Du är här

2018-05-15

Addtech: Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 2 121 MSEK
(1 941).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 15 procent och uppgick till
221 MSEK (193) motsvarande en EBITA-marginal om 10,4 procent (10,0).

· Rörelseresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 184 MSEK
(163) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (8,4).

· Resultat efter skatt ökade med 14 procent och uppgick till 133
MSEK (118) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,95
SEK (1,75).

· Niklas Stenberg utsedd till ny VD och koncernchef i Addtech och
tillträder i samband med årsstämman den 30 augusti 2018.

HELÅR (1 APRIL 2017 - 31 MARS 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 8 022 MSEK
(7 178).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17 procent och uppgick till
838 MSEK (715) motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 procent (10,0).

· Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 701 MSEK
(604) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (8,4).

· Resultat efter skatt ökade med 17 procent och uppgick till 526
MSEK (450) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,70
SEK (6,60).

· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53)
och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (28).

· Soliditeten uppgick till 39 procent (39).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 539 MSEK
(551) och kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick
till 8,05 SEK (8,25).

· Under året har vi genomfört elva förvärv med en total
årsomsättning om cirka 700 MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (3,50) per aktie.
VD-KOMMENTAR

FJÄRDE KVARTALET - ETT BRA AVSLUT PÅ ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

Likt tidigare kvartal under räkenskapsåret kännetecknades det fjärde
kvartalet av ett positivt affärsklimat med god efterfrågan på de
flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment.
Omsättningen steg med 9 procent, främst drivet av våra förvärv, och
vi uppnådde en vinsttillväxt på 15 procent vilket medförde att
rörelsemarginalen fortsatte att stiga mot föregående år. De förvärv
vi genomfört har sammantaget bidragit enligt förväntan.

Affärsområdet Components levererade återigen ett bra kvartal, både
genom organisk tillväxt och genom flera förvärv. Affärsområdet Energy
uppvisade en svagare tillväxt, vid jämförelse med ett mycket starkt
kvartal föregående år, men bibehöll en hög rörelsemarginal.
Industrial Process agerar på en generellt sett positiv marknad och
levererade bra vinsttillväxt. Power Solutions levererar sammantaget
stabilt med hänsyn till den avyttring som genomfördes tidigare under
räkenskapsåret.

HELÅRET ÖVERTRÄFFAR VÅRA FINANSIELLA MÅL

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet, ett
positivt affärsklimat och en stabil till ökad efterfrågan inom de
flesta av våra marknader. Vi kan stolt konstatera att vi återigen
överträffade våra finansiella mål. Omsättningen översteg 8 miljarder,
med en tillväxt på 12 procent varav 5 procent organiskt. Vår
vinsttillväxt, mätt i EBITA, ökade med 17 procent och vårt medvetna
arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat
rörelsemarginalen. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till
53 procent.

MARKNADSUTVECKLING

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i
Danmark följt av Sverige, Finland och Norge. Vår affärsvolym utanför
Norden ökade väsentligt under året både genom en god organisk
tillväxt och genom förvärv.

Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi
försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom
specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg.
Efterfrågan från kunder inom medicinteknik och olja & gas var stabil
medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet. Efterfrågan på
eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin fortsatte att öka
medan investeringstakten inom skog- och processindustrin var relativt
stabil totalt sett. Försäljningen av infrastrukturprodukter till
elnätskunder i Norden var sammantaget stabil. Efterfrågan på
elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en
fortsatt positiv utveckling.

FÖRVÄRV

En alltjämt viktig del av vår strategi är förvärv som dels ger oss
goda möjligheter att uppnå marknadsledande positioner i olika nischer
och dels bidrar till vår ambition att skapa långsiktig lönsam
tillväxt. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och vi summerar
affärsåret med elva genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en
årsomsättning om cirka 700 MSEK. Efter räkenskapsårets slut har vi
förvärvat fyra bolag med en sammantagen årsomsättning om cirka 230
MSEK. Vår affärsmodell fortsätter attrahera ägare och entreprenörer
som vill behålla sitt decentraliserade ansvar men samtidigt få stöd
att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare.

Johan Sjö,
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15
maj 2018 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och
ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech
verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter
och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och
infrastruktur. Addtech har cirka 2300 anställda i ungefär 120
dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/bokslutskommunike-1-april-2017---31-...
http://mb.cision.com/Main/3619/2520250/840954.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.