Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Addnode Group: Kommuniké från årsstämman i Addnode Group den 7 maj 2020

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Behandling av vinst
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning sker till aktieägarna och att till stämmans förfogande
stående medel om 788 346 328 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin,
Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne och Kristina
Willgård valdes till ny styrelseledamot. Staffan Hanstorp omvaldes
till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med
valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna
för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av
övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska kunna utgå
enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av
ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana
insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två
styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i
revisionsutskottet med 85 000 kronor och med 55 000 kronor till
övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i
ersättningsutskottet med 20 000 kronor per ledamot. Därtill ska
maximalt 190 000 kronor per månad kunna utgå till styrelsens
ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter,
finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande
strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Revisorer
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt
belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer
att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många
egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att
överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier
får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var
tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv och andra typer av
strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt samt
möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av
bolagets eventuella framtida långsiktiga aktierelaterade
incitamentsprogram.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 39 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt
högst 3 300 000 nya B-aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska
även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med
bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt
eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, klockan 20.30 den 7 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01, e-mail: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader
där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada,
Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019
uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök:
www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addnode-group/r/kommunike-fran-arsstamman-i-a...
https://mb.cision.com/Main/474/3106857/1244050.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.