)

20. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
21. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2020 har Addnode Groups valberedning bestått av Jonas
Gejer (valberedningens ordförande), utsedd av Aretro Capital Group
AB, Dick Hasselström, utsedd av Verg AB, Vegard Søraunet, utsedd av
Odin Fonder, Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur fonder och
Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande. Addnode Groups
valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 13-15
och 20 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna
10 och 16-19 på dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Hanstorp ska
väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska ske
till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att till stämmans
förfogande stående medel om 788 346 328 kronor balanseras i ny
räkning.

Punkt 13 och 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelse,
styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och
att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Jan Andersson,
Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist
och Thord Wilkne, samt att nyval ska ske av Kristina Willgård.
Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några
suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer
att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga
ledamöter samt åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor (oförändrat)
till ordföranden och med 200 000 kronor (oförändrat) till var och en
av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare föreslås att
ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser
(konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive
kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts
av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska
vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 85 000 kronor
(oförändrat) till utskottets ordförande och med 55 000 kronor
(oförändrat) till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För
arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 20 000 kronor
(oförändrat) per ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att
revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Dessutom föreslås att maximalt 190 000 kronor per månad ska kunna utgå
till styrelsens ordförande för arbete med koncernens
förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och
övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
för ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i
moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna
ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs
i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Addnode Groups strategi är att förvärva, driva och utveckla
entreprenörsdrivna företag som hjälper till att digitalisera
samhället. Koncernens finansiella mål är i) en årlig
nettoomsättningstillväxt på minst tio procent, ii) en rörelsemarginal
före av- och nedskrivningar av immateriella till gångar
(EBITA-marginal) om minst tio procent samt iii) att minst 50 procent
av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna,
förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla
verksamheten.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. Bolaget ska därför tillämpa
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning
med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget samt övriga
personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig
ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och övriga
sedvanliga förmåner.

Fast lön
För erhållande av fast lön krävs inte uppfyllande av några specifika
resultatmål. Medarbetarens individuella resultat och kvalitativa
kompetens ska dock beaktas tillsammans med affärsresultatet när fasta
löner och eventuella löneökningar ska fastställas. Den fasta lönen
omprövas som huvudregel en gång per år.

Rörlig kontant ersättning
Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska
baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och
specifika mål. Den rörliga ersättningen ska baseras på mått som är
kopplade till den årliga affärsplanen, som i sin tur är kopplad till
Addnode Groups långsiktiga affärsstrategi och finansiella mål. Måtten
ska inkludera finansiella mål på koncern- och divisionsnivå (för
relevanta medlemmar av koncernledningen). Andra mått kan vara
strategiska mål, operativa mål, mål för medarbetarengagemang eller
kundnöjdhet, mål som rör hållbarhet och ansvarsfullt företagande
eller andra ledande indikatorer. Utgångspunkten är att huvuddelen av
den rörliga ersättningen ska baseras på mått för den del av
verksamheten som den ledande befattningshavaren ansvarar för.

Totalt kan m...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.